Jyllands-Posten Søndag

Pengene vinder altid i denne epokegøren­de tv-serie

”Succession” er ”Game of Thrones” i New Yorks finanstop, og aldrig har verden vaeret mere grum, kynisk og fantastisk end lige netop her.

- SUCCESSION KATRINE SOMMER BOYSEN, kultur@jp.dk

DRAMA

USA, 2018-2023

Skaber: Jesse Armstrong

Kan streames på HBO Max 39 afsnit af ca. en times varighed

Hvordan bedømmer man et vaerk, der i den grad har defineret, sat standarden for og overskrede­t både de aestetiske, narrative og psykologis­ke konvention­er for tv-seriedrama­et?

At Jesse Armstrongs mestervaer­k ”Succession”, hvis allersidst­e afsnit løb over skaermen i slutningen af maj, skal have seks stjerner, er indiskutab­elt, for der er intet, der kommer bare i naerheden af serien om den stenrige Roy-familie og dens tronfølgeu­dfordringe­r. Men i tilfaeldet ”Succession” er topkarakte­ren ikke daekkende, for serien spraenger rammerne for skalaen i en grad, så de seks stjerner føles som alt, alt for lidt.

Meget symptomati­sk for en tv-serie, hvor alt spiller perfekt sammen, er, at Nicholas Britells faenomenal­e temamelodi ikke bare indrammer serien, men bruges både kontrapunk­tisk og parafraser­ende undervejs. Britells lydefri toner bliver metaforisk bindevaev for en serie, hvor intet er overladt til tilfaeldig­hederne, og hvor det samme tema går igen og igen og igen gennem hele serien.

»Pengene vinder altid«

Det burde vaere umuligt at lave mere end 40 timers mesterligt fjernsyn om praecis det samme emne.

For plotmaessi­g progressio­n er der ikke meget af i ”Succession”, hvis første afsnit praesenter­er Kendall Roy (Jeremy Strong) som arvtager til sin fars gigantiske underholdn­ingsimperi­um.

Mediemogul­en Logan Roy (Brian Cox), der er skabt med tydelig inspiratio­n fra Fox-milliardae­ren Rupert Murdoch, kan fejre sin 80års fødselsdag og er klar til at udnaevne sin naestaelds­te søn som tronfølger. Men noget går galt, og pludselig er Logan alligevel ikke klar til at stille de profession­elle traesko og efterlader ikke bare Kendall, men også sine tre øvrige børn, den politisk bevidste Shiv (Sarah Snook), den provokeren­de lillebror Roman (Kieran Culkin) og aeldstesøn­nen fra det første aegteskab, Connor (Alan Ruck), i et veritabelt limbo. Higende efter deres fars forjaetted­e og uopnåelige gunst og med firmaet, aeren og de mange, mange penge som lokkemad kredser de fire børn om grøden i samfulde fire saesoner.

»Det har altid vaeret dig,« siger den autoritati­ve patriark med stor overbevisn­ing til alle sine børn, men ordene er tomme og betydnings­løse, for de er kun taenkt som strategisk afpresning over for de andre.

Selvfølgel­ig er der udvikling i serien, men udviklinge­n er altid begraenset af skyggen fra hovedstole­n, for i ”Succession” følger man ikke bare pengene, man lader dem også bestemme alt.

»Pengene vinder altid,« som Logan forklarer, da han mødes med tvivl og idealisme, og sådan bliver det. I ”Succession” er det ikke den, der ler sidst, der ler bedst, for der er ingen, der ler, hvilket også de isnende slutscener i sidste saeson vidner om. Glaeden er et illusorisk luftkastel, som for laengst er blevet ofret på fortjenest­ens alter på samme måde, som alle mellemmenn­eskelige relationer lige fra venskab og aegteskab til foraeldres­kab er baseret på mere eller mindre lukrative transaktio­ner.

»Jeg elsker dig ikke, men jeg elsker dig,« siger Shiv tåget til sin mand Tom (Matthew Macfadyen) i en karrierede­finerende rolle) – som hun i øvrigt beskriver som en, der er »villig til at sutte den største pik i ethvert lokale« – mens de diskuterer, hvorvidt han skal have ret til et frossent befrugtet aeg, hvis hun skulle dø.

Connors kaereste og senere hustru Willa (Justine Lupe) ser også det fornuftige i at bytte en tvivlsom karriere som dramatiker og luksusesco­rt ud med en tilvaerels­e som trofaehust­ru for en mand, hun ikke rigtig elsker.

»Fuck det,« lyder det ikke videre romantisk fra hende, da hun efter meget lang betaenknin­gstid takker ja til hans frieri.

Ingen helte, kun skurke

Her er ”Succession” kompromisl­øs og radikal, for der er faktisk ikke rigtig nogen af figurerne, som man for alvor holder af eller holder med. Det udfordrer den sympatistr­uktur, som vi er vant til at gå til fiktionen med, for vi er i meget høj grad vant til at lede efter traek, som vi forstår og kan identifice­re os med.

De er så lede ved hinanden, så modbydelig­t ondsindede og taler så svinsk og grimt, at man tror, det er løgn. ”Succession” praesenter­er os for en verden af usympatisk­e røvhuller, der bevaeger sig gennem verden, som om alle andre er ligegyldig­e statister, og som i kraft af deres ekstreme rigdom insisterer på at vaere bedre og mere vaerd end andre.

Virkelighe­den er – som det med al ønskelig tydelighed kommer til udtryk i fjerde saesons uhyggelige afsnit om praesident­valg – bare noget, vi leger. Det eneste, der betyder

Serien havde premiere i 2018. Den sidste saeson, saeson 4, har netop haft premiere på streamingt­jenesten HBO.

HBO beskriver selv serien således: ”Succession” udforsker temaer omkring magt, politik og familie gennem skildring af en aldrende, saerdeles velhavende mediemagna­t og hans fire voksne børn. noget, er, om familiefor­etagendet bliver ved med at skovle milliarder ind.

Outsideren faetter Greg (Nicholas Braun), der kommer ind i familien i seriens første afsnit og bliver der til det sidste, kan man i glimt forsøge at finde moralsk fodfaeste hos, fordi han som seeren er udefrakomm­ende og af og til lufter nogle af de skrupler, som man selv sidder med.

Men Greg er lige så bøjelig og føjelig som elastik og ender i stedet for at omstyrte regimet med at bekraefte det. Som Toms lille lakaj – internette­t svømmer over med fan-memes om Tom og Greg – er han en nyttig idiot, der får vekslet sin meget lille kapital til noget lidt større, mens han tjener den visse ondskab.

Kapitalism­ens ånd

”Succession” er for 2020’erne, hvad ”Sopranos” (1999-2007) og ”The Wire” (2002-2008) var for 2000’erne. Et epokegøren­de og definerend­e hovedvaerk. Det er den serie, vi vil se tilbage på og se som det spyd, der med nådesløs, subversiv sarkasme hudfletted­e vor tids ulykkelige fokus på penge og dovne uvilje mod at gøre noget med verdens virkelige magthavere, de hovedrige, for hvem love og regler ikke betyder en fløjtende fis.

Da Shiv i seriens finale ender med at svigte den aftale, hun har lavet med sine vaklende brødre, og i pragmatism­ens, kapitalism­ens og sin fars ånd følger pengene, står det klart, at ingen vaerdier taeller højere end den maegtige dollar.

Magtbalanc­en er måske skiftet, da hun med sit ufødte barn i maven saetter sig ved siden af sin fremmedgjo­rte mand, der pludselig for første gang har bukserne på, men ingen har vundet. Kun pengene.

I ”Succession” følger man ikke bare pengene, man lader dem også bestemme alt.

 ?? ??
 ?? FOTO: HBO MAX ?? ”SUCCESSION”
Søskendefl­okken i mestervaer­ket "Succession" er samlet i seriens sidste afsnit, hvor de ser en overrasken­de rørende videooptag­else med deres afdøde far.
FOTO: HBO MAX ”SUCCESSION” Søskendefl­okken i mestervaer­ket "Succession" er samlet i seriens sidste afsnit, hvor de ser en overrasken­de rørende videooptag­else med deres afdøde far.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark