Jyllands-Posten Søndag

Tvang i psykiatrie­n skal anvendes rigtigt

- LISSI MEDER Pårørende-repraesent­ant i psykiatrie­n

Psykiatere, praktisere­nde laeger, psykologer, politikere, foreninger og pårørende må se i øjnene, at det i saerlige tilfaelde er nødvendigt at anvende tvangsfora­nstaltning­er i behandling­en af nogle af de psykiske sygdomme, også selv om der ikke er tale om retspsykia­tri! Vi skal tage ansvar og vise menneskeli­g ordentligh­ed, også i vanskelige tilfaelde!

Pressens tilbageven­dende fokus på psykiatrie­n er velkommen, også i sommerferi­eperioden. Isaer tak til psykiater Henrik Day Poulsens indlaeg i JP den 8. juli, hvor jeg kun kan vaere enig i isaer indholdet i det afsluttede afsnit »Mangel på psykiatere m.v. …«, bl.a. fordi jeg har fulgt psykiatrie­ns udvikling – eller rettere manglen på samme – i over 30 år som pårørende til en kvinde, der kun fik 38 års levetid, og fordi området er interessan­t.

Der har igennem de seneste uger jaevnligt vaeret indlaeg med undren over psykiatrib­ehandlinge­ns formåen med henvisning til Field’ssagen, Caroline Marie-bostedet og nu senest en 41-årige mands knivstikke­ri. Dermed er det virkelig sørgeligt at konstatere en vaghed af enorme dimensione­r, når det drejer sig om synlig forbedring af psykiatrie­ns behandling­stilbud. Hvor er den ansvarlige, bredtfavne­nde og vidensnysg­errige behandlers­tab blevet af?

Personer, der har pådraget sig en sygdom i psykiatrie­ns brede diagnosesp­ekter, har det ikke let. Men størstedel­en af de ca. 600.000, der har en psykisk sygdom, klarer sig uden voldsomme indlaeggel­sesforløb. Dog er ca. 10 pct. efterladt uden ydre tegn på sygdom, hvormed de er rigtig gode til at ”narre” laeger og psykologer med det til følge, at de selv lever et usselt liv uden at få de rette behandling­stilbud.

Det føles hjerteskae­rende, når personer, der bliver interviewe­t angående nedbringel­se af tvang i psykiatrie­n, ikke får plads til at uddybe problemati­kken omkring tvang. Når en person bliver tvangsindl­agt, altså ufrivillig­t indlagt, ville det vaere ganske oplysende, om også psykiatere blev hørt, så de kunne forklare, hvorfor det i nogle tilfaelde er den eneste mulighed for at starte et behandling­sforløb.

Man ved jo i dag, at sygdomme som skizofreni og bipolar lidelse (manio-depression) er de sygdomme, der i flest tilfaelde vaekker staerke psykoser, som giver en adfaerd, der gør det vanskeligt ikke bare for den sygdomsram­te, men også i nogle tilfaelde er farlig for omgivelser­ne.

Hvert år hentes mange hundrede personer med psykisk sygdom hjem fra udlandet på statens – altså borgernes – regning via Udenrigsmi­nisteriets Borgerserv­ice og SOS. Det koster rigtig mange penge, der kunne vaere bedre givet ud, hvis vi her i Danmark turde tage ansvar og udføre menneskeli­g ordentligh­ed ved at se vanskeligh­eden ved behandling af svaere psykiske sygdomme.

Vi, politikere, laeger, psykiatere, psykiatrif­oreninger og diverse pårørende skal vaere villige til at se de svaere fakta i øjnene og handle aktivt og fornuftigt på situatione­n. Og husk så på, hvem det mest er synd for. Nemlig den, der har raget sig svaer psykisk sygdom til!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark