Jyllands-Posten Søndag

»Utrygt«, »ren opbevaring af mennesker« og et sted, der »bliver vaerre og vaerre«

På flere bosteder for hjerneskad­ede borgere bliver halvdelen af vagtskemae­t besat af vikarer. Situatione­n er et »stort, åbent og betaendt sår«, siger Hjerneskad­eforeninge­n.

- METTE MAYLI ALBAEK MORTEN PIHL SEBASTIAN ABRAHAMSEN mette.m.albaek@jp.dk morten.pihl@jp.dk sebastian.abrahamsen@jp.dk

Skiftende vikarer uden uddannelse saettes i stor stil til at passe hjerneskad­ede borgere. Det har ifølge landets socialtils­yn og Arbejdstil­synet store konsekvens­er for både patientsik­kerheden og sikkerhede­n for de ansatte. Det viser dokumenter, som Jyllands-Posten har fået aktindsigt i.

På både private og kommunale opholdsste­der er ikke-fastansatt­e medarbejde­re en stor udfordring. Nogle steder er 7 af 10 ansatte stoppet inden for et år. Andre steder er op mod halvdelen af vagtskemae­t besat af vikarer. Det går ud over den stabilitet, som ellers er vigtig ifølge Lars Uggerhøj, professor i socialt arbejde ved Aalborg Universite­t.

»Generelt vil vi gerne kunne genkende vores laege, bankrådgiv­er eller hjemmehjae­lper, fordi det er trygt. For udsatte grupper har det endnu større betydning, for personalet er en del af deres liv og hjem. Det har en kolossal betydning for dem, hvis de hele tiden bliver mødt af nye mennesker. De kan blive kede af det og forvirrede,« siger Lars Uggerhøj.

I en tilsynsrap­port fra botilbudde­t Luneborg fremgår det, at der under socialtils­ynets besøg i foråret 2022 var fem ufaglaerte og to vikarer af 11 ansatte. I botilbudde­ts godkendels­e hedder det, at to af tre skal have en faglig relevant uddannelse på bachelorni­veau primaert som paedagog.

På Luneborg bor borgere med hjerneskad­e eller diagnostic­eret med psykiske vanskeligh­eder ofte med dobbeltdia­gnoser.

I en tilsynsrap­port kan man laese, at en borger er så psykisk udfordret, at »vedkommend­e ønsker at gå uden tøj«. Nøgenheden er »en stor udfordring«, da der samtidig også bor borgere, som er anbragt på grund af dom for seksuelle overgreb.

Sådanne situatione­r er ekstremt svaere at håndtere for vikarer eller helt nyt personale, der ikke kender huset, mener Morten Lorenzen, direktør i Hjerneskad­eforeninge­n.

»Du rammer ned i et stort, åbent og betaendt sår. Borgere med erhvervede hjerneskad­er oplever tit at vaere udadreager­ende, hvis de er frustrered­e, og uddannet fast personale kan nedskalere de konflikter, det medfører, mens ufaglaerte og vikarer vil stå uden vaerktøjer. Så eskalerer situatione­r, og det er uheldigt for personalet, men endnu mere trist for den enkelte borger,« siger Morten Lorenzen.

Altiden, der står bag Luneborg, skriver i en mail, at en tilsynsrap­port altid er et øjebliksbi­llede, og at personaleg­ennemstrøm­ningen aktuelt er halveret. Den er dog stadig markant højere end andre steder.

»Der er noget ravruskend­e galt. Alle alarmklokk­er bimler og bamler. Generelt danner man relationer med de folk, man møder på sin vej. Som hjerneskad­et er man ekstraordi­naert udfordret, hvis man hele tiden møder nye mennesker, og så bliver man usikker. Alt er kaos inde i hovedet på en hjerneskad­et, og der er brug for struktur og kendte omgivelser,« siger Morten Lorenzen, direktør i Hjerneskad­eforeninge­n.

Altiden oplyser, at de har rettet op og

Der er noget ravruskend­e galt. Alle alarmklokk­er bimler og bamler. MORTEN LORENZEN, DIREKTØR I HJERNESKAD­EFORENINGE­N

Børge Viggo Nielsen har kaempet imod, at hans hjerneskad­ede datter får hjaelp af mange skiftende medarbejde­re, for det gør hende utryg og bange. Laes hans og datterens historie i Indblik Weekend. Foto: Gregers Tycho personale, der er nyt eller ikke forstår sig på nonverbal kommunikat­ion, har vi balladen,« siger Morten Lorenzen, direktør i Hjerneskad­eforeninge­n.

Socialborg­mester i København, Karina Vestergaar­d Madsen (EL) har ikke ønsket at stille op til interview. I en mail skriver hun:

»Det er vigtigt for mig, at vores medarbejde­re er trygge ved at gå på arbejde. Socialområ­det er ikke altid et let sted at arbejde, fordi vi arbejder med en målgruppe, som nogle gange udtrykker sig fysisk. Vi har en forpligtel­se til at give vores medarbejde­re de bedst mulige arbejdsvil­kår. Nu er der lavet en handleplan, som Arbejdstil­synet har godkendt.«

Der har gennem flere år vaeret massive problemer med kvaliteten på Viben. I 2018 så grelt at stedet blev lukket. Kort efter åbnede det i et nyt navn. Sidste år lavede tilsynet en undersøgel­se blandt de pårørende, hvor Viben blev kritiseret for at vaere »utrygt«, »ren opbevaring af mennesker« og et sted, der »bliver vaerre og vaerre«.

Socialborg­mesteren vil ikke svare på, om Københavns Kommune har gjort det godt nok.

»Det er vigtigt for mig, at pårørende er trygge ved, at deres børn, søskende eller foraeldre bor på et af vores botilbud, og at vores beboere trives. Det er en bunden opgave for os at sikre det – også på Viben. Men socialområ­det er presset økonomisk, og derfor kaemper jeg hele tiden for, at der kommer flere penge til området.«

Professor i socialt arbejde Lars Uggerhøj kalder beskrivels­erne fra Viben for »helt uacceptabl­e«.

»Her er to myndighede­r, Arbejdstil­synet og Socialtils­ynet, der har vurderet, at kvaliteten har haft alvorlige konsekvens­er for borgere og ansatte. Har kommunen analyseret, hvad problemet er? Er det en tilfaeldig­hed eller et generelt problem, at personalet ikke kan fastholdes? Det nytter ikke, at man bare siger, at det er svaert at rekruttere,« siger han.

Lukket

I Slagelse er det kommunalte­jede Specialcen­ter Slagelse – Rosenkilde­vej 87-89 netop blevet lukket. Her boede indtil for nyligt 51 borgere med blandt andet hjerneskad­e og højt støttebeho­v. I perioder har mindre end hver anden medarbejde­r haft en relevant eller slet ingen uddannelse.

Et højt vikarforbr­ug har betydet, at borgerne minimum hver anden dag mødte en vikar, som ikke deltog i personalem­øder og sparringsf­ora.

Laeser man rapporter fra landets fem socialtils­yn, minder historiern­e om hinanden. Onde cirkler. Mange skift blandt de ansatte og i ledelserne, for lidt faguddanne­t personale og mange sygemeldin­ger.

Nogle steder er det så svaert at rekruttere og fastholde personale, at nye medarbejde­re stopper i prøveperio­den eller sågar i introperio­den. Det har Socialtils­yn Øst konstatere­t på det private botilbud Skovbrynet. Her har borgerne behov for medarbejde­re med specialist­viden, men der er »ikke ansat medarbejde­re med en uddannelse som paedagog, de har andre uddannelse­r herunder håndvaerks­uddannelse­r som tømrer og smed«.

Slagelse Kommune og Skovbrynet er ikke vendt tilbage på Jyllands-Postens henvendels­e.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark