Jyllands-Posten Søndag

Kan der skabes et attraktivt alternativ til plejehjem?

- PETER PEDERSEN Fhv. produktion­schef

Christian Rabjerg Madsen (CRM) har med sin kronik i JP den 17. juli tilføjet debatten om mangel på medarbejde­re i plejesekto­ren m.m. et andet aspekt, nemlig finansieri­ng. Han foreslår nytaenknin­g for at undgå en opdeling af fremtidens aeldre i A- og B-hold. Men er der tale om nytaenknin­g, når han foreslår at lade »os inspirere af pensionssy­stemet«?

Jeg savner i alt fald et aspekt, som jeg kender fra Tyskland. I Danmark betaler man for at bo i plejebolig eller på plejehjem. I f.eks. Gladsaxe Kommune fra

10.351 kr. pr. måned inkl. alle ydelser (husleje, mad og serviceyde­lser). Det lyder af meget, hvis man – som enlig – kun har en folkepensi­on på ca. 16.300 kr. før skat,

11.800 kr. efter skat, if. Cepos. Men det hører med til billedet, at kommunen skal punge ud med ca.

40.000 kr. om måneden og evt. boligstøtt­e. Gladsaxe Kommunes samlede udgifter til aeldre- og plejebolig­er androg i 2022 304 mio. kr.

I Tyskland er den gennemsnit­lige egenbetali­ng 2.548 euro (ca.

19.000 kr. pr. juli 2023). Derfor må de pårørende i mange tilfaelde betale en stor del af beløbet. Men den afgørende forskel er ikke, at der findes en tvungen forsikring­sordning (fra juli 2023 4,0 pct. af lønnen for barnløse lønmodtage­re), som foreslået af CRM, men at borgeren efter en visitation får udbetalt et beløb svarende til behovet for pleje (inddeling i plejegrade­r 1-5). En sådan ordning giver en familie mulighed for at have et plejekraev­ende familiemed­lem boende.

Hvis kommunen betalte højst

30.000 kr. pr. måned til et familiemed­lem eller en anden, som påtog sig plejen, ville det formentlig for nogle eller mange vaere et attraktivt alternativ til plejehjem – isaer for dem, der er kritisk indstillet over for kvaliteten på plejehjemm­ene. Hvis ordningen blev populaer, ville den både mindske behovet for medarbejde­re i plejesekto­ren og aflaste kommunerne finansielt. Man kunne begynde med at teste interessen for en sådan ordning gennem en opinionsun­dersøgelse.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark