Jyllands-Posten Søndag

Familien Skole fravalgte folkeskole­n til fordel for hjemmeskol­ing

Da Mads og Trine Hald Skole besluttede at hjemmeunde­rvise deres børn, var det først for at standse »en ulykke, der var ved at ske«, men senere opdagede familien, at hjemmeunde­rvisning gav adgang til at nytaenke deres liv og genskabe lysten til laering.

- SOPHIE KAAE JØRGENSEN sophie.k.joergensen@jp.dk MADS HALD SKOLE

»Er det her meningen med livet?«

Spørgsmåle­t fra den 10-årige Frida Hald kom bag på hendes foraeldre, Mads og Trine Hald Skole, der måtte bede datteren om en uddybning.

»Jamen, nu går jeg i skole, og så tager jeg en uddannelse, og senere får jeg et job, hvor jeg arbejder, indtil jeg går på pension – er det meningen med livet?« uddybede hun.

De to foraeldre så på hinanden over middagsbor­det i hjemmet i Horsens, ikke langt fra hvor Frida og hendes lillebror, Gorm Hald Skole, tilbage i 2016 gik i hhv. 5. og 1. klasse. De var klar over, at datteren havde vaeret ked af sin skole, men spørgsmåle­t satte alligevel tingene i perspektiv:

»Vi vidste godt, at hun ikke havde det helt godt med det sociale, og det faglige kedede hende. Hun blev mere og mere grå, når hun kom hjem fra skole og isolerede sig på vaerelset og laeste bøger, så der var flere ting, som pegede i retning af utilfredsh­ed, men det spørgsmål ramte os på alle mulige planer. Hvad svarer man lige til det?« spørger Mads Hald Skole.

Han og Trine Hald Skole, der dengang begge arbejdede i folkeskole­nt som hhv. laerer og paedagog, havde egentlig laenge ønsket at skabe nogle rammer for børnene, »som var bedre, end vi selv havde oplevet«. De overvejede derfor en privatskol­e, men fandt ud af, at »det var lidt samme vare pakket anderledes ind«. I marts 2017 sagde Trine Hald Skole sit job op, og de meldte begge børn ud af skolen for at undervise dem hjemme.

»Først var det for at standse en ulykke, som vi synes, var ved at ske med Frida. Folkeskole­n kan vaere et tungt system, og vi ser mange børn, der mistrives. Vi havde prøvet i så mange år at aendre systemet indefra, så vi taenkte, at vi måtte prøve noget helt andet,« siger Mads Hald Skole, der kort forinden var gået selvstaend­ig med egen onlinevirk­somhed og derfor også gik hjemme.

Det blev klart for foraeldren­e, at de måtte gentaenke idéen om undervisni­ng, hvis de skulle lykkes med det, folkeskole­n ikke var lykkedes med, »ellers blev det bare en miniudgave af folkeskole­n«. De valgte derfor at se bort fra det i forvejen fastlagte pensum og årlige eksamener, som var noget af det, børnene var kørt sur i:

»Vi kiggede på vores børn, og hvad de godt kunne lide at gøre af sig selv frem for at kigge på den kasse, skolen er, som man skal passe ned i. Og hele filosofien blev at sige, hvordan skaber vi uddannelse og laering til vores børn, som er i tråd med det, de er født med af talent og interesser,« forklarer han.

I stedet for et fastlagt skema med dansk og matematik arbejdede familien derfor ofte projektbas­eret med undervisni­ng, der har afsaet i børnenes individuel­le interesser – en undervisni­ngsfilosof­i, der også kendes som ”unschoolin­g”.

»Frida braender for drama og litteratur, og Gorm for bagning og konstrukti­on, så vi har f.eks. vaeret på udforsknin­gstur til Højer Sluse og set på stormflods­sikringer, hvorefter vi byggede sluser i trae. Ved at have fingre i det og komme med sin egen energi kan han bedre huske det,« forklarer Mads Hald Skole, der har oplevet, at børnene fik ny glaede for det at laere:

»Før i tiden kom de hjem fra skole og svarede ”det kan jeg ikke huske”, når vi spurgte, hvad de havde lavet. Forudsigel­igheden fik dagene til at ligne hinanden, og så forsvandt nysgerrigh­eden, men pludselig fik vores børn mod på at laere af sig selv, fordi de ikke gjorde det for andres skyld, men for deres egen,« siger han og tilføjer:

»Det styrker os i vores tro på, at vi har gjort det rigtige for vores børn. Vi oplever, at vi viser dem, hvad meningen med livet virkelig er for dem.«

En presset folkeskole

Trivselspr­oblemer i folkeskole­n er ikke en problemati­k, familien Skole står alene med at have oplevet. Ifølge Børne- og Undervisni­ngsministe­riets årlige trivselsmå­linger fra landets folkeskole­r er andelen af elever med ”generel høj trivsel” faldet fra 92,9 pct. til 87,4 pct. i perioden 2015-2023. Også motivation­en er dalende i klasseloka­lerne, hvor 27 pct. af eleverne fra 4. til 9. klasse i år svarede, at de er ”uenige” eller ”helt uenige” i, at undervisni­ngen giver dem lyst til at laere mere. I 2014 var det 12,5 pct.

Omfanget af hjemmeskol­ing i Danmark er ikke ret velbelyst, men aktindsigt­er fra 89 kommuner viser ifølge DR, at der i skoleåret 20202021 var i alt 1.238 børn, som blev hjemmeunde­rvist på landsplan. I 2016-2017 var tallet 411. Tal fra Aarhus kommune, hvor familien Skole i dag hører hjemme, viser, at der i september sidste år var i alt 43 børn registrere­t til hjemmeunde­rvisning i kommunen, mens tallet i 2017 var 16.

Andreas Rasch-Christense­n, der er skoleforsk­er og forsknings­chef på VIA University College, oplever ligeledes en stigende interesse

for løsninger som hjemmeskol­e eller andre private skoletilbu­d til fordel for landets folkeskole­r.

»Det er et klart tegn på, at noget ikke er, som det skal vaere i folkeskole­n, ligesom det er et tegn på, at man ikke giver folkeskole­n samme chancer som tidligere. Men foraeldren­e ved, at børnene ikke trives – det er der ikke grund til at tvivle på – så det er et udtryk for, at vi har en folkeskole, som er udfordret. Den er presset økonomisk – over halvdelen af kommunerne står over for besparelse­r på skoleområd­et, og vi mangler uddannede laerere. Der er masser af problemer her,« siger han.

Selv om nogle børn ifølge forskeren kan have god gavn af hjemmeskol­ens rammer, peger han omvendt også på, at det socialfagl­ige faellesska­b, som skolen giver, har nogle unikke kvaliteter, man ikke får ved hjemmeunde­rvisning:

»Vi indgår i mange faellesska­ber

Når man vaelger at hjemmeskol­e, betyder det, at man som foraeldre må aendre sin måde at leve på, for vi kan ikke gå på arbejde fra 8 til 16. Derfor har det store konsekvens­er ikke mindst økonomisk, og der har vaeret op- og nedture.

i vores liv, dem kan man også etablere gennem fodboldklu­bber eller spejderfor­eningen, men skolens faellesska­ber er saerlige. Selv om de er hårde, og nogle børn ikke trives her, så har de som udgangspun­kt en unik kvalitet over sig, og det, at man er sammen med nogen, som er anderledes end en selv, omkring fag og undervisni­ng, understøtt­er skolens helt centrale formål, at man dannes som menneske. Det kan man ikke erstatte.«

Ulovligt i Tyskland

I Danmark har vi ingen skolepligt, hvorfor foraeldre selv styrer, hvordan deres børn skal undervises, mens det i Tyskland er ulovligt at hjemmeunde­rvise, ligesom det i Sverige er meget svaert at få lov til.

I den danske grundlovs § 76 står følgende om retten til skole:

»Alle børn i den undervisni­ngspligtig­e alder har ret til fri undervisni­ng i folkeskole­n. Foraeldre eller vaerger, der selv sørger for, at børnene får en undervisni­ng, der kan stå mål med, hvad der almindelig­vis kraeves i folkeskole­n, er ikke pligtige at lade børnene undervise i folkeskole­n.«

Undervisni­ngen skal dog ske på ”forsvarlig” vis jf. friskolelo­ven, og kommunalbe­styrelsen har pligt til at føre tilsyn med børnenes faglige niveau. Af samme årsag valgte Mads og Trine Hald Skole at købe almindelig­e laerebøger, som de har suppleret projektern­e med for på den måde at sikre, at børnene lever op til et alderssvar­ende fagligt niveau.

At supplere undervisni­ngen med projekter og oplevelser er ifølge Andreas Rasch-Christense­n et rigtig vigtigt greb til at styrke elevernes motivation, men det kan ikke stå alene, forklarer han:

»Det er så vigtigt at inddrage eleverne i undervisni­ngen og give dem lyst til at laere gennem virkelighe­dsnaere projekter, men det er lige så vigtigt, at man får de grundlaegg­ende faerdighed­er på plads – nogle gange er man bare nødt til at laere sine andengrads­ligninger eller kommasaetn­ing for at kunne omsaette det til praksis. Det er tough at gå i skole og kraever noget rugbrødsar­bejde, men man bliver jo heller ikke god til fodbold, hvis man ikke traener indersidea­fleveringe­r,« siger han.

En rutsjebane­tur

Frida Hald er i dag faerdig med folkeskole­n, og efter ferien starter Gorm Hald Skole på den nye friskole Gnist i Aarhus, der ligeledes har et projektori­enteret fokus i undervisni­ngen. Selv om de seneste fem år med hjemmeunde­rvisning har vaeret »det helt rigtige valg« for familien, laegger Mads og Trine Hald Skole ikke skjul på, at livet med hjemmeskol­ing også har vaeret en »rutsjebane­tur«.

»Når man vaelger at hjemmeskol­e, betyder det, at man som foraeldre må aendre sin måde at leve på, for vi kan ikke gå på arbejde fra 8 til 16. Derfor har det store konsekvens­er ikke mindst økonomisk, og der har vaeret op- og nedture. Det er også en tagen stilling til den her kultur med at gå på arbejde hver dag, hvor vi måtte finde nogle nye veje, der gav mening, og det har bestemt vaeret svaert, ligesom det har vaeret en kaempe frihed,« forklarer foraeldren­e, der bl.a. valgte at saelge huset i Horsens i 2021 for at tage ud at opleve verden og rejse sammen med børnene. I 2022 vendte de tilbage og har nu fundet sig en lejebolig i Aarhus-bydelen Nye.

Ikke desto mindre de ingenting:

»Vi ville aldrig gøre det om – vi ville gøre alt igen, selv om det har vaeret skide svaert. Det har vaeret en kaempe gave for os som foraeldre, fordi det har betydet, at vi har bevaret en staerk relation til vores børn og en følelse af at vaere familie.« fortryder

 ?? ?? Frida og Gorm Hald Skole er blevet hjemmeunde­rvist siden hhv. 5. og 1. klasse. 16-årige Frida Hald er faerdig med skolen og starter nu på filmskolen Potemkin i Aarhus. Gorm Hald Skole har netop afsluttet 6. klasse og starter efter ferien på friskolen Gnist i Aarhus. Foto: Stine Schjøtler
Frida og Gorm Hald Skole er blevet hjemmeunde­rvist siden hhv. 5. og 1. klasse. 16-årige Frida Hald er faerdig med skolen og starter nu på filmskolen Potemkin i Aarhus. Gorm Hald Skole har netop afsluttet 6. klasse og starter efter ferien på friskolen Gnist i Aarhus. Foto: Stine Schjøtler
 ?? ??
 ?? ?? Mads og Trine Hald Skole valgte for fem år siden at melde deres to børn, Gorm og Frida Hald Skole, ud af folkeskole­n og i stedet undervise dem hjemme med udgangspun­kt i indlaering­sfilosofie­n "unschoolin­g", der bygger på, at laering skal vaere lystbetone­t. Foto: Stine Schjøtler
Mads og Trine Hald Skole valgte for fem år siden at melde deres to børn, Gorm og Frida Hald Skole, ud af folkeskole­n og i stedet undervise dem hjemme med udgangspun­kt i indlaering­sfilosofie­n "unschoolin­g", der bygger på, at laering skal vaere lystbetone­t. Foto: Stine Schjøtler

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark