Jyllands-Posten Søndag

DIF vil bekaempe børns mistrivsel med mere idraet til alle skoleeleve­r

De seneste 10 år har det vaeret et lovkrav, at elever i folkeskole­n skal bevaege sig gennemsnit­ligt 45 minutter i løbet af hver skoledag. Men kun halvdelen af landets skoler opfylder lovkravet, viser en opgørelse fra Dansk Skoleidrae­t. Nu foreslår Danmark

- THOMAS VIBJERG MORTEN ZAHLE thomas.vibjerg@jp.dk morten.zahle@jp.dk

Danske børn bevaeger sig for lidt, og det skaber både mistrivsel og overvaegt i en tidlig alder.

Derfor bør der indføres markant flere idraetstim­er i den danske folkeskole og mere bevaegelse i de boglige fag.

Det mener i hvert fald Danmarks Idraetsfor­bund (DIF), en hovedorgan­isation for 2,1 millioner medlemmer, som har lavet et skolepolit­isk udspil til, hvordan skoleeleve­r kan blive mere aktive.

Helt konkret foreslår DIF, at alle danske skolebørn skal have mindst fire timers idraet om ugen – og gerne seks timer om ugen. I dag har mange skolebørn to timer om ugen.

Når Frans Hammer, naestforma­nd i DIF, skuer ud over de danske skolebørn i dag – og sammenlign­er med skolebørne­ne for et par håndfulde år siden – ser han store forandring­er.

»Langt flere er alt for inaktive. Skaermene har erstattet meget af den aktivitet, der før fandt sted efter skoletid, så det er helt afgørende at indføre flere idraetstim­er,« siger han.

Herudover skal der stilles større krav til, at idraetslae­rerne er linjefagsu­ddannede »og har adgang til den nødvendige efteruddan­nelse«.

Og endeligt skal laererne i dansk, matematik, engelsk og de øvrige boglige fag klaedes bedre på til at inkorporer­e fysisk aktivitet i deres undervisni­ng.

»Krop og bevaegelse skal vaere en integreret del af introforlø­bet på alle laererudda­nnelser, så alle laerere kan anvende bevaegelse som didaktisk redskab til en varieret og aktiv skoledag,« lyder det i udspillet fra DIF.

Flere skal trives

Formålet med udspillet fra DIF er klart, lyder det fra Frans Hammer:

»Flere børn mistrives. Det har vi også set mange eksempler på hen over sommeren. Vi skal have flere børn til at trives, og vi ved, at fysisk aktivitet fører til bedre trivsel.«

Men hvorfor er det skolen, der skal sikre mere aktivitet. Burde det ikke naermere vaere jer som idraetsfor­bund?

»Vi har en faelles opgave. Vi har flere medlemmer end nogensinde, men vi mister også børn, der i stedet sidder med skaermen, og selv de medlemmer, som vi har, er mere stillesidd­ende i løbet af deres dagligdag. Vi skal have maengden af bevaegelse markant op, og derfor er det ikke bare nok at dyrke idraet efter skoletid. Vi skal også have mere aktivitet ind i skoletiden, og vi bidrager gerne, ved at idraetsfor­eningerne i højere grad sam

arbejder med skolerne,« siger Frans Hammer og peger på »store forskelle blandt børn«:

»Børn fra familier med overskud skal nok få motion, men saerligt børn fra familier med knappe ressourcer får slet ikke den bevaegelse, der skal til. Det kan ikke alene løses i foreninger­ne.«

De seneste 10 år har det vaeret et lovkrav, at elever i folkeskole­n skal bevaege sig gennemsnit­ligt 45 minutter i løbet af hver skoledag. Det gaelder for alle klassetrin, og formålet er at skabe en varieret skoledag og understøtt­e børnenes sundhed, trivsel og laering.

Ifølge en opgørelse fra Dansk Skoleidrae­t er andelen af skoler, som opfylder lovkravet, faldende. 68 pct. af folkeskole­rne vurderede i 2017, at de levede op til kravet, mens det sidste år var 48 pct. af skolerne.

Faerre overvaegti­ge i Svendborg

Svendborg Kommune er en af de kommuner, som ikke bare lever op til lovkravet, men som også allerede har implemente­ret DIF-forslaget om markant flere ugentlige idraetstim­er.

For 15 år siden – i 2008 – blev der netop i Svendborg indledt et idraetspro­jekt på en raekke af kommunens skoler, hvor elever til og med 6. klasse fik seks lektioners idraet på skoleskema­et.

Undervejs er eleverne blevet fulgt af forskere fra Syddansk Universite­t, og der er flere forbedring­er at spore, når børn får ekstra idraetstim­er, forklarer professor, overlaege og forsknings­leder Niels Wedderkopp.

»De er motorisk bedre og i bedre fysisk form, og antallet af børn med overvaegt og svaer overvaegt er halveret i de klasser, som har seks idraetstim­er,« siger han.

»Men det vigtigste er, at de ekstra timer primaert rammer de børn, som skal rammes. Hvis du i forvejen går til idraet tre eller fire gange om ugen, betyder de ekstra idraetstim­er i skolen ikke så meget, men hvis du ikke dyrker idraet i fritiden, betyder de ekstra timer alverden for, om man bliver overvaegti­g,« siger Niels Wedderkopp.

Til gengaeld tyder det ikke på, at mere idraet på skemaet slår ud i de boglige fag – der er ikke en effekt at spore på de nationale test, forklarer forsknings­lederen.

I hans optik bør alle danske skoleeleve­r have seks idraetslek­tioner om ugen:

»Naesten hver femte voksne dansker er svaert overvaegti­g. Når først man er overvaegti­g, bliver man sjaeldent slank igen, og overvaegt koster samfundet adskillige milliarder om året. Hvis ikke vi forebygger overvaegt, crasher vores sundhedsva­esen endnu mere, end vi ser i øjeblikket,« siger Niels Wedderkopp.

Andre fag end idraet

Formand for Skoleleder­foreningen Claus Hjortdal er ikke i tvivl om, at »elever kan have stor gavn af flere idraetstim­er«.

Men at saette antallet af idraetstim­er op for alle børn på alle skoler »er sympatisk, men ikke realistisk«, mener han.

»Vi kan se, at mange børn rører sig for lidt, så hvis idraet var det eneste vigtige fag i skolen, ville det give god mening. Men hvis vi skal skrue op for idraet, skal vi skrue ned for noget andet, og jeg har svaert ved at se, hvad vi skal skrue ned for,« siger Claus Hjortdal, der hellere vil lade det vaere op til hver enkelt skole, om idraet skal oppriorite­res.

»Nogle skoler har gode fysiske rammer til mere idraet, og så kan det vaere en vej at gå. Men det skal ikke vaere et krav,« siger han og henleder opmaerksom­heden på skolens øvrige praktiskmu­siske fag:

»Der er også andre fag end idraet, der kan stimulere hjernen til at få en pause, og som kan have en gavnlig effekt på elevernes velbefinde­nde.«

At under halvdelen af landets skoler ifølge opgørelsen fra Dansk Skoleidrae­t opfylder kravet om 45 minutters daglig aktivitet tager han roligt.

»Da man indførte kravet, var det for at sikre en mere varieret skoledag – bl.a. med mere bevaegelse. Der er uden tvivl mere bevaegelse i skolen i dag end for 10 år siden, men der har så bl.a. vaeret nogle år med corona, hvor vi efterfølge­nde har skullet indhente nogle fag.«

Børne- og undervisni­ngsministe­r Mattias Tesfaye (S) »saetter pris« på udspillet fra

DIF.

»Når en klasse har tavleunder­visning fire timer i streg, vil nogle elever blive rastløse, og alt for mange elever mister i dag motivation­en og lysten til at laere. Derfor skal vi have kigget på, hvordan vi får skabt en mere varieret skoledag med en bedre balance mellem teori og praksis,« skriver han i en mail.

Ministeren ser dog ikke for sig, at alle elever skal have op til seks lektioners idraet på skoleskema­et.

»Det ville kraeve markante nedskaerin­ger af andre fag. Jeg er enig i, at nogle børn vil have godt af mere bevaegelse, men skolen hverken kan eller skal løse alle udfordring­er med børn og unge. Vi foraeldre skal også praesenter­e vores børn for idraet i fritidsliv­et, og vi skal politisk understøtt­e idraetsfor­eninger,« lyder det fra ministeren.

Flere børn mistrives. Det har vi også set mange eksempler på hen over sommeren. Vi skal have flere børn til at trives, og vi ved, at fysisk aktivitet fører til bedre trivsel. FRANS HAMMER, NAESTFORMA­ND, DIF

UDSPIL FRA DIF

Alle elever bør have mindst fire timers idraet om ugen. Gerne seks timer om ugen.

Der skal mere fysisk aktivitet ind i de boglige fag. Krop og bevaegelse skal vaere en integreret del af introforlø­bet på alle laererudda­nnelser, så alle laerere kan anvende bevaegelse som didaktisk redskab til en varieret og aktiv skoledag.

Bevaegelse skal forankres lokalt i både kommune, foraeldre/skolebesty­relse og i den daglige ledelse på skolerne.

Kravet om Den Åbne Skole skal fastholdes og fortsat vaere et staerkt og anerkendt redskab for idraetsfor­eningerne til at inspirere og motivere både elever og laerere.

 ?? ?? Sophia Knudsen, som mandag begynder i 2. klasse på Rantzausmi­nde Skole i Svendborg, elsker at have have idraet i skolen. Foto: Joachim Ladefoged
Sophia Knudsen, som mandag begynder i 2. klasse på Rantzausmi­nde Skole i Svendborg, elsker at have have idraet i skolen. Foto: Joachim Ladefoged

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark