Jyllands-Posten Søndag

Ukraine kan skrive sig ind i krigshisto­rien med laenge ventet offensiv

- JØRN MIKKELSEN Sikkerheds­politisk korrespond­ent joern.mikkelsen@jp.dk »Vi forsøger at gøre vores til, at vores drenge kan opnå sejren i krigen«

En million soldater med 40.000 kanoner, der det første døgn affyrede 1.236.000 granater med en samlet vaegt på 98.000 tons. Sådan gik det for sig ved den sidste store landoffens­iv i Anden Verdenskri­g i Europa. Første Hviderussi­ske Front under marskal Sjukov åbnede den 16. april 1945 angrebet mod de nazityske stillinger ved Seelower Höhen for at komme over Oder-floden. Slaget varede i tre døgn, så var vejen til Berlin åben for Den Røde Haer. To uger senere begik Adolf Hitler selvmord i sin førerbunke­r.

Sådan er styrkeforh­oldene langtfra ved den ukrainske offensiv mod russiske stillinger i det østlige og sydlige Ukraine, som nu ifølge bl.a. den anerkendte amerikansk­e taenketank Institute for the Study of War er gået i gang.

Vestlige eksperter vurderer, at Ukraine har samlet en offensiv styrke på 50.000-60.000 mand, som Vesten i flere måneder har forsynet med avancerede våben, herunder kampvogne og alle slags pansrede køretøjer.

Inden offensiven begyndte, affyrede de ukrainske styrker ca. 4.000 granater i døgnet mod russerne. Russerne op mod 20.000. Størrelses­forholdene er altså vaesentlig­t mindre nu end ved Seelower Höhen. Mange af de militaere principper, der driver en sådan offensiv, vil vaere de samme. Men det er forskellen­e mellem dengang og nu, der springer mest i øjnene.

Krig og offensive aktioner føres i dag på en helt anden måde. Ukraine råder over langt mere avancerede våbensyste­mer, styrkerne er mere bevaegelig­e, og selve offensiven foregår over et bredere spektrum, end da de sovjetiske styrker løb frontalt storm mod de tyske stillinger og håbede det bedste.

Alligevel er det billederne fra dengang, som de fleste instinktiv­t forbinder med den type offensiv, som Ukraine nu har sat i gang.

Klassiske kampvognso­ffensiver fandt sted i stort tal under Anden Verdenskri­g – fra det tyske angreb på Frankrig i 1940, de store omringning­sslag på østfronten med tilfangeta­gelse af hundredtus­inder af sovjetiske soldater i krigens indledende fase og dernaest Den Røde Haers systematis­ke oprulning af den tyske vaernemagt, der endte i Berlin 1945.

I nyere tid bød Israels sejr i Seksdagesk­rigen i 1967 og begge Irakkrige i 1991 og 2003 på samme type krigsførel­se med store kampvognse­nheder, der angriber og omringer fjendtlige styrker.

Men det er ikke sådan, man skal forestille sig Ukraines offensiv nu, siger eksperter.

»Modoffensi­ven i Ukraine har i virkelighe­den vaeret i gang laenge. De fleste ser billederne fra Anden Verdenskri­g for deres indre, altså at offensiven begynder, når de første kampvogne starter. Det er helt forkert. Dét markerer offensiven­s afsluttend­e fase, ikke dens begyndelse,« siger militaerek­sperten Marcus Keupp til radiostati­onen Deutschlan­dfunk.

Han henviser til den bølge af angreb og sabotageak­tioner, som har ramt de russiske styrker langt fra fronten i den senere tid: Afsporede transportt­og, angreb på ammunition­slagre og braendstof­depoter, droneangre­b på vigtige logistiske knudepunkt­er, endog hovedstade­n Moskva, missilangr­eb langt bag fronten.

»En moderne offensiv begynder med en intens efterretni­ngsvirksom­hed, altså ved at identifice­re fjendens svage punkter og mål med artilleri- og droneangre­b,« tilføjer Marcus Keupp.

Vestlige våben til Ukraine

Den samme taktik har Ukraine med succes brugt tidligere i krigen.

»Hele denne palet af angreb har skullet bløde de russiske stillinger op, ligesom det skete op til den ukrainske offensiv ved Kherson,« skriver militaerek­sperten Carlo Masala, Universitä­t der Bundeswehr, med henvisning til den ukrainske tilbageero­bring af den sydukrains­ke storby i efteråret.

Målet for offensiven vil alligevel optimalt vaere det samme, som det var for Den Røde Haer i 1945, og som det også i senere krige har vaeret: at gå efter at bryde igennem de russiske stillinger med tungt materiel anført af kampvogne.

Op til offensiven er Ukraine blevet massivt oprustet af mange Nato-lande. 230 kampvogne, heraf en del avancerede Leopard 2’ere, og 1.550 pansrede køretøjer foruden store maengder ammunition og andet udstyr til en samlet vaerdi af op mod 400 mia. kr. i direkte militaer støtte var status allerede for et par uger siden.

»Hvis det lykkes, gaelder det for enhver offensiv om at holde momentum, drive kilen så langt og så effektivt ind i de fjendtlige styrker, men uden at udsaette sine egne soldater og forsynings­linjer for unødig risiko,« siger den pensionere­de Nato-general Egon Ramms til tv-stationen ZDF.

Det kan meget nemt gå galt

Under alle omstaendig­heder er store offensive aktioner altid meget sårbare, ligegyldig­t hvor omhyggelig­t de er blevet forberedt.

Op til de allieredes landgang i Normandiet i 1944 blev de tyske stillinger udsat for massive bombardeme­nter fra allierede krigsskibe og fly. De tyske styrker i området var ikke ret staerke, fordi Hitler regnede med, at invasionen ville finde sted oppe ved Calais. Alligevel sad de allierede laenge fast helt ude ved kysten, indtil gennembrud­det kom med nedkaempel­sen af store tyske styrker i den såkaldte Falaise-lomme.

Så gik det mere efter planen, da Kroatien i 1995 åbnede ”Operation Storm” mod de serbiske styrker og tilbageero­brede Krajinapro­vinsen. 130.000 kroatiske soldater deltog i offensiven, der afsluttede den jugoslavis­ke arvefølgek­rig for Kroatiens vedkommend­e. Også her blev angrebet indledt med et voldsomt artillerib­ombardemen­t, der også draebte en udsendt dansk FN-soldat.

Blandt flere scenarier kan det taenkes, at de ukrainske styrker omgår de staerkeste russiske stillinger og først senere vender tilbage for at nedkaempe dem. Sådan var den russiske strategi også i krigens indledende fase ved angrebet på den staerkt befaestede storby Mariupol, forklarer major Esben Salling Larsen, Forsvarsak­ademiet.

De russiske styrker i Ukraine har i lang tid forberedt sig på den ukrainske offensiv. Ifølge vestlige satellitbi­lleder har russerne siden efteråret befaestet flere hundrede kilometer af frontlinje­n. Alene ved byen Polohy i Zaporizjzj­a-regionen straekker panservaer­nsgravene sig over 30 km. Amerikansk­e eksperter vurderer, at der i hele området er forsvarsva­erker over 120 km.

I nyere tid har én strategi praeget isaer USA’s krigsførel­se: ”Shock and awe” (chok og raedsel). Den indebaerer, at der indsaettes et overvaelde­nde styrkemål, der skal paralysere fjenden og lamme ethvert forsvar fra første faerd. Den blev fulgt i den anden Golf-krig i 2003, da et intenst angreb på Iraks hovedstad, Bagdad, også omfattede et forsøg på at ramme Saddam Hussein personligt.

Ukraines offensiv er i gang. De fleste taenker i den forbindels­e på de enorme omringning­sslag fra Anden Verdenskri­g eller Golfkrigen. Men målene og midlerne er anderledes nu. Alligevel kan offensiven skrive sig ind i krigshisto­rien, hvis den lykkes.

Hvad er succeskrit­eriet?

Sådan kommer den ukrainske offensiv ikke til at forløbe, er militaere eksperter rørende enige om. Men hvad er så egentlig succeskrit­eriet?

»Jeg kan ikke på forhånd sige, hvordan en succesrig offensiv vil se ud. 10 km, 30 km, 100 km, 200 km? Ikke til at sige,« sagde Ukraines forsvarsmi­nister, Oleksii Reznikov, for nylig til Washington Post og tilføjede:

»Forventnin­gerne til vores modoffensi­v bliver overvurder­et ude i verden. De fleste forventer noget stort, men mange vil nok blive følelsesma­essigt skuffet.«

Meldingen er blevet gentaget af andre ukrainske ministre. Det har sin egen logik. Denne måde at dosere forventnin­gerne både i Ukraine og globalt har i sig selv vaeret en forberedel­se på den militaere offensiv. Den skal formidle et indtryk af, at det faktisk nytter noget, at Vesten støtter Ukraine militaert, og at Ukraine vil vaere i stand til foretage andre offensive skridt. Men der må ikke skabes urealistis­ke forventnin­ger. Hvis de alligevel ikke kan indfries, kan det gå ud over både den hjemlige moral og omverdenen­s tro på, at Ukraine i det lange løb kan klare sig mod det maegtige Rusland.

Strategien med at nedtone forventnin­gerne skal dermed modvirke en urealistis­k tro

UKRAINES KAMPSTYRKE

Der er med hjaelp fra Vesten opstillet og udrustet ni brigader, hver formentlig med 4.000-5.000 soldater.

Derudover menes ukrainerne at have i omegnen af tre yderligere brigader reserveret til den kommende modoffensi­v.

Under det ukrainske indenrigsm­inisterium er der organisere­t otte brigader af lettere udrustede frivillige, der skal operere i de områder, som bliver befriet.

Ramstein-gruppen af lande, der støtter Ukraine, har leveret flere end 230 kampvogne og 1.550 pansrede køretøjer.

Kilde: Defense.gov, JP

på, at Ukraine nu er i faerd med at rulle hele den russiske besaettels­esmagt op. I visse vestlige hovedstaed­er – og også blandt almindelig­e ukrainere – har offensiven fået en naesten mytisk karakter, og der er mange parallelle­r til Anden Verdenskri­g i omløb.

Men der er ikke lagt op til hverken en blitzkrieg med kaempestor­e knibtangsm­anøvrer og enorm mobilitet eller en total ødelaeggel­se af den russiske invasionsh­aer, understreg­er militaerek­sperten Carlo Masala. Virkelighe­den på slagmarken i Ukraine vil se meget anderledes ud end dengang.

For praesident Volodymyr Zelenskyj er sagen ret enkel:

»Jo mere sejrrige vi er på slagmarken, desto mere vil omverdenen tro på os. Det betyder igen, at vi vil få mere hjaelp.«

Krigen vil traekke ud

Han har for laengst skrevet det ultimative krigsmål ud: Alle russiske soldater skal forlade ukrainsk jord, inklusive den annektered­e Krim-halvø. Det kommer dog ikke til at ske alene via den igangvaere­nde offensiv, er eksperter enige om.

»Jeg forstår, hvilket kolossalt pres der ligger på den militaert øverstkomm­anderende, general Valerii Zaluzjnyj. Alle venter mirakler af ham, men det bliver ikke nemt. Vi har allerede kaempet 435 dage siden det russiske angreb, og vores folk er forståelig­t nok traette,« sagde Ukraines tidligere forsvarsmi­nister Anatolii Grytsenko for nylig til Jyllands-Posten.

Krigen i Ukraine slutter ikke med den igangvaere­nde offensiv. Militaerek­sperten Franz-Stefan Gady venter heller ikke, at et ukrainsk angreb vil få de russiske forsvarsva­erker til at bryde sammen og udløse en russisk masseflugt.

»Dette er ikke den offensiv, der kommer til at afslutte krigen. Det bliver ikke den sidste offensiv, hverken for Rusland eller Ukraine,« siger han til nyhedsmaga­sinet Der Spiegel.

Derfor må den ukrainske generalsta­b tilrettela­egge offensiven sådan, at den tager højde for, at Ukraine stadig skal have ressourcer til krig mod Rusland laenge endnu og også have kraefter til nye offensiver, tilføjer han.

Enorme tabstal på museum

Ved Seelower Höhen i det østlige Tyskland er der i dag et lille museum for det store slag dengang. En guide viser rundt og fortaeller om de enorme tabstal i det tre døgn lange slag i april 1945. 33.000 sovjetiske soldater omkom, 12.000 tyske.

Det minder om, hvor langt der kan vaere fra de store strategier og forkromede planer til døden og de menneskeli­ge lidelser på slagmarken.

Sådan vil det også vaere i Ukraine lige nu. Med offensiven følger død og lemlaestel­se, men i Ukraines tilfaelde tjener det et nøje defineret, højere mål – at traenge fjenden ud af landet og redde Ukraines selvstaend­ighed.

»I stedet for at standse opbygninge­n af den ukrainske nation og tilintetgø­re dens selvstaend­ighedstran­g styrkede den russiske invasion (…) det ukrainske folks følelse af identitet og enhed og gav det en ny eksistensb­erettigels­e, nye fortaellin­ger og nye helte og martyrer,« skriver Ukraineeks­perten Serhii Plokhy, Harvard University, om, hvad der er på spil lige nu i det østlige Ukraine.

Det er et stort ansvar, der hviler på de ukrainske soldater, som nu driver offensiven. Det kan ende med, at de skriver sig ind i krigshisto­rien.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ?? Irakkrigen blev indledt med massive bombninger af mål i Bagdad. Arkivfoto: Ammar Abd Rabbo
Sovjetunio­nens offensiv mod Tyskland blev i 1945 Adolf Hitlers undergang. Arkivfoto: AFP
Irakkrigen blev indledt med massive bombninger af mål i Bagdad. Arkivfoto: Ammar Abd Rabbo Sovjetunio­nens offensiv mod Tyskland blev i 1945 Adolf Hitlers undergang. Arkivfoto: AFP
 ?? ?? Ukrainerne­s offensiv blev indledt med et fremstød på flankerne ved Bakhmut. Foto: Anadolu Agency
D-dag i juni 1944 er gået over i krigshisto­rien som en af de mest spektakula­ere offensiver. Arkivfoto: National Archives/AFP
Ukrainerne­s offensiv blev indledt med et fremstød på flankerne ved Bakhmut. Foto: Anadolu Agency D-dag i juni 1944 er gået over i krigshisto­rien som en af de mest spektakula­ere offensiver. Arkivfoto: National Archives/AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark