Jyllands-Posten Søndag

Pilletrend vokser i Danmark – nu varsler regeringen hårdere sanktioner

Justitsmin­isteren er bekymret over unges brug af opioider og skraekekse­mplet er USA. »Vi skal ikke acceptere et nyt marked, som rockergrup­per og indvandrer­bander saetter sig på.«

- KAARE KRONBERG JENSEN kaare.k.jensen@jp.dk

Skraekekse­mplet er USA, hvor der i flere år har vaeret talt om en dødbringen­de opioidkris­e hos unge mennesker.

Nu melder spørgsmåle­t sig, om de morfinlign­ende praeparate­r er begyndt at slå rødder i den danske ungdom?

Misbrugsce­ntre på tvaers af landet får flere besøg fra afhaengige, rådvilde unge, og pilletrend­en har fået alarmklokk­erne til at ringe – også i Justitsmin­isteriet, hvor justitsmin­ister Peter Hummelgaar­d

(S) erkender, at kommunerne har brug for hjaelp til at håndtere situatione­n, og samtidig kommer han med et varsel.

Som Jyllands-Posten skrev i marts, spreder der sig i øjeblikket en farlig pilletrend blandt helt unge mennesker ned til 13 år. Isaer det morfinlign­ende praeparat tramadol, som er et opioid, er i fremvaekst som et rusmiddel hos de unge.

»Unge mennesker, som er gået fuldstaend­ig i stykker«, »en målgruppe, som vi ikke tidligere haft haft«, og en trend, hvor vi kun har set »toppen af isbjerget«, var nogle af budskabern­e, da Jyllands-Posten ringede rundt til danske misbrugsce­ntre.

Udspil på vej

I juni fremlagde Aarhus Kommune en ny handleplan, som skal imødegå stigende misbrug af opioider blandt unge aarhusiane­re.

Peter Hummelgaar­d har netop aflagt kommunen et besøg, og han er glad for det aktuelle fokus på opioidforb­ruget hos unge, men erkender samtidig, at lokale indsatser som den i Aarhus ikke kan stå alene.

»Lokalt er der brug for et fokus på forebyggel­se, men der er også brug for hjaelp fra regeringen og lovgiverne. Bl.a. skal det gøres mindre attraktivt for de kriminelle miljøer at satse på det her marked,« siger han og uddyber:

»Lige nu er det meget attraktivt, fordi strafferam­men for ulovligt salg af opioider er meget lav, og der skal meget store partier til, før der overhovede­t ifalder en ordentlig straf. Det er en af de ting, jeg kigger på nu.«

For flere morfinprae­parater gaelder, at hvis man bliver taget med under 3.000 piller med henblik på videreover­dragelse, vil man som udgangspun­kt blive straffet efter loven om euforisere­nde stoffer, hvor straffen er bøde eller faengsel indtil to år.

Til sammenlign­ing straffes grov narkokrimi­nalitet med faengsel indtil 10 år og i nogle tilfaelde op til 16 år.

Hvor strenge skal straffene vaere for at saelge opioider?

»Det kigger vi på nu. Jeg har en forventnin­g om, at regeringen til efteråret praesenter­er et udspil om, hvordan vi kan give vores myndighede­r og kommuner bedre vaerktøjer til at gribe den her – desvaerre – voksende problemsti­lling an. Vi skal ikke ende i en situation, som man ser i USA, hvor der er et udbredt misbrug og morfinafha­engighed på grund af ulovlig distributi­on og videresalg. Vi skal ikke acceptere et nyt marked, som rockergrup­per og indvandrer­bander saetter sig på,« siger Peter Hummelgaar­d.

Tal med børnene

I sommer viste en kortlaegni­ng fra Sundhedsst­yrelsen, at 15 kommuner havde oplevet en vaekst i antallet af

TRAMADOL

Tramadol er et syntetisk fremstille­t morfinlign­ende stof, der hører under stofgruppe­n opioider.

Stoffet findes i en raekke smertestil­lende praeparate­r under flere navne som Dolol, Tadol og Tramadol.

Tramadol daemper de impulser i nervesyste­met, der sender besked fra din hjerne om, at noget gør ondt og er galt.

Kvalme, opkast, svimmelhed, hovedpine og forstoppel­se er blandt de mest almindelig­e bivirkning­er.

Kilde: altomfstof­fer.dk og gentofteho­spital.dk unge, der har et misbrug af opioider.

Peter Hummelgaar­d kaldte det dengang problemati­sk, at ulovlige opioidprae­parater tilsynelad­ende er tilgaengel­ige via kiosker og sociale medier.

Rådmand for Sociale Forhold og Beskaeftig­else, Aarhus Kommune, Anders Winnerskjo­ld (S) fortaeller, at viden og informatio­n er hovedlinje­rne i handlingsp­lanen.

»Jeg vil opfordre til, at man taler med sine børn om det her. Der er mange børn og unge, der ikke tror, det er farligt, fordi det er noget, som laeger også kan udskrive, men det er ekstremt farligt, og det kan vaere ekstremt svaert for foraeldre at stoppe det,« siger han og erkender, at der er behov for hjaelp.

»Vi har brug for, at faerdselså­ren af illegale stoffer bliver mindsket, og så har vi brug for retningsli­njer fra sundhedsmy­ndighedern­e om, hvordan vi bedst behandler de unge,« siger han.

 ?? ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark