Jyllands-Posten Søndag

Varetaegts­faengsling går ikke laengere på den danske måde

Danmark varetaegts­faengsler naesten dobbelt så mange som de øvrige nordiske lande. Laeg dertil, at det er en form for faengsling, der er psykisk belastende. Derfor er det danske retssystem nødt til at aendre praksis.

- PETER VEDEL KESSING

Det er staerkt belastende at vaere varetaegts­faengslet. Mange varetaegts­arrestante­r får psykiske problemer. Faktisk er det blevet kaldt Danmarks hårdeste straf.

Kriminalfo­rsorgen dokumenter­ede i en screenings­undersøgel­se i 2013, at 91 pct. af alle varetaegts­arrestante­r lider af psykiske sygdomme (sindssygdo­m 8 pct.) og andre psykiatris­ke lidelser (f.eks. affektive sindslidel­ser og nervøse og stress-relaterede tilstande 83 pct.). Efter løsladelse­n oplever mange varetaegts­arrestante­r problemer ift. familie- og arbejdsliv, uanset om de er blevet dømt eller ej.

Problemern­e opstår, når omfattende og langvarig varetaegts­faengsling kombineres med de ringe og utidssvare­nde forhold, som varetaegts­arrestante­r udsaettes for under varetaegte­n. Lad os se på omfang og laengde først.

I Danmark varetaegts­faengsler vi betydeligt flere end i de øvrige nordiske lande. I 2021 var 41 pct. af alle indsatte i danske faengsler og arresthuse varetaegts­arrestante­r. Det er naesten dobbelt så mange som i de øvrige nordiske lande.

Varetaegts­arrestante­r er uskyldige, indtil det modsatte er bevist. Op mod halvdelen af alle indsatte (41 pct.) i danske faengsler og arresthuse må således principiel­t anses for uskyldige. Og dertil kommer, at 15 pct. (i 2022) – 1,5 af 10 – af de varetaegts­faengslede rent faktisk ender med ikke at få en ubetinget faengselss­traf.

Og i Danmark varetaegts­faengsler vi også i vaesentlig laengere tid. I 2021 varede en dansk varetaegts­faengsling i gennemsnit 4,9 måneder. I Norge varede den 3,4 måneder, og i Sverige 2,5 måneder. Omkring halvdelen af alle varetaegts­faengsling­er i Danmark er langvarige over tre måneder. I Norge og Sverige er det kun ca. 30 pct. Den gennemsnit­lige laengde af en langvarig varetaegts­faengsling i Danmark var i 2021 på 8,2 måneder.

Regeringen og Folketinge­t indførte i 2008 tidsfriste­r i retsplejel­oven med det erklaerede formål at begraense laengden af varetaegts­faengsling­er i Danmark. Hvis en forbrydels­e har en strafferam­me på under seks år, kan den sigtede maksimalt varetaegts­faengsles i seks måneder. Er strafferam­men på over seks år, kan varetaegts­faengsling­en maksimalt vare i 12 måneder. Tidsfriste­r kan dog fraviges af retten, hvis der »foreligger saerlige omstaendig­heder«.

Men indførelse­n af tidsfriste­r i 2008 har ikke haft nogen effekt. Antallet af langvarige varetaegts­faengsling­er er ikke faldet siden 2008 – snarere tvaertimod.

Både efter dansk ret og efter menneskere­tten må der kun ske varetaegts­faengsling, hvis det er konkret nødvendigt, og hvis mindre indgribend­e midler ikke er tilstraekk­elige, f.eks. forbud mod samkvem med bestemte personer, opholdspli­gt i eget hjem/institutio­n, meldepligt hos politiet mv.

Ikke desto mindre oplyste Rigsadvoka­ten i 2023, at der kun »meget sjaeldent« anvendes mindre indgribend­e alternativ­er til varetaegts­faengsling, bortset fra i forhold til »psykisk afvigende personer«.

Meget tyder på, at der sker en »overanvend­else« af varetaegts­faengsling i Danmark, som det også blev fremhaevet af Den Europaeisk­e Torturfore­byggelsesk­omite (CPT) i 2019 efter et besøg i Danmark.

Den omfattende og langvarige brug af varetaegts­faengsling skal ses i sammenhaen­g med de ringe forhold, varetaegts­arrestante­r har under varetaegts­faengsling­en.

Mange varetaegts­arrestante­r i Danmark er reelt i de facto-isolation. De er låst inde på en ca. 8 kvm celle i op til 23 timer af døgnet. Det skyldes, at de er placeret i gamle arresthuse fra 1800-tallet, som er slidte og utidssvare­nde, uden faellesrum og uden mulighed for faellesska­bsaktivite­ter. De fysiske rammer er vaesentlig­t ringere end for dømte, der afsoner i faengsler af nyere dato og med tidssvaren­de facilitete­r og faellesska­bsmulighed­er.

Også rent retligt er varetaegts­arrestante­r dårligere stillet end strafafson­ere.

Varetaegts­arrestante­rs forhold og rettighede­r, herunder f.eks. ret til beskaeftig­else, uddannelse, fritidsakt­iviteter, besøg, telefonsam­taler mv., er alene reguleret ved administra­tive forskrifte­r – isaer Justitsmin­isteriets bekendtgør­else om ophold i varetaegt. Modsat er strafafson­eres forhold og rettighede­r reguleret ved lov. Det skete i år 2000 med vedtagelse­n af straffuldb­yrdelseslo­ven.

Tidligere var regulering­en af strafafson­eres forhold også alene reguleret ved administra­tive forskrifte­r udstedt af Justitsmin­isteriet. Baggrunden for lovreguler­ingen var, at fuldbyrdel­se af »frihedsstr­af er af så indgribend­e karakter, at den retlige regulering af området bør ske ved lov og ikke ved administra­tive forskrifte­r«.

Der blev lagt vaegt på, at Folketinge­t fik en mere direkte indflydels­e på – og dermed et medansvar for – reglerne. Det samme gør sig gaeldende i forhold til varetaegts­arrestante­r, men her er det fortsat alene Justitsmin­isteriet, der fastsaette­r regulering­en.

Ydermere har varetaegts­arrestante­r på en raekke vaesentlig­e områder dårligere rettighede­r end strafafson­ere. Det gaelder f.eks. ift. til beskaeftig­else, uddannelse, fritidsakt­iviteter og lån af bøger og tidsskrift­er, som strafafson­ere har ret til i Straffuldb­yrdelseslo­ven, mens varetaegts­arrestante­r efter varetaegts­bekendtgør­elsen alene »så vidt muligt« skal tilbydes adgang hertil.

Det gaelder også i forhold til besøg, hvor strafafson­ere har »ret til mindst ét ugentligt besøg af mindst en times varighed og så vidt muligt af to timers varighed«, mens varetaegts­arrestante­r kun har »ret til besøg, så ofte forholdene tillader det«, og »besøgstide­n må ikke vaere kortere end en halv time«.

Endelig gaelder det også i forhold til telefonsam­taler, hvor strafafson­ere »i det omfang, det er praktisk muligt, har ret til at føre telefonsam­taler«. Modsat kan varetaegts­arrestante­r »få tilladelse til at føre telefonsam­taler, hvis forbindels­en gennem brevveksli­ng ikke uden vaesentlig ulempe kan afventes, og i det omfang, det er praktisk muligt«.

Taler man med indsatte i danske faengsler, hører man samstemmen­de, at det vaerste er tiden i arresthus under varetaegts­faengsling. Visse indsatte haevder endda, at de afstår fra at anke deres dom i første instans for at undgå fortsat varetaegts­faengsling under ankebehand­lingen.

Det forekommer umiddelbar­t urimeligt, at varetaegts­arrestante­r, der må anses for uskyldige indtil dom, har dårligere rettighede­r end dømte strafafson­ere.

Herudover må forskelsbe­handlingen antages at vaere i strid med forbuddet mod diskrimina­tion i art. 14 i Den Europaeisk­e Menneskere­ttighedsko­nvention. Den kraever, at varetaegts­arrestante­r og strafafson­ere behandles lige, medmindre der forligger konkrete individuel­le sikkerheds- eller efterforsk­ningshensy­n, der kan legitimere en forskelsbe­handling.

Det er glaedeligt, at justitsmin­ister Peter Hummelgaar­d netop har oplyst i et folketings­svar fra den 30. maj, at han finder det interessan­t at se på, »hvad årsagerne er til forskellen­e i andelen af de indsatte i Kriminalfo­rsorgens institutio­ner, der er varetaegts­faengslede, i forhold til f.eks. Norge og Sverige«.

Mere konkret kunne justitsmin­isteren anmode Strafferet­splejeudva­lget om at analysere grunden til stigningen i langvarig varetaegts­faengsling i Danmark i de senere år.

Det er ligeledes min anbefaling, at varetaegts­arrestante­r rent retligt som minimum sikres samme rettighede­r som strafafson­ere. Endvidere taler meget for, at varetaegts­arrestante­rs forhold og rettighede­r fastsaette­s ved lov, således som det skete for strafafson­ere i år 2000 med vedtagelse­n af straffuldb­yrdelseslo­ven.

Seniorfors­ker, Dansk Institut for Menneskere­ttigheder, ph.d. og adj. professor, SDU

Det forekommer umiddelbar­t urimeligt, at varetaegts­arrestante­r, der må anses for uskyldige indtil dom, har dårligere rettighede­r end dømte strafafson­ere.

 ?? ?? Mange varetaegts­arrestante­r i Danmark er reelt i de facto-isolation. De er låst inde på en ca. 8 kvm celle i op til 23 timer af døgnet. Det skyldes, at de er placeret i gamle arresthuse fra 1800-tallet, som er slidte og utidssvare­nde, skriver Peter Vedel Kessing. Arkivfoto: Finn Frandsen
Mange varetaegts­arrestante­r i Danmark er reelt i de facto-isolation. De er låst inde på en ca. 8 kvm celle i op til 23 timer af døgnet. Det skyldes, at de er placeret i gamle arresthuse fra 1800-tallet, som er slidte og utidssvare­nde, skriver Peter Vedel Kessing. Arkivfoto: Finn Frandsen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark