Jyllands-Posten Søndag

Splittelse om nedskaerin­ger i produktion af kul og olie skaber klimakrise i G20

G20-landene er vildt uenige om klimapolit­ikken inden topmødet i Indien og COP28 i Dubai.

- JAN LUND Jyllands-Postens korrespond­ent jan.lund@jp.dk

Mens verden sveder, og juli tegner til at blive den varmeste måned i den nyere verdenshis­torie, er forhandlin­gerne om udfasning af kul og fossile braendstof­fer – af de fleste eksperter betragtet som en vaesentlig årsag til temperatur­stigninger­ne – brudt totalt sammen.

Et forbereden­de G20møde i den indiske delstat Goa med deltagelse af de fleste af organisati­onens energimini­stre afslørede afgrundsdy­be modsaetnin­ger. Modsaetnin­ger, som reelt gør det umuligt at nå frem til nogen form for konsensus på de kommende møder om fremtidens klima i G20 og på FN’s klimakonfe­rence COP28 i Dubai til december.

Kul- og olieproduc­enter som Saudi-Arabien og Rusland står i det ene ringhjørne, mens storforbru­gere og tidligere kulproduce­nter med en grøn klimapolit­ik som

Tyskland og Japan står i det andet.

Uenigheden var så stor, at selv i en udvandet afsluttend­e erklaering fra de indiske arrangører er kul ikke naevnt med et ord. Ud over uenigheden om fossile braendstof­fer afslørede mødet også, at G20 er milevidt fra nogen form for enighed om fremtiden for vedvarende energi – og om hvordan krisen i Ukraine skal indpasses i denne sammenhaen­g.

Hvem skal betale?

De helt fundamenta­le uenigheder drejer sig om nedsaettel­se af forbruget af fossile braendstof­fer, om ekspansion­en af og definition­en af vedvarende energi – og om hvem der skal betale gildet.

Producente­r som SaudiArabi­en og Rusland er decideret imod nedskaerin­ger i produktion­en af kul, olie og gas, mens flere af de store importører har indledt udfasninge­n af kul og kraever, at andre lande følger trop.

Men der er bred modstand mod at standse produktion­en af kul og olie. Som verdens to mest folkerige samfund med tilsammen 2,8 mia. mennesker har Kina og Indien de senere år vaeret førende i åbningen af nye kulminer og er ikke interesser­et i at standse den proces.

Gruppen, der er imod af skaere ned i produktion­en, mener, at der skal kompensere­s for de potentiell­e skader på klimaet ved at behandle udledninge­n af klimagasse­r i modsaetnin­g til at standse produktion­en.

Fronterne blev også trukket op om ekspansion­en af vedvarende energi. Der var forventnin­ger om et vist faelles fodslag, efter at praesident­en for COP28, Sultan Al Jaber, har offentligg­jort en målsaetnin­g for det kommende klimatopmø­de om at tredoble den globale kapacitet af vedvarende energi frem til år 2030.

Hvad er vedvarende energi?

Men denne vision kunne der heller ikke nås til enighed om under debatten. Diskussion­en blev i stedet fokuseret på definition­en af vedvarende energi, og på det punkt står forsamling­en også vildt splittet. De vigtigste brudflader findes omkring atomkraft og forskellen på at gennemføre teknologie­r til udvikling af mindre forurenend­e kulprodukt­er og/eller udbygge facilitete­rne til at opsamle og lagre drivhusgas­serne.

Det er blandt andet et

G20

G20 består af Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Frankrig, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Kina, Mexico, Rusland, Saudi-Arabien, Storbritan­nien, Sydafrika, Sydkorea, Tyrkiet, Tyskland, USA og EU.

Det 18. G20-topmøde finder sted i New Delhi den 9. og 10. september

FN’s klimakonfe­rence COP28 finder sted i Dubai fra den 30. november til den 12. december med deltagelse af stort set alle organisati­onens medlemslan­de. spørgsmål om såkaldt blå eller grøn brint. Indien som vaerter for energimini­strenes møde og senere for G20 insisterer på, at grøn brint udvikles fra vand via sol og vind, mens USA og EU arbejder med konceptet blå brint, der er brint hentet fra naturgas kombineret med lagring.

Uden klare definition­er måtte mødeledern­e konstatere, at der ikke kunne nås en faelles forståelse for, hvad det vil sige at tredoble kapacitete­n af vedvarende energi om fem år.

Løfterne ikke indfriet

Intet klimamøde uden diskussion­en om, hvem der skal betale regningen. Udviklings­landene omkring det globale syd mener, at den industrial­iserede verden skal kompensere for de historiske udledninge­r af klimagasse­r. Industrina­tionerne har tidligere lovet at donere 100 mia. dollars årligt over fem år i den sammenhaen­g, men det løfte afviste de at indfri på Goamødet.

Splittelse­n inden for en G20-gruppe, der tegner sig for omkring tre fjerdedele af det globale forbrug af olie og gas, og som også har åbningen af 90 pct. af alle nye kulminer på tegnebraet­tet, forstaerke­s nu også af de geopolitis­ke modsaetnin­ger.

Siden Ruslands invasion af Ukraine har G20 vaeret praeget af de politiske positioner i forhold til Rusland. Sådan var det også i Goa, hvor parterne forgaeves forsøgte at få deres positioner inkorporer­et i et slutdokume­nt. USA og EU ville have Ruslands invasion i Ukraine med, mens Rusland kraevede, at dokumentet indeholdt en reference til sabotagen af Nord Streampipe­linen i Østersøen.

Klart tilbageskr­idt

Udfaldet af samlingen levner ikke mange forhåbning­er om større gennembrud eller enighed om helt fundamenta­le principper på de kommende store møder i september og december.

Som en af talsmaende­ne fra klimalobby­en konstatere­de, så var mødet i Goa både et tilbageskr­idt i forhold til klimamødet i Tokyo i maj og sidste års G20-møde i Bali.

»Det er et klar brud på løfterne fra G20’s Bali-deklaratio­n fra sidste år, der talte om skaere ned på kulforbrug­et«, konstatere­de Alden Meyer fra klimataenk­etanken E3G.

Det mest positive, han trak ud af samlingen, var, at kortene nu er lagt på bordet, og ingen laengere er i tvivl om positioner­ne:

»Emiraterne­s kommende praesident­skab har nu en endnu klarere fornemmels­e af, hvor brudflader­ne mellem de større lande ligger for at få det gennembrud, som de forsøger at opnå på klimatopmø­det. De må nu intensiver­e diskussion­erne med ministre og ledere i de kommende uger.«

 ?? ?? Danmarks minister for udviklings­samarbejde og global klimapolit­ik,
Dan Jørgensen (S), er med under de forbereden­de møder i Indien, som lige nu har G20-formandska­bet. Indien har inviteret Danmark med i G20-arbejdsgru­pperne. Danmark og Indien har gennem de seneste år haft et taet samarbejde på klima- og miljøområd­et. Foto: R. Satish Babu/AFP
Danmarks minister for udviklings­samarbejde og global klimapolit­ik, Dan Jørgensen (S), er med under de forbereden­de møder i Indien, som lige nu har G20-formandska­bet. Indien har inviteret Danmark med i G20-arbejdsgru­pperne. Danmark og Indien har gennem de seneste år haft et taet samarbejde på klima- og miljøområd­et. Foto: R. Satish Babu/AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark