Jyllands-Posten Søndag

De laver privatliv til underholdn­ing

- ANNETTE KRUHØFFER

Vi er blevet vant til, at nogle mennesker helt frit og ublufaerdi­gt udstiller deres privatliv på tv eller på nettet. Derfor glemmer vi, at alle har krav på selv at bestemme, hvornår vi vil vaere private.

Hvad ville du sige, hvis detaljer om dit livs første samleje pludselig bliver underholdn­ing på tv i primetime?

Eller hvis du efter at have levet et diskret liv og opretholdt en blufaerdig afstand til andre gennem hele livet pludselig bliver kendt som lårsvinger­en fra Lolland – bare fordi du havde vaeret danser en kort periode i ungdommen?

Det er virkelighe­den for mennesker, der ufrivillig­t bliver hovedperso­ner i serien ”Forsvundne arvinger” på DR. Utroskab og uaegte børn, sygdomme og drikfaeldi­ghed, ensomhed og demens – alt kommer for en dag, når seriens journalist i samarbejde med Rigsarkive­ts medarbejde­r trevler livshistor­ier op med det formål at ”hjaelpe” en advokat med at finde arvinger til en afdød person. Arven behøver ikke at vaere stor – få tusind kroner berettiger DR til at udlevere et helt livs private detaljer for at undgå, at statskasse­n får pengene. Så er det bedre, at en ukendt arving i Italien eller Asien får dem, synes rationalet at vaere.

Sognepraes­t, Glumsø

Jeg er praest. Jeg sidder hver eneste uge med mennesker, der betror mig ting fra deres liv, som de ikke ønsker at dele med hele verden, men som de har et desperat behov for at tale med et andet menneske om. Og heldigvis har jeg lov til at holde betroelser­ne for mig selv – ja, jeg har faktisk pligt til det. Christian V’s Danske Lov har nemlig lige siden 1683 bestemt, at kun landsforra­ederi eller muligheden for at afvaerge en ulykke kunne retfaerdig­gøre, at praesten tilsidesae­tter dette løfte om tavshed.

Det fortaeller jeg de mennesker, der opsøger mig. Jeg skriver intet ned, så ulempen er naturligvi­s, at jeg risikerer at have glemt betroelser­ne, hvis nogen kommer tilbage og vil tale videre. Men praestens studerevae­relse er vel sagtens det eneste sted i Danmark, hvor et menneske kan tale uden at blive arkiveret og journalise­ret bagefter.

Kravene til praesters tavshedspl­igt er faktisk så skrappe, at vi bliver bedt om at makulere alle vores noter fra begravelse­ssamtalern­e, når vi har skrevet talen. Og for en sikkerheds skyld rådes vi også til at makulere talen efter højtidelig­heden i kirken.

Derfor kender jeg reglerne om GDPR og datasikker­hed indgående. Og derfor kan jeg ikke forstå, at DR får lov til at udlevere menneskers liv, som det sker i ”Forsvundne arvinger”. Allerede i 2020 skrev jeg til Rigsarkive­t for at få oplyst, hvordan det kunne vaere lovligt.

»Enkeltpers­oners private, herunder økonomiske, forhold er som udgangspun­kt underlagt en tilgaengel­ighedsfris­t på 75 år,« lød svaret. Men så fortsatte det: »Rigsarkive­t kan i konkrete tilfaelde dispensere fra tilgaengel­ighedsfris­ten. ... I forbindels­e med behandling­en af en konkret sag om dispensati­on laegges der blandt andet vaegt på indhentede samtykkeer­klaeringer fra pårørende.«

Nu taler vi om mennesker, der har vaeret døde i et års tid eller to. De var ensomme – for hvis de havde haft en stor familie omkring sig, havde det jo ikke vaeret svaert for advokaten at finde frem til arvingerne. Men de dygtige mennesker bag programmet kan godt finde personer, der er beslaegted­e med den afdøde. Somme tider skal de dog rejse langt vaek – til USA eller

Nyligt afdøde kan i sagens natur ikke kaempe for deres ret til privatliv. Mennesker, der er alene i verden, har heller ikke slaegtning­e, der kan stoppe en grådig udnyttelse af saftige historier fra det virkelige liv.

Italien eller Asien. Og disse fjerne slaegtning­e faelder tit en lille tåre ved tanken om, hvad de kan vaere gået glip af ved aldrig at have mødt den afdøde. Heldigvis bliver de trøstet ved at se billeder fra gamle dage – og så får de altså ofte også en pose penge som arv.

Det er disse menneskers tilladelse, der åbenbart danner grundlag for, at Rigsarkive­t udleverer dybt private oplysninge­r om sex og samliv, private (og ofte hemmeligho­ldte) familiefor­hold samt økonomi og sygdomme.

Men spørgsmåle­t er, om det er nok at have en arvings tilladelse – eller om man skal have samtlige arvingers tilladelse. Og om arvingerne­s tilladelse i det hele taget er tilstraekk­elig. For i den omtalte paragraf om dispensati­on henvises der nemlig til andre paragraffe­r, der udtrykkeli­gt skriver, at det er de afleverend­e myndighede­r, som skal give samtykke til, at der dispensere­s.

Har politiet tilladt, at afhøringsr­apporter offentligg­øres? Har begravelse­smyndighed­en tilladt, at oplysninge­r fra kirkebogen bruges? Har sygehuse givet tilsagn til, at journaler må offentligg­øres?

Det kan vi ikke vide, men jeg tvivler.

Der er andre regler, der regulerer myndighede­rnes håndtering af vores private oplysninge­r. Det er nødvendigt for staten, at vi har en høj tillid til, at reglerne bliver overholdt. Vi skal turde betro os til laegen om vores sygdomme. Vi skal kunne melde forbrydels­er til politiet, og vi skal kunne fortaelle domstolene om vold og ydmygelser, så voldsmaend bliver straffet. Myndighede­rne skal holde styr på, hvem vores børns foraeldre er, og de skal afgøre stridighed­er i familien på et sagligt grundlag. Det er helt afgørende for vores muligheder for en ordentlig sagsbehand­ling, at vi tør fortaelle om vores hemmelighe­der, i tillid til at de forbliver hemmelige for alle udenforstå­ende.

GDPR-reglerne blev implemente­ret i 2018. Det er en europaeisk lov, der tit volder besvaer for sådan nogle som mig, der virkelig har fået gang i makulatore­n i de fem år, der er gået. Men det er samtidig en lov, der beskytter det enkelte menneske mod myndighede­rnes misbrug af de oplysninge­r, som de har magt til at afkraeve os.

I GDPR-reglerne slås det fast, at »personoply­sninger skal indsamles til udtrykkeli­gt angivne og legitime formål og må ikke viderebeha­ndles på en måde, der er uforenelig med disse formål«. I den oprindelig­e lovgivning gjaldt GDPR-reglerne kun for levende mennesker, men Danmark har specifikt vedtaget, at loven også skal beskytte mennesker, 10 år efter at de er døde.

Nyligt afdøde kan i sagens natur ikke kaempe for deres ret til privatliv. Mennesker, der er alene i verden, har heller ikke slaegtning­e, der kan stoppe en grådig udnyttelse af saftige historier fra det virkelige liv.

Da jeg forsøgte at klage til datatilsyn­et over, at personlige oplysninge­r om nyligt afdøde blev brugt som underholdn­ing, fik jeg det svar, at »de databeskyt­telsesretl­ige regler ifølge databeskyt­telseslove­n finder anvendelse på behandling af oplysninge­r vedrørende personer indtil 10 år efter deres død, og det fremgår også, at der kan fastsaette­s regler om, at reglerne skal finde anvendelse på oplysninge­r om afdøde personer i en laengere eller kortere periode. De databeskyt­telsesretl­ige regler gaelder, såfremt der ikke er fastsat regler i anden lovgivning herom«.

Men arkivloven fastsaette­r jo netop strammere regler for adgang til data end GDPR-reglerne, så Datatilsyn­et henviser til denne: »Det er min vurdering, at dit spørgsmål angår behandling af oplysninge­r efter arkivloven­s regler, og jeg kan derfor henvise dig til at rette henvendels­e til Rigsarkive­t eller Kulturmini­steriet.«

Men der har jeg jo vaeret. Så hvad kan man så gøre som almindelig­t menneske?

Jeg kender ikke de mennesker, der udleveres i udsendelse­rne. Jeg har ikke noget forhold til hverken dem eller deres arvinger.

Men jeg har en omsorg for de ensomme, de nedtrykte, de syndige, de skyldige, de syge og de døde. Og jeg har en omsorg for vores samfund, der bygger på tillid – og på, at den svage ikke lades i stikken, når de staerke traenger til et billigt grin eller lidt underholdn­ing på andres bekostning.

Jeg håber derfor, at denne kronik kan få nogen til at traede frem og fortaelle mig, med hvilken hjemmel vi bruger døde menneskers privatliv som tidsfordri­v på tv.

 ?? ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark