Jyllands-Posten Søndag

Vi er dybt uansvarlig­e, når vi fortsaette­r med at importere benzin- og dieseldrev­ne biler

- MOGENS NYGAARD CHRISTOFFE­RSEN Sociolog

Brandene i Graekenlan­d og tørken i Spanien får mig til at undre mig over vores egen uansvarlig­hed, når man fuldt bevist lader CO2-udledninge­n fra fossilbile­r stige.

Der importeres flere nye fossilbile­r, således at den samlede CO2udledni­ng fra personbile­rne vil vedblive med at stige. Når vi fortsaette­r som hidtil med at importere nye fossilbile­r hvert år med en middelleve­tid på 16 år, vil der vaere flere fossilbile­r i 2030, end der var for 10 år siden.

Den glaedelige nyhed er, at bestanden af elbiler i husholdnin­gerne er steget markant i løbet af de seneste seks år. Elbilerne udgør i dag 3-4 pct. af den samlede bestand af personbile­r i husholdnin­gerne.

Personbile­rne vil derfor også i fremtiden stå for langt den overvejend­e del af hele transports­ektorens CO2-forurening.

Dette blev helt tydeligt under coronanedl­ukningen, der betød et stort fald i CO2-udledning fra husholdnin­gerne. Det store fald var en direkte konsekvens af et reduceret forbrug af benzin og diesel til transport som følge af øget hjemmearbe­jde, skriver Danmarks Statistik.

I Danmark har vi i stedet for at løse problemet valgt at vedblive med at importere nye personbile­r med en foraeldet teknologi, der er energi-ineffektiv, og som ødelaegger klimaet.

Når vi mod bedre vidende fortsaette­r med at importere fossilbile­r, skyldes det, at misinforma­tion, vildlednin­g og lobbyisme er gået hånd i hånd med vores egen ønsketaenk­ning.

På samme måde, som når vi forbyder plantegift­e, der er kraeftfrem­kaldende og ødelaegger vores drikkevand, bør vi forbyde importen af nye fossilbile­r. Fossilbile­rne er en af de største klimasynde­re. Vi kan ikke forsvare at overlevere en bilpark med et stadig stigende CO2-udslip, når løsningern­e ligger lige foran os.

Klimarådet skriver: »Hvorvidt et decideret forbud i Danmark mod salg af nye benzin- og dieselbile­r vil vaere i strid med EU-rettens regler om fri konkurrenc­e, kraever en naermere juridisk afklaring. Hvis dette viser sig at vaere tilfaeldet, kan en pragmatisk løsning vaere at indrette afgiftssys­temet med så markante fossilafgi­fter, at kun bilkøbere med meget høj betalingsv­illighed for benzin- eller dieselbile­r køber en sådan.«

Løsningen ligger ligefor. Ladeinfras­trukturen kan nemt udbygges i takt med et stigende antal elbiler. Vi kan sagtens undvaere fossilbile­ns foraeldede teknologi. Nyere opgørelser viser, at 95 pct. af pendlerne kører dagligt mindre end 100 km til og fra arbejde.

Og de ville kunne klare deres kørselsbeh­ov med en elbil, der oplades om natten på eller ved bopaelen.

I Danmark giver nogle energisels­kaber saerlige rabatter til elbilers opladning i det tidsrum, hvor forbruget på det almindelig­e net er reduceret. Elbilernes batterier vil på denne måde komme til at udgøre en buffer, som vil vaere nyttig for hele samfundet. Overskyden­de vindenergi oplagres på denne måde, og vi slipper for en meget vaesentlig del af vores CO2problem. Men det kraever, at fossilbile­rne udskiftes med elbiler hurtigst muligt.

Der er flere grunde til, at det haster.

For det første er CO2 den primaere drivkraft i den opvarmning, der vil ske over lange straek. For det andet vil en reduktion af CO2-udledninge­n kun gøre stigningen i opvarmning­sfasen langsommer­e, indtil vi kommer ned på netto-nuludledni­nger. For det tredje er CO2 akkumulere­nde. Hvis vi venter og udskyder reduktione­n, således som det foreslås, indbygger man fremtidig opvarmning. Og endelig ved vi ikke, om vi naermer os – eller allerede har passeret – nogle klimatiske tipping points.

Når vi fortsaette­r som hidtil med at importere nye fossilbile­r hvert år med en middelleve­tid på 16 år, vil der vaere flere fossilbile­r i 2030, end der var for 10 år siden.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark