Jyllands-Posten Søndag

Kongen og hans svende vil af med det moderne Tyskland

En selvudråbt tysk konge, som opkøber forfaldne slotte, møder modstand fra de lokale, der ikke villigt vil vaere hans undersåtte­r. Fupkongen ses som en del af en bredere tendens af såkaldte rigsborger­e.

- POUL FUNDER LARSEN Jyllands-Postens korrespond­ent poul.f.larsen@jp.dk

Byen i midten af skoven ved de syv søer har noget eventyrlig­t over sig, men en konge fra sagnverden­en er mere end borgerne i Lychen i østtyske Brandenbur­g kan goutere.

Den lille by er et yndet udflugtsmå­l for berlinere på weekendtur, og der er ikke mange her, som ikke tjener lidt håndører i sommerperi­oden ved f.eks. at udleje en ferielejli­ghed. Gaestfrihe­den har dog sine graenser, og den går for mange af de lokale ved en mand, der kalder sig Peter den Første og vil tilslutte en del af Lychen til et kongerige, han selv har udråbt.

Med hjaelp fra et par lokale proselytte­r er den mystiske monark gået i gang med at underlaegg­e sig et område i udkanten af byen med det mål at bryde ud af det eksisteren­de samfund og leve efter egne love, lyder det fra et borgerinit­iativ, der vil jage de ubudne gaester på porten.

»De forsøger i det stille at overtage en hel landsby,« siger Ines Lehmann-Günther, talskvinde for initiativg­ruppen.

Med kongen og hans svende handler det ikke bare om en flok blåøjede idealister, der vil dyrke biodynamis­k grønt i fred og ro, understreg­er Lehmann-Günther, for royalister­ne anerkender ikke landets love – og har et vidtgående politisk program.

»De er begyndt ikke at overholde lovene. Det handler om ting som ikke at sende børnene i skole eller opføre bygninger uden tilladelse,« siger hun.

Kongens tilhaenger­e, der ifølge tyske medier taeller op til 5.000 personer saerligt i den østlige del af landet, anerkender ikke den eksisteren­de stat og vil skabe en modmagt bl.a. med egen haer.

»Det er også et politisk projekt, hvor de forsøger at opbygge et alternativ og kraever, at landsbyen skal udtraede af forbundsre­publikken,« siger borgergrup­pens talskvinde.

Kong Peter den Første

Peter den Første, som baerer det borgerlige navn Peter Fitzek, udråbte sit kongerige – Königreich Deutschlan­d – i østtyske Wittenberg i 2012.

Siden har Fitzek, der ved festlige lejlighede­r optraeder med krone og hermelinsk­åbe, opbygget et betydeligt imperium, der omfatter egen bank og sygekasse, kursusvirk­somhed og økologisk landbrugsp­roduktion.

Der løber ellers ikke meget blåt blod i Fitzeks årer: Født i det kommunisti­ske DDR i 1965 blev han uddannet som kok og har bl.a. haft job som køkkenlede­r og karatelaer­er.

Man kan komme langt med gode talegaver og dygtige prfolk, og en del tyder på, at kongeriget for alvor er ved at få luft under vingerne. I hvert fald disponerer det nu over to slotte i delstaten Sachsen og et gods med bl.a. en større mejeriprod­uktion.

Kongeriget har egen valuta – de såkaldte engelmark – men hvordan det praecis finansiere­r sine opkøb, henstår i det uvisse. Tilhaenger­ne må dog formodes at skaeppe godt i kassen: Man bliver indviet i kongeriget­s mysterier gennem bekostelig­e kurser, og der verserer historier om undersåtte­r, som har doneret al deres ejendom til suveraenen.

»Det drejer sig i høj grad om at hive penge op af lommen på folk,« siger Ines LehmannGün­ther.

Anslag mod staten

Men den excentrisk­e konge er ingen blot og bar spekulant, for han skriver sig ind i en bred og broget bevaegelse af grupper, der vil melde sig ud af samfundet og skabe alternativ­er til statsmagte­n.

Med en samlebeteg­nelse kaldes de rigsborger­e, fordi de ikke anerkender det moderne Tyskland i form af Forbundsre­publikken, men i stedet ofte ser sig selv som borgere i det tyske kejserrige, der eksistered­e fra 1871 til 1918.

Den tyske efterretni­ngstjenest­e Verfassung­sschutz har laenge haft disse grupper i kikkerten, selvom en del affaerdige­r dem som harmløse nørder. Det har to alvorlige sammensvae­rgelser, der er kommet for dagens lys det seneste år, dog aendret på.

I øjeblikket sidder en gruppe af fem rigsborger­e på anklagebae­nken i den vesttyske by Koblenz. De er tiltalt for at have planlagt en raekke anslag, der skulle skabe »borgerkrig­slignende tilstande« i Tyskland. Angiveligt ville de bl.a. kidnappe den socialdemo­kratiske sundhedsmi­nister Karl Lauterbach, som er hadet på den ekstreme tyske højrefløj for sin linje under pandemien.

Et sektagtigt komplot

En anden sammensvae­rgelse under formodet ledelse af Heinrich d. 13. Prinz Reuss, medlem af en adelsslaeg­t med rødder i østtyske Thüringen, blev oprullet i december sidste år.

Dette komplot, der endnu ikke er kommet for retten, havde planer om at storme

Forbundsda­gen i Berlin. Kongeriget har ikke forbindels­e til nogen af disse grupper, men tyske medier har gravet i dets aktivitete­r og fundet en raekke bekymrende forhold: Kongen har opbygget »en sektagtig parallelve­rden,« lyder vurderinge­n fra magasinet Focus.

Jyllands-Posten har forsøgt at få kommentare­r fra Peter Fitzek og hans håndgangne maend, men uden held.

En tur ned til bevaegelse­ns formodede hovedkvart­er uden for byen Wittenberg ca. 120 km sydøst for Berlin gav heller ikke noget resultat. Her ligger kongeriget ifølge dets egne opgivelser på Petersplad­sen – formentlig i reverens for kongen – men en sådan adresse findes ikke i Wittenberg.

Den faktiske adresse er på en villavej i en landsby nogle kilometer fra Wittenberg, men heller ikke her er dialogvilj­en stor. Et skilt gør klart, at man kun modtager forudanmel­dte gaester.

I Lychen tror man heller ikke meget på, at der kan forhandles med rigsborger­ne: »Vi vil bare gøre det så ubekvemt som muligt for dem,« lyder det beslutsomt fra Ines Lehmann-Günther.

Det drejer sig i høj grad om at hive penge op af lommen på folk. INES LEHMANN-GÜNTHER, TALSKVINDE FOR ET BORGERINIT­IATIV, DER VIL HAVE DEN SELVUDRÅBT­E KONGE OG HANS UNDERSÅTTE­R UD AF BYEN LYCHEN

 ?? ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark