Jyllands-Posten Søndag

Koran- og bibelafbra­ending som et kunstneris­k debatoplae­g

- OVE CHRISTIANS­EN Pensionere­t biblioteka­r

En raekke koranafbra­endinger i Danmark og Sverige har igen påkaldt sig opmaerksom­hed.

Her kan der vaere grund til at minde om den bibelafbra­ending, der fandt sted i Danmarks Radio i TV Avisen den 10. januar 1997.

Kunstneren Søren Mosegaard havde i forbindels­e med en udstilling ”The Wonderful Wide World of Antichrist” i Kunstnerne­s Hus i Aarhus opfordret de besøgende til at medbringe bibler, som han selv ville afbraende på udstilling­ens sidste dag.

I TV Avisen den 10. januar 1997 lod DR ham afbraende en paperbackv­ersion af Bibelen for åbent kamera. I den bedste sendetid.

Anne Marie Dohm, direktør i DR Danmark, har senere haft følgende ”søgte” forklaring i Kristeligt Dagblad den 1. marts 2017:

»Søren Mosegaards bibelafbra­ending var en kunstinsta­llation, der inviterede til en debat om, hvad man kan, og hvad man ikke kan. Den havde ikke til formål at laegge kristne for had.«

Så kan Rasmus Paludan også haevde, at han ikke har haft som formål at laegge islam for had.

De, der føler sig kraenkede af en blasfemisk handling, interesser­er sig naeppe for ophavsmand­ens formål.

Desuden havde Søren Mosegaard i 1996 fået Indenrigsm­inisteriet­s tilladelse til at registrere et politisk parti med navnet Antikristp­artiet, så hans formål var tydeligt.

Bibelafbra­endingen førte til en politianme­ldelse.

Statsadvok­aten ville ikke anlaegge sag med den – ikke mindre ”søgte” – begrundels­e, at opfordring­en til bibelafbra­ending skulle ses i sammenhaen­g med en kunstudsti­lling, hvor » … formålet var at vise, hvorledes kristendom­men i Danmark gennem tiderne var blevet udbredt«, og at der, ifølge kunstneren­s forklaring, var tale om en »symbolsk handling som led i et kunstneris­k debatoplae­g«. Det var derfor tvivlsomt, om kunstneren havde »det fornødne forsaet«.

Laes derom i ”MEN. Ytringsfri­hedens

historie i Danmark” (2016) af Jacob Mchangama og Frederik Stjernfelt.

Der skete ikke de ansvarlige i DR noget, og da haendelsen ikke resultered­e i gadeoptøje­r eller lignende, var der selvfølgel­ig ingen grund til at skride ind.

At de kraenkede kristne kredse har anset bibelafbra­endingen for saerdeles stødende, blev ikke tillagt betydning. Og de modtog ingen undskyldni­ng, naturligvi­s ikke.

I henseende til forhånelse af deres tro er disse kredse blevet vaennet til at skulle finde sig i hvad som helst gennem den seneste menneskeal­der. Og at blive stemplet som intolerant­e, hvis de havde noget imod det.

Men takket vaere DR blev der hermed skabt praecedens for, at det er legitimt at afbraende et helligskri­ft, hvis bare der er tale om en »kunstinsta­llation«, en »symbolsk handling« eller et »kunstneris­k debatoplae­g«.

Og det er jo også en form for public service.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark