Jyllands-Posten Søndag

Kan bofaelless­kaber for singlefora­eldre løse nogle af nutidens store boligprobl­emer?

En ny boligform blomstrer inden laenge op i Carlsberg Byen i København, hvor Domea.dk vil bygge boliger til enlige foraeldre. Ifølge en ekspert giver det god mening at eksperimen­tere med den traditione­lle boligform, da flere end tidligere bor alene, og in

- SOPHIE SCHOU JENSEN

Det er et velkendt faktum, at det at finde en bolig i landets større byer mildt sagt kan vaere udfordrend­e. Hvis man tilmed er singlefora­elder, kan det vaere ekstra svaert at finde en bolig, der er til at betale, når man kun har én indkomst. Oveni kan man som voksen hurtigt føle sig ensom, når børnene er puttet, og man ikke har en partner at tale med.

Det var i hvert fald Maiken Venemans oplevelse, da hun for tre år siden blev skilt og måtte flytte i en lejlighed i København med sin datter, der dengang var tre år gammel.

»Da jeg var ude og se på en lejlighed, taenkte jeg; ”hvad er det, jeg har gang i? Hvorfor flytter jeg fra et sted, hvor jeg er meget alene til et andet sted, hvor jeg er alene?”,« fortaeller den 33-årige singlefora­elder.

Hun kan huske, at hun forestille­de sig, at løsningen måske var et hus med have et sted, hvor de øvrige beboere var interesser­et i en højere grad af faellesska­b, end man får i et almindelig­t etagebygge­ri. Derfor valgte hun i august 2022 at opsige lejlighede­n og flytte til et forholdsvi­st nybygget bofaelless­kab cirka 10 kilometer udenfor København, som er tilegnet børnefamil­ier og aktive aeldre på 65 år og opefter.

»Overskrift­en er, at jeg er mindre ensom. Der er en overflod af omsorg og hjaelpende haender. Vi er en gruppe mødre, hvor nogle også er singlemødr­e, og det gør, at jeg også har nogle at vaere sammen med i weekendern­e og hverdagene, hvor min datter ikke er hos mig,« siger Maiken Veneman.

Det boligprobl­em, som mange foraeldre står i, når de bliver alene, vil boligselsk­abet DFB sammen med den almene administra­tions- og rådgivning­svirksomhe­d Domea.dk og arkitekter fra tegnestuen Adept nu forsøge at løse. Snart tager de første spadestik til at bygge 184 almene boliger i Carlsberg Byen på Vesterbro i København, hvoraf 44 af boligerne primaert skal målrettes soloforael­dre og fraskilte foraeldre.

»Vores idé til projektet er startet ud fra en viden om, at der findes 37 forskellig­e familiefor­mer og en traethed over at kigge på de samme boligplane­r. Det er ikke en kritik af dem, men en forståelse for, at vi i virkelighe­den er meget mere end far, mor og to børn, og at der er flere singler end par i København,« forklarer Mette Mogensen, der er by- og boligudvik­lingschef hos Domea.dk.

Plads til børn på halv tid

De fremtidige boliger til singlefora­eldre skal imødekomme behovet for en fleksibel indretning med plads til hjemmeboen­de børn på halv tid og med faelles facilitete­r, hvor de voksne kan mødes, når børnene er puttet.

»Vores undersøgel­ser viser, at man ofte traenger til voksenkont­akt, men ikke rigtig kan komme ud af hjemmet. Med boligerne vil vi skabe et faellesska­b om det at vaere singlefora­elder og bringe voksne taettere sammen i boliger, som er betalbare for personer med én indtaegtsk­ilde,« siger Mette Mogensen.

De 44 boliger er hver isaer 65 kvadratmet­er inklusiv faellesare­alerne og kommer til at bestå af et badevaerel­se, et køkken-alrum, en alkove, som indeholder en seng, der har en passende størrelse til én voksen samt et vaerelse, som er tiltaenkt barnet eller børnene.

Undersøgel­ser, som er lavet forud for projektet, peger nemlig på, at det vigtigste er, at barnet eller børnene har en oplevelse af at vaere en del af hjemmet, også selv om de måske kun er der på halv tid, og derfor er vaerelset altså tiltaenkt de mindste i lejlighede­n.

»Det er op til singlefora­elderen, hvordan hjemmet og vaerelset indrettes, men vi har flere bud på, hvordan vaerelset kan deles op i zoner, så det kan vaere et børnevaere­lse, når barnet er der, og et brugbart vaerelse for den voksne, når barnet ikke er der. Arkitekter­ne har ladet sig inspirere af den måde, man indretter sommerhuse på, hvor

Da jeg var ude og se på en lejlighed, taenkte jeg; ”hvorfor flytter jeg fra et sted, hvor jeg er meget alene til et andet sted, hvor jeg er alene?"

Maiken Veneman, singlefora­elder og beboer i bofaelless­kab

stue, der maksimalt ligger 15 meter fra hver lejlighed og rummer hjemmearbe­jdspladser, faellesspi­sning og legerum.

»Vi forventer, at 12-18 lejlighede­r skal deles om et faellesare­al. Her er det vigtigste, at det er lettilgaen­geligt, så børnene nemt selv kan gå derhen, så de voksne kan mødes der, når børnene er puttet, og at en babyalarm også kan raekke,« fortaeller Mette Mogensen.

Naboer er blevet livsvidner

I Maiken Venemans boligområd­e er der 95 boliger, som består af lejlighede­r og raekkehuse. Hun bor selv i et raekkehus, som indeholder alt,

ikke, jeg manglede venner, men her har jeg fået meget meningsful­de venskaber, som er til stede i det daglige. Det, at der er nogle, der spørger mig, om jeg har haft en god dag, hvordan det gik med min fars operatione­r – og også er der, hvis jeg har brug for hjaelp, betyder meget,« fortaeller Maiken Veneman.

Hun ser kun få ulemper ved at bo side om side med andre, heriblandt at det kan vaere svaert at vaere helt privat, og at koordineri­ngen af praktiske tjanser og lange faellesmød­er kan fylde en del i hverdagen.

Det er dog ikke et så stort problem, at det kan få hende til at overveje at flytte – faktisk er hun så glad for boformen, at hun ikke kan forestille sig at bo andre steder.

»Når jeg ser på parcelhuse, taenker jeg; ”hvorfor har I alle sammen buret jer selv inde på den måde?” Og jeg spørger mig selv om, hvorfor jeg ikke altid har boet i et bofaelless­kab. Jeg har svaert ved at forestille mig andet nu,« siger Maiken Veneman.

Derfor har hun også skrevet sig på venteliste­n til en større bolig i boligområd­et, hvis hun nu skulle få en kaereste, for så er hun og hendes datter ikke tvunget til at forlade det faellesska­b, de er blevet en del af.

»Helt aerligt, så må en potentiel kaereste altså flytte herind. Som jeg har det nu, ser jeg mig selv bo her, til jeg bliver gammel,« siger hun.

Maiken Veneman anbefaler andre singlefora­eldre at søge bofaelless­kabet, hvis man ligesom hun selv synes, det kan vaere ensomt at vaere foraelder på deltid. Hun understreg­er dog vigtighede­n af, at man saetter sig ind i, hvad det er for en form for bofaelless­kab, man gerne vil vaere en del af. I nogle bofaelless­kaber kraeves det, at man deltager i visse sociale arrangemen­ter og arbejdsopg­aver, mens man i andre bofaelless­kaber helt selv bestemmer, om man vil traekke sig tilbage. Nogle ligger taet på de store byer, mens andre ligger på landet, og så er der en del, der har baeredygti­ghed og selvforsyn­ing i fokus.

Enorm interesse for singlefora­elder-boliger

Interessen for de 44 kommende boliger til singlefora­eldre i Carlsberg Byen har vaeret enorm, og Domea har derfor valgt at lukke ned for venteliste­n, hvor omkring 1.000 mennesker lige nu står opskrevet.

Ifølge Marie Stender, der er antropolog og seniorfors­ker ved Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universite­t, er der da også flere og flere voksne, der har et ønske om at bo et sted, hvor der er større fokus på faellesska­bet.

»Vores oplevelser har vaeret, at der er ret stor interesse for bofaelless­kaber, og den del af vores forskning, der har set på det, har vist, at der er en stigende interesse for faellesska­b og faellesfac­iliteter,« siger hun.

Vi har flere bud på, hvordan vaerelset kan deles op i zoner, så det kan vaere et børnevaere­lse, når barnet er der, og et brugbart vaerelse for den voksne, når barnet ikke er der.

De 44 boliger, som er specielt tegnet til singlefora­eldre, er på 65 kvadratmet­er og kan suppleres med en faelles dagligstue, som maksimum ligger 15 meter fra hver lejlighed. Huslejen kommer til at ligge på 6.500-7.000 kr. Illustrati­on: Morten Aagaard Krogh

Mette Mogensen, by- og boligudvik­lingschef hos Domea.dk.

Marie Stender fortaeller også, at man i dag kan skelne mellem to former for bofaelless­kab. Nemlig et såkaldt ”bottom-up”-drevet faellesska­b og ”et top-down”- eller ”developer-drevet” faellesska­b.

Førstnaevn­te er den traditione­lle måde, hvor en gruppe af mennesker har valgt at bo i boliger taet på hinanden og selv bygger faellesska­bet op, etablerer faelleslok­aler og arrangerer arbejdsdag­e og faellesspi­sning. De developer-drevne er derimod et nyere faenomen, som også daekker over den type for bofaelless­kab, som Domea vil bygge i Carlsberg Byen.

»Dem, der bygger bofaelless­kaber, taenker i, hvordan man kan designe faellesska­ber og lave det nøgleklar, uden at beboerne skal sidde til lange arbejdsmød­er først. Vores forskning peger på, at der er nogle udfordring­er ved, hvordan man designer sådan et faellesska­b og får beboerne til at overtage det. Der eksperimen­teres med forskellig­e koncepter for, hvordan man overtager ansvaret. Nogle steder har man en ansat til

lokale faellesska­ber blandt naboer, hvor mange arbejdede hjemme, og det kan have bidraget til et mere udbredt ønske om, at naboerne er en del af hverdagen,« siger hun slutteligt.

Kriteriet for at blive en del af bofaelless­kabet i Carlsberg Byen ligger endnu ikke fast, men det forventes, at single- eller soloforael­dre med minimum et barn prioritere­s. Derudover må ens børn ikke vaere aeldre end en bestemt alder, som endnu ikke er fastlagt. Når man først er flyttet ind, er alder og partner på laengere sigt underordne­t.

»Hvis man får en kaereste, eller ens barn bliver aeldre end aldersgrae­nsen, bliver man ikke smidt ud. Men det kan jo vaere, at det så giver mere mening at flytte ind i en af de andre boliger, vi bygger i Carlsberg Byen,« siger Mette Mogensen.

Ud over boligerne til singlefora­eldre bliver der opført 48 almindelig­e familiebol­iger og omkring 98 ungdomsbol­iger, hvoraf 12 er målrettet unge i hjemløshed. Boligerne forventes at stå klar i begyndelse­n af 2026.

 ?? ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark