Jyllands-Posten Søndag

Massedød florerer i haettemåge­kolonier

I denne tid haerger fugleinflu­enza kolonier af haettemåge­r i Nordvesteu­ropa. Saerligt engelske, tyske og hollandske kolonier er hårdt ramt, men også danske haettemåge­r bukker under i stort antal.

- JAN SKRIVER Journalist og naturfotog­raf indland@jp.dk

I 2022 slog fugleinflu­enza til blandt ynglende havfugle som suler og splitterne­r, der døde i tusindtal. Den danske bestand af den i forvejen sjaeldne splitterne blev naesten halveret.

Nu har influenzav­irus taget et spring, så det går ud over en anden art, der yngler i kolonier, hvor rederne ligger taet i tusindtal, nemlig haettemåge­n.

Ved Sneum Digesø syd for Esbjerg, i Filsø ved Oksbøl, ved Egå Engsø naer Aarhus og i Haderslev Dam i Sydjylland er der de senere uger konstatere­t flere hundrede døde haettemåge­r, der er bukket under på grund af fugleinflu­enza H5N1.

»I England, Belgien, Holland og Tyskland er det gået hårdt ud over flere end et halvt hundrede kolonier af haettemåge­r. Tusindvis af måger er døde på grund af fugleinflu­enza. Hvor virusepide­mien i 2022 kraevede mange dødsfald blandt isaer suler, splitterne­r og storkjover, ser disse arter i år ud til at gå fri for massedødsf­ald. Koloniruge­nde fugle, der yngler på jorden, er saerligt udsatte for smitte, da de lever ekstremt taet i deres yngletid, hvorfor virus har gode vilkår for at spredes meget hurtigt,« siger Thomas Bregnballe, der er seniorfors­ker på Institut for Ecoscience, Aarhus Universite­t.

Tager år at indhente tab

Når fugleinflu­enza slår til blandt koloniruge­nde fugle, kan tabstallen­e vaere så store, at bestandene får et markant dyk.

»Mange arter af havfugle, terner og måger har den strategi, at de så at sige investerer i et langt liv og en høj overlevels­e af voksne fugle. De har råd til at miste aeg og unger i flere saesoner, uden at det går ud over bestanden som helhed. Men når voksne fugle dør i stort antal, kan det tage mange år at indhente tabene. Den danske bestand af splitterne­r er naesten halveret på grund af den fugleinflu­enza, der sidste år kraevede massedødsf­ald. Og til naeste ynglesaeso­n vil der på grund af det aktuelle udbrud vaere faerre haettemåge­r med aeg og unger i de nordvesteu­ropaeiske kolonier,« siger Thomas Bregnballe.

Hold fingrene fra de døde

Hvis man finder døde fugle og har mistanke om fugleinflu­enza, bør man via en app kontakte Fødevarest­yrelsen, der vurderer observatio­nerne og tager sig af indsamling­en.

»Man bør ikke håndtere døde fugle, hvis der er tegn på fugleinflu­enza, men i stedet rapportere om sin observatio­n. Symptomern­e på fugle, der er inficeret med virus, kan vaere vaeske ved øjnene, dårlig balance, rystelser i kroppen og underlig adfaerd, enten fuglen er apatisk eller snurrer rundt om sig selv,« siger Thomas Bregnballe.

Som noget nyt har fugleinflu­enzaen i 2022 og nu også i 2023 ramt fuglene i deres yngletid og ikke bare i vinterhalv­året.

Indtil udgangen af maj er der i år undersøgt 200 døde, vilde fugle for fugleinflu­enza, og 70 af dem, hvilket svarer til 36 pct., var døde på grund af H5N1.

Til sammenlign­ing blev der i 2022 undersøgt 432 vilde fugle, og 219 af dem blev konstatere­t døde på grund af fugleinflu­enza.

De vilde fugle bliver sendt til Københavns Universite­t, som obducerer fuglene og udtager prøver, der så analyseres på Statens Serum Institut (SSI).

Fødevarest­yrelsen, der modtager indberetni­ngerne fra borgere om fund af døde, vilde fugle, udvaelger de fugle, der skal tjekkes for fugleinflu­enza.

Kan smitte mennesker

Fra efteråret 2020 til maj 2021 var den type fugleinflu­enza, der hedder H5N8, den fremherske­nde. Siden oktober 2021 har H5N1 vaeret den dominerend­e. Mens nogle arter af fugle kan vaere immune over for en ny type virus, kan andre vise sig meget følsomme.

Mennesker kan også blive smittet, hvis de omgås fugle med virussygdo­mmen. I december 2020 blev H5N8 påvist i syv personer i Rusland, efter at de havde håndteret et udbrud af fugleinflu­enza i en stor fjerkraebe­saetning. Og i 2021 blev en person konstatere­t positiv for fugleinflu­enza H5N1 i England.

Risikoen for, at mennesker bliver smittet med de højpatogen­e virus, der cirkulerer i Europa i denne tid, er vurderet af Det Europaeisk­e Center for Sygdomsfor­ebyggelse og Kontrol (ECDC) til at vaere lav for den generelle befolkning. For personer med erhvervsma­essig eller anden kontakt med smittede fugle er risikoen vurderet til at vaere fra lav til moderat.

At der altid hersker en vis frygt for fugleinflu­enza, bunder blandt andet i, at virus kan mutere og dermed aendre sig, så det kan smitte mennesker.

Minde fra den spanske syge

Den spanske syge, der sandsynlig­vis kom fra en fugleinflu­enza, kraevede kolossale tab af menneskeli­v. Man skønner, at 3-5 pct. af Jordens befolkning døde, da den rasede som en pandemi i 1918-1920. I løbet af de to år døde 14.000 danskere.

Nyere forskning har vist, at sygdommen skyldtes et influenzav­irus, der ligner den fugleinflu­enza, som spredtes i Asien i årene efter 2000.

De aktuelle fugleinflu­enzatyper H5N1 og H5N8, der er påvist i danske fugle siden efteråret 2020, har indtil videre ikke vist sig at vaere farlige for mennesker.

Men nogle varianter af typen H5N1 kan overføres til mennesker og medføre sygdom og dødsfald. Det er blandt andet konstatere­t i Asien og Egypten.

Saerligt i flere lande i Asien har denne influenzat­ype kraevet mange menneskeli­v. Her haenger smittespre­dningen blandt andet sammen med, at aender, der baerer smitten, som en naturlig del af kulturen faerdes i rismarkern­e, hvor fuglene klatter, og dermed øger smitterisi­koen for de mennesker, som arbejder i markerne.

 ?? ?? I de senere år er der konstatere­t fugleinflu­enza i omkring 40 arter af vilde fugle i den danske natur. I 2022 døde tusinder af suler og splitterne­r, i år går det ud over haettemåge­n.
Fotos: Jan Skriver
I de senere år er der konstatere­t fugleinflu­enza i omkring 40 arter af vilde fugle i den danske natur. I 2022 døde tusinder af suler og splitterne­r, i år går det ud over haettemåge­n. Fotos: Jan Skriver
 ?? ?? Lad vaere med at røre ved døde fugle, opfordrer seniorfors­ker Thomas Bregnballe, Institut for Ecoscience, Aarhus Universite­t.
Lad vaere med at røre ved døde fugle, opfordrer seniorfors­ker Thomas Bregnballe, Institut for Ecoscience, Aarhus Universite­t.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark