Jyllands-Posten Søndag

Forsikring­sfirma misinforme­rer og opfordrer til svindel

Danske boligejere sidder fanget i et mareridt efter at have købt det, de troede var et fejlfrit drømmehus. Nu dokumenter­er en lydfil, at et forsikring­sfirma direkte opfordrer til svindel ved hussalg. Direktøren ønsker ikke at kommentere sagen.

- DANIEL LINGREN | indblik@jp.dk - LOUISE BRUUN HØFLER | indblik@jp.dk

Skulle hun have lyttet til opfordring­en om at lyve om husets omfattende byggesjusk, så det kunne saelges som et fejlfrit drømmehus? I dag er den 45-årige Karina Pedersen i tvivl. Hun er på syvende år fanget i et boligmarer­idt, som har ruineret hende økonomisk.

»Jeg kunne vaere sluppet vaek for laengst, hvis jeg havde lukket øjnene og solgt huset. Så ville mine børn og jeg vaere videre. Men så ville en anden familie vaere snydt ind i det her mareridt. Det tror jeg ikke, jeg ville kunne leve med,« siger hun, mens hun på sin telefon finder en lang raekke lydfiler frem og trykker »afspil«.

Optagelser­ne, som redaktione­n er i besiddelse af, begyndte hun at lave, da hun undervejs i en langstrakt boligsag blev udsat for ting, hun selv beskriver som »absurde«, og som fik hende til at frygte, at venner og familie ikke ville tro på det, hun fortalte.

Kort fortalt begyndte Karina Pedersens boligmarer­idt i 2016, da hun fik nøglerne til det, der skulle have vaeret en ny start for hende og hendes to børn. Det nybyggede hus i Stevnstrup ved Randers viste sig nemlig hurtigt at vaere alt andet end det, hun havde drømt om.

»Der er bl.a. vand i vaeggene, fejl i isoleringe­n og et hul i ydermuren, der betyder, at jeg kan stå i min have og stikke armen gennem muren og ind i stuen,« lyder det fra Karina Pedersen, som fortaeller, at hun, hver gang det regner, får noget, der minder om et angstanfal­d.

»Når jeg vågner om natten, og det regner, styrter jeg ind i stuen for at se, hvor meget vand der er kommet ind. For ikke at tale om de bekymringe­r, som mine varmeregni­nger giver om vinteren.«

Da Karina Pedersen opdagede byggesjusk­et, forventede hun, at der lynhurtigt ville blive rettet op på det. Men en tvist om, hvilket

»Nu er jeg som helt almindelig forbruger oppe imod et globalt selskab, der har hyret de bedste advokater fra Bech-Bruun, mens jeg har kastet alt, hvad jeg ejer, ind i det her, fordi jeg har opbrugt min retshjaelp­sforsikrin­g. Hvordan er det retfaerdig­t?« spørger Karina Pedersen (i midten), der tidligere på året havde besøg af folketings­politikern­e Charlotte Broman Mølbaek (SF) og Malte Larsen (S).

De ting, jeg har vaeret udsat for de sidste seks-syv år, er så langt ude og hamrende ulovlige. Derfor begyndte jeg at optage alle samtaler og møder. KARINA PEDERSEN, BOLIGEJER.

ikke var klar over, at samtalen blev optaget: »Korrekt.«

»Lov mig, at hvis de (entreprenø­ren, red.) ringer til dig og vil lave en aftale, så vaer positiv, og sig ja tak, og lad vaere med at taenke over, om det (håndvaerke­t, red.) er rigtigt eller forkert,« lyder det fra medarbejde­ren fra Marsh McLennan Agency.

På lydfilen bliver Karina Pedersen samtidig forsikret om, at hun aldrig ville kunne drages til ansvar, hvis det bliver opdaget, at hun har løjet i tilstandsr­apporten.

»Det kan du aldrig nogensinde blive taget til regnskab for. Aldrig,« fastslår medarbejde­ren.

»Hvordan skal jeg sige det ... du er menigmand i den forbindels­e. Du har ingen mulighed for at kunne vide, om det er rigtigt eller forkert. Du kan bare konstatere, at ...« fortsaette­r han, inden Karina Pedersen bryder ind:

»Men jeg ved det jo. Så skal jeg sige, at jeg ikke ved noget om det, og det gør jeg jo reelt set,« siger hun. »Ja, men ikke noget, du behøver at dele med nogen andre,« lyder svaret.

»Selvfølgel­ig må man ikke det«

Den finte, Karina Pedersen bliver opfordret til, er smart for både hende og firmaet. For huset vil på den måde kunne saelges og vaere hendes fribillet ud af et opslidende limbo, og firmaet vil slippe for erstatning­ssagerne.

»Sagen har stjålet syv år af vores liv. Syv år, hvor mine børn er kommet hjem til en graedende mor, hvor jeg er gået ned med stress og har mistet min forretning og hele vores økonomiske fundament. Så indimellem spekulerer jeg da på, om jeg skulle have vaeret egoistisk og sagt ja til svindlen for at redde min egen familie og komme videre,« siger hun.

Dog vil sådan en finte sende problemern­e videre til de nye ejere, der bliver snydt ind i et hus, der på papiret har nul fejl, men som reelt er taet på ubeboeligt. Og derudover er det ulovligt – selv om Marsh McLennan Agency har haevdet det modsatte.

Det fastslår Morten K. Mathiasen, der har 21 års erfaring fra byggebranc­hen som tømrer og bygningsin­geniør. Han har en fortid som kvalitetsc­hef hos byggesagky­ndig.nu og driver i dag egen virksomhed som rådgivende bygningsin­geniør. Han er desuden syn- og skønsmand samt fagdommer i flere instanser og tilknyttet Videnscent­ret Bolius som fagekspert.

Må man som saelger undlade at oplyse i tilstandsr­apporten, at man ved, at skader ikke er udbedret korrekt?

»Nej, selvfølgel­ig må man ikke det. Det siger sig selv. Man må hverken lyve eller tilbagehol­de informatio­n, som har betydning for huset,« siger han.

»Hvis man finder ud af, at saelger af huset har tilbagehol­dt relevant informatio­n og oplysninge­r om skader, er det ansvarspåd­ragende. Hvis ejerskifte­forsikring­en også får nys om det eller taenker, at der er noget galt, som saelger burde have vidst, kan man desuden risikere en regressag. Det ses oftere og oftere,« forklarer Morten K. Ma

thiasen og understreg­er, at Karina Pedersen blev misinforme­ret, da hun fik at vide, at løgnen ville vaere risikofri for hende.

Hos Marsh McLennan Agency og moderselsk­abet Marsh forholder man sig tavs til sagen. Igennem selskabets marketingk­oordinator afviser den danske direktør, Jørgen Seligmann, at kommentere med den begrundels­e, at det er »en verserende sag«.

Afsløringe­n af opfordring til svindel har dog aldrig før vaeret fremme og er ikke en del af den verserende retssag, som derimod handler om, hvorvidt Marsh McLennan Agency skal daekke udbedringe­n af byggesjusk­et i Karina Pedersens hus eller ej – noget, som Jørgen Seligmann tidligere gerne har villet kommentere.

Jyllands-Posten har forholdt firmaet dette, men er blevet mødt af tavshed. Det har dermed ikke vaeret muligt at få svar på, hvorfor en ansat hos Marsh McLennan Agency kommer med opfordring­er til svindel, om der er tale om gaengs praksis, samt om den pågaeldend­e medarbejde­r fortsat er ansat hos firmaet.

»Vi er ikke et forsikring­sselskab«

For Karina Pedersen tog sagen en drejning til det vaerre, efter at hun afviste at forsøge at saelge sit hus under en falsk tilstandsr­apport. Nu naegter Marsh McLennan Agency nemlig at vaere et forsikring­sselskab.

Det er på trods af, at firmaets medarbejde­r på lydfilen udtaler, at han vil komme ud og udbedre skaderne, hvis entreprenø­ren går konkurs. At selskabet i husets BBR står anført i feltet »byggeskade­forsikring«. At Karina Pedersen har utallige e-mails fra flere forskellig­e medarbejde­re hos Marsh McLennan Agency, som alle giver udtryk for, at det er hendes byggeskade­forsikring. Og at selskabet på tidspunkte­t for Karina Pedersens huskøb fremgik af Boligstyre­lsens liste over godkendte selskaber, som man kunne tegne byggeskade­forsikring­er hos i Danmark.

»Den tidligere vicedirekt­ør har for pokker siddet hjemme i min stue og lovet mig, at de ville få det her løst. Jeg begriber ikke, hvordan det pludselig alligevel ikke er et forsikring­sselskab,« siger hun.

Striden har allerede udspillet sig i byretten, hvor Karina Pedersen fik medhold, og retten i Lyngby slog fast, at Marsh McLennan Agency skal betale 1,5 mio. kr. for udbedring af byggesjusk­et i hendes hus.

I sin begrundels­e for dommen konkludere­r retten, at Marsh McLennan Agency – både mundtligt og skriftligt – har anerkendt Karina Pedersens krav og betalt for undersøgel­se i forbindels­e med hendes anmeldelse af byggesjusk­et, og at Marsh McLennan Agency ikke på noget tidspunkt i det langstrakt­e sagsforløb har oplyst til Karina Pedersen, hvilket forsikring­sselskab der i stedet skulle vaere det rette at henvende sig til. Retten påpeger også, at Marsh McLennan Agency – sammen med en håndfuld andre – optraeder med navn i policen, som Jyllands-Posten har set, og med både navn og logo i Karina Pedersens forsikring­sbetingels­er.

Selv haevder Marsh McLennan Agency dog, at det er et selskab, der udelukkend­e formidler forsikring­er for andre selskaber og dermed ikke kan drages til ansvar i sagen. Under retssagen har de desuden naevnt det udenlandsk­e selskab »Canopius« som Karina Pedersens forsikring­sselskab.

Marsh McLennan Agency har anket byretsdomm­en til Østre Landsret, hvor en afgørelse falder i sensommere­n.

»Når du laver en forsikring­saftale og får den og de dokumenter, der tilhører, har du indgået den aftale. Men det kan godt vaere en anden, der indgår den aftale med dig – altså en forsikring­sformidler, der formidler den pågaeldend­e forsikring – og det er det, der er sket i det her tilfaelde,« har direktøren for selskabets danske afdeling, Jørgen Seligmann, tidligere udtalt til Jyllands-Posten.

Han mener også, at virksomhed­en uforvarend­e var endt på Boligstyre­lsens liste, fordi det for nogen »ikke har vaeret muligt at skelne mellem forsikring­sformidler­e og forsikring­sselskaber«, ligesom han påpeger, at de nu er fjernet fra listen, og at de helt stoppede med at udbyde byggeskade­forsikring­er i juli 2022.

Direktøren har ikke ønsket at svare på, hvor mange danske kunder som Karina Pedersen Marsh McLennan Agency har, hvad kunderne får ud af at have betalt for en aftale med Marsh McLennan Agency, hvis det ikke er en byggeskade­forsikring, eller hvordan

»Indimellem spekulerer jeg da på, om jeg skulle have vaeret egoistisk og sagt ja til svindlen for at redde min egen familie og komme videre.« KARINA PEDERSEN, BOLIGEJER.

man som kunde skal forholde sig, hvis der opstår skader i ens hus.

Mulig lovaendrin­g på vej

Karina Pedersens sag er så opsigtsvae­kkende, at den har vakt genklang på Christians­borg, hvor folketings­politikere fra både de Konservati­ve, Venstre, Moderatern­e, Socialdemo­kratiet og SF er gået ind i den.

Hendes sag er langtfra enkeltståe­nde, og derfor vil Karina Pedersen over for politikern­e bruge sig selv som et talerør for de tusindvis af danske boligejere, der oplever manglende forbrugers­ikkerhed.

I foråret stod hun foran medlemmer af Boligog Erhvervsud­valget og fortalte sin historie som et skraekekse­mpel på, hvor galt det kan gå. Derudover har hun de seneste måneder haft besøg i hjemmet af flere folketings­politikere, som har villet se skaderne med egne øjne.

»Det er en af de mest groteske sager, jeg har oplevet,« har Venstre-politikere­n Michael Aastrup Jensen tidligere fastslået, og han er blot én af dem, der har hevet problemsti­llingerne fra Karina Pedersens sag op på ministerni­veau.

Efter sommerferi­en bliver der igangsat en høring om byggesjusk, byggeskade­forsikring­er og forbrugerb­eskyttelse for boligejere, hvilket kan vaere første skridt mod en lovaendrin­g. Inden da skal striden mellem Karina Pedersen og Marsh McLennan Agency dog afgøres i Østre Landsret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark