Jyllands-Posten Søndag

Havfugles fiskeplads­er skal findes, før vindmøller kan snurre til havs

I den seneste tid er der sat gps-sendere på et antal splitterne­r, havterner, lomvier og sildemåger, så man kan blive klogere på, hvor havfuglene fisker i Nordsøen, Kattegat og de indre danske farvande. Den nye viden skal bruges, når kommende havvindmøl­lep

- JAN SKRIVER Journalist og naturfotog­raf indland@jp.dk

Som i et kvarter med kolonihave­r i en højsommert­id lever beboerne i taet naboskab på Krik Sandø øst for Agger Tange, sydspidsen af Thy.

Der er dog hverken atmosfaere af prydhave eller dufte fra aftensmade­n hos kolonister­ne på sandøen, for beboerne er splitterne­r, der har for vane at kalke deres ynglekolon­ier til med efterladen­skaber af alt godt fra havet, så havudsigte­n er fri, mens der lugter af levninger.

Skulder ved skulder ruger godt 1.000 par splitterne­r midt i en haettemåge­koloni, der fungerer som højlydt vagtvaern på fugleøen, som er fri for rovdyr, og hvor faerdsel er forbudt i fuglenes yngletid.

Men i dag skal ternerne taelles, og en halv snes af dem skal fanges til en tørn i videnskabe­ns tjeneste.

Splitterne­r er kun fastligger­e i de få uger, hvor de har aeg og unger. Størstedel­en af deres tid er de på fisketogte­r i havområder, hvor tobis og andre småfisk er livrettern­e. Og når sensommere­n kommer, vil fuglene samles i flokke for at faelde deres svingfjer, så de kan flyve tusinder af kilometer til havet ud for Vestafrika eller laengere sydpå for at fiske, mens der er mørk vinter hos os.

Genvej til ny viden

Men hvor er det praecist, at de elegante styrtdykke­nde terner får bid i de danske farvande langt fra land?

Det svar vil blive givet i kraft af ny teknik, når gpssendere på bare fire gram saettes på ryggen af ternerne, og derpå begynder at levere data om fuglenes positioner døgnet rundt.

»De seneste årtier har den teknologis­ke udvikling skabt en revolution inden for fugleforsk­ningen, så vi i dag ved en masse om mange arters traekforho­ld.

I kraft af teknologie­n kender vi f.eks. havternens rute fra yngleplads­er på Den nordlige Halvkugle og rundt om Antarktis, mens der er vinter hos. Og ved hjaelp af gps-positioner har forskere fundet fuglerige fouragerin­gsområder midt i Atlanterha­vet, der hidtil var ukendte, fordi der sjaeldent kommer skibstrafi­k og mennesker, som har kunnet opdage koncentrat­ionerne af fugle. Men i Danmark halter vi generelt langt bagefter, når det handler om at udnytte de ny teknologie­r til at blive klogere på havfuglene­s praecise faerden i vores fjorde og have gennem året,« siger Morten Frederikse­n, der er seniorfors­ker på Institut for Ecoscience, Aarhus Universite­t.

Seletøj og solceller

Ni splitterne­r fanget i små faelder på Krik Sandø bliver bragt i land, hvor de måles, vejes og ringmaerke­s på klassisk vis med en lille, let metalring om det ene ben og en farvet ring af plastmater­iale på det andet.

Ved hjaelp af seletøj saettes gps-sendere fast på ryggen af ternerne, og hvis alt går vel, vil de levere data i flere år.

»Seletøjet er sat fast med klemmer af aluminium, der efterhånde­n bliver taeret af saltvand, som fuglene dagligt er i kontakt med, og så falder senderne selv af. Batteriet er drevet af solceller, så energifors­yningen er i orden al den stund, at disse fugle altid opholder sig, hvor der er lyst,« siger Morten Frederikse­n.

Sårbare havområder

Projektet med gps-sporing af danske havfugle er et led i en såkaldt strategisk screening, som det hedder i fagsproget, af de danske havområder.

Forskere på Aarhus Universite­t samarbejde­r her med det rådgivende ingeniørfi­rma Niras med Energistyr­elsen som kunde.

»Det handler om at få kortlagt vores farvande, så vi kan påvise de mest sårbare områder, hvor mange havfugle søger føde. Både fra dag til dag og gennem året. Kort fortalt handler det om at udpege havområder, hvor der kan etableres havvindmøl­leparker, uden at det går ud over forekomste­rne af fugle. De danske farvande har internatio­nal betydning for en lang raekke arter af havfugle, men vi ved faktisk kun ganske lidt om, hvilke områder arter som splitterne, havterne, lomvie og sildemåge søger deres føde i,« siger Ib Krag Petersen, der er seniorrådg­iver på Institut for Ecoscience, Aarhus Universite­t.

»Vi vil udarbejde såkaldte følsomheds­kort, der viser, hvilke områder der har størst betydning for havfuglene på et givet tidspunkt af året. Vi vil også forsøge at belyse risikoen for kollisione­r mellem havfugle og vindmøller, hvis en vindmøllep­ark placeres i et givet område. Et tredje kodeord i forskninge­n er ”fortraengn­ing”. Vil en havvindmøl­lepark fortraenge fugle, der fisker til havs, så de

Det handler om at få kortlagt vores farvande, så vi kan påvise de mest sårbare områder, hvor mange havfugle søger føde. IB KRAG PETERSEN, SENIORRÅDG­IVER, INSTITUT FOR ECOSCIENCE, AARHUS UNIVERSITE­T

må skifte fiskeplads­er, eller vil møllerne ikke have nogen betydning i den sammenhaen­g? Det er blandt de overordned­e spørgsmål i den forskning, som er epokegøren­de i en dansk kontekst, fordi vi herhjemme aldrig tidligere har undersøgt havfugles faerden så minutiøst, som gps-teknikken nu giver os mulighed for,« siger Ib Krag Petersen.

Fuglevenli­g placering

På Agger Tange er en splitterne klar til at blive sluppet fri efter nogle minutter i forskerhae­nder. Den har fået et par røde tuschstreg­er, så man kan kende den i flugten i en periode.

Med sin gps-sender som passager vil den snart via radiokommu­nikation sende oplysninge­r til en basestatio­n, hvorfra forskerne kan tappe data og hjemme ved deres computere på kontorerne få praecise positioner på ternen.

Hvad der begynder som graciøs fugleflugt over Krik Sandø og Thyborøn Kanal, skal gerne blive til tungtvejen­de viden på vejen mod fuglevenli­ge placeringe­r af fremtidens havvindmøl­leparker.

 ?? ?? Morten Frederikse­n, seniorfors­ker på Aarhus Universite­t, slipper en splitterne til en tørn i videnskabe­ns tjeneste. Det røde på ternen er ikke blod, men tuschfarve, så fuglen i en periode kan kendes på afstand. Foto: Jan Skriver
Morten Frederikse­n, seniorfors­ker på Aarhus Universite­t, slipper en splitterne til en tørn i videnskabe­ns tjeneste. Det røde på ternen er ikke blod, men tuschfarve, så fuglen i en periode kan kendes på afstand. Foto: Jan Skriver

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark