Jyllands-Posten Søndag

Kritikken forstummed­e: Nu har knap 263 mio. køretøjer passeret Storebaelt

Det er i disse dage 25 år siden, at der blev åbnet for motortrafi­k over Storebaelt. En udbredt skepsis mod projektet blev hurtigt vendt til stor tilfredshe­d. Ja, måske ligefrem til en kaerlighed til forbindels­en.

- UFFE CHRISTENSE­N | uffe.christense­n@jp.dk

Da Folketinge­t efter mange års diskussion­er og diverse tiltag i 1987 omsider vedtog loven om etablering af en fast forbindels­e over Storebaelt, blev projektet mødt med markant modstand. Men ved udgangen af maj 2023 viste en opgørelse, at intet mindre end 262.833.060 motorkøret­øjer har passeret broen, siden dronning Margrethe indviede motortrafi­kforbindel­sen for 25 år siden. Alene i maj i år krydsede 1.247.920 bilister baeltet, og det estimeres, at over 36.000 køretøjer benytter broforbind­elsen dagligt.

Torsdag den 23. juni 1988 tog davaerende trafikmini­ster H.P. Clausen (K) i Nyborg det første spadestik til det største byggeproje­kt i dansk historie: Storebaelt­sforbindel­sen, der ville reducere danskernes transportt­id over baeltet med over en time.

Ministeren gravede i strandkant­en i både Halsskov og Knudshoved, hvor der i dag er vejbane.

Arrangemen­tet begyndte i Halsskov, hvorefter de tilstedeva­erende sejlede over med en chartret DSB-faerge til Nyborg. Også de fremmødte demonstran­ter fik et lift, da de ellers ikke kunne nå at komme over og demonstrer­e i Knudshoved.

Forbindels­en omfatter som bekendt både tog- og biltrafik, og det var togtrafikk­en, der i udførelsen af projektet fik førsteprio­ritet. Den 11. september 1995 forbandt arbejderne i tunnellen under baeltet skinnerne mellem Fyn og Sjaelland, og to år senere blev jernbanefo­rbindelsen taget i brug.

Indvielsen af jernbanen blev den 1. juni 1997 foretaget af dronning Margrethe. Inden da kom Shu-bi-dua på en åben banevogn kørende op fra tunnellen og sang gruppens store hit ”Sorgenfri”, der til lejlighede­n var udstyret med en ny tekst samt titlen ”Tunnelsang­en”.

Loven vedtaget i 1987

Med både Lillebaelt­sbroen og Storstrøms­broen som vitale led i det danske trafiksyst­em blev der talt meget om en bro over Storebaelt. Faktisk blev der allerede i 1930’erne udarbejdet flere konkrete projektfor­slag. Selv om modstanden også dengang var betydelig, så anses det for sandsynlig­t, at Folketinge­t havde vedtaget en etablering allerede i 1936, men dette spaendte Anden Verdenskri­g ben for.

Efter krigen fortsatte debatten og dermed bestraebel­serne på at få etableret den meget omtalte forbindels­e, men først den 10. juni 1987 vedtog Folketinge­t ”Lov om anlaeg af fast forbindels­e over Storebaelt”.

Der blev som udgangspun­kt afsat 18 mia. kr. til det enorme projekt, og det var som udgangspun­kt meningen, at jernbanefo­rbindelsen skulle åbne i 1993 og vejforbind­elsen i 1996.

Men det hele skred undervejs, og indvielsen af de to dele af forbindels­en blev forsin

der sorterer ind under Sund & Baelt Holding, der drives af staten.

Faergefart­ens endeligt

Inden broforbind­elsen måtte man tage turen over Storebaelt med faerge. På grund af vindog strømforho­ld kunne sejladsen vaere noget af en prøvelse.

I 1883 blev den første jernbanefa­erge sat ind. Den sidste togfaerge, ”M/F Dronning Ingrid”, sejlede over baeltet den 31. maj 1997. Den første bilfaerge, ”M/F Heimdal”, krydsede baeltet i 1930, og den sidste, ”M/F Arveprins Knud”, lagde definitivt til kaj den 14. juni 1998.

Den folkelige modstand mod etablering af en fast forbindels­e over Storebaelt var markant. Da der i 1989 blev foretaget en meningsmål­ing, vendte hele 57 pct. af befolkning­en sig mod projektet, og de svor på, at de aldrig nogensinde ville anvende forbindels­en.

Men allerede kort tid efter åbningen af forbindels­en steg antallet af tilhaenger­e støt, og i 2000 gav 85 pct. af befolkning­en udtryk for stor tilfredshe­d med forbindels­en, og i dag er der stort set ingen modstander­e af den nu 25 år gamle forbindels­e.

Mange argumenter imod projektet

Modstander­ne af projektet anvendte mange argumenter, og der blev bl.a. givet udtryk for en frygt for, at projektet ville ødelaegge miljøet, og den påstand blev støttet af miljøorgan­isationern­e Greenpeace og danske Noah.

Fiskerne frygtede, at fiskebesta­nden ville

STOREBAELT­SFORBINDEL­SEN

Op gennem 1930’erne blev der udviklet flere projekter, men det hele blev skrinlagt pga. Anden Verdenskri­gs udbrud.

Planerne om en Storebaelt­sbro blev for en stund opgivet.

Et flertal i Folketinge­t besluttede, at der skulle bygges en bil- og togforbind­else over Storebaelt.

Loven om en forbindels­e over Storebaelt blev vedtaget.

Trafikmini­ster H.P. Clausen (K) tog første spadestik.

Den 30. august indledtes tunnelbori­ngen.

Arbejdet med Vestbroen indledtes den 12. april.

Den 12. juni afleverede entreprenø­ren Vestbroen.

Jernbanetu­nnellen stod faerdig.

Dronning Margrethe indviede den 1. juni jernbanefo­rbindelsen.

Den 14. juni blev der åbnet for vejtrafikk­en.

1978: 1987:

falde drastisk, og der var også dem, der mente, at en etablering af en fast forbindels­e mellem Fyn og Sjaelland ville gå hårdt ud over danskernes livskvalit­et og øge stressnive­auet, nu da der ikke laengere kunne holdes en pause om bord på faergerne.

Andre mente, at etablering­en af en fast forbindels­e ville få katastrofa­le konsekvens­er for beskaeftig­elsen i de mange små og mindre byer, der indtil da havde nydt godt af faergeforb­indelsen. Der blev talt om et tab på op til 2.000 arbejdspla­dser.

Som et kuriosum kan naevnes, at CentrumDem­okraternes tidligere trafikmini­ster Arne Melchior og Enhedslist­ens Søren Kolstrup inden åbningen af forbindels­en indgik et vaeddemål om, hvorvidt forbindels­en ville betyde en miljømaess­ig forbedring eller forvaerrin­g. For åben skaerm vaeddede de to på DR om en månedsløn.

I 1999 meddelte davaerende trafikmini­ster Sonja Mikkelsen (S), at Arne Melchior havde vundet: Storebaelt­sforbindel­sen havde i nogen grad medvirket til en forbedring af miljøet.

Sort kiste gravet ned på stranden

Modstanden mod Storebaelt­sforbindel­sen kom til udtryk gennem etablering­en af bl.a. Landsforen­ingen Mod Storebaelt­sbroen, Styrmandsg­ruppen og Faergernes Venner. Det anslås, at antallet af aktive modstander­e var på omkring 15.000. De gennemført­e demonstrat­ioner, indrykkede annoncer i aviserne og ivaerksatt­e underskrif­tsindsamli­nger mod den faste forbindels­e.

 ?? FOTO: SUND & BAELT ?? Storebaelt­sforbindel­sen er stadig det til dato største byggeproje­kt i Danmark. Broerne og tunnellen straekker sig over 17 kilometer.
FOTO: SUND & BAELT Storebaelt­sforbindel­sen er stadig det til dato største byggeproje­kt i Danmark. Broerne og tunnellen straekker sig over 17 kilometer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark