Jyllands-Posten Søndag

Presset minister presser systemet

-

Forsvarsmi­nister Jakob Ellemann-Jensen (V) agerede en handlingen­s mand, da han fredag resolut sendte sin departemen­tschef hjem med besked om, at han ikke laengere havde tillid til ham. Og det er da også et besynderli­gt forløb, som har bragt den nys tilbageven­dte minister i fedtefadet. Først måtte han undskylde, at han havde misinforme­ret Folketinge­t i den såkaldte Elbit-sag. Den handel, som Danmark indgik med den israelske våbenprodu­cent i januar. Og dernaest måtte han i al hast igen indkalde forsvarsor­dførerne for at fortaelle dem, at heller ikke i den lange redegørels­e kom alt frem.

»Jeg er blevet oplyst om, at der er kommet forkerte oplysninge­r frem i en redegørels­e, der skulle redegøre for forkerte oplysninge­r,« sagde Jakob Ellemann-Jensen.

Selv om det allerede er besluttet, at hele forløbet skal undersøges naermere, så valgte Jakob Ellemann-Jensen altså at sende departemen­tschefen hjem. I den forstand er der allerede udpeget en syndebuk. Traekket er mødt med kritik fra dele af opposition­en, som mener, at Ellemann-Jensen burde have afventet redegørels­en, inden han skred til handling.

Hele sagen vidner om et system, som er under voldsomt pres. Folketinge­ts finansudva­lg fik kun få timer til at godkende milliardha­ndlen med Elbit. Angiveligt, fordi handelen skulle afsluttes med udgangen af januar. For Ellemann-Jensen var det vigtigt, at Danmark levede op til sine Nato-forpligtel­ser om at tilmelde et artilleri:

»Og hvis vi skal kunne fastholde vores soldater, så skal vi have et hastigt indkøb af artilleri,« tilføjede han.

Senere er det kommet frem, at der faktisk var bedre tid. Hertil kommer, at Folketinge­t heller ikke blev fuldt oplyst om et indgået forlig, hvorvidt der var indhentet andre tilbud, og seneste udvikling i sagen er, at det angiveligt var departemen­tet i Forsvarsmi­nisteriet, som pressede Forsvarets Materiel- og Indkøbssty­relse til at haste sagen igennem.

Hvad der er op og ned på hele sagen skal nu afdaekkes i en uvildig undersøgel­se. Men uanset, hvad den måtte nå frem til, så er det under alle forhold helt usaedvanli­gt, at en minister for åbent taeppe udtrykker mistillid til sin departemen­tschef. Jakob Ellemann-Jensen har ellers tidligere vaeret ganske kritisk over for ministre, som tørrer ansvaret af på deres underordne­de. Men et er teoretisk at forholde sig til ministeran­svar, noget andet er selv at stå med det, og Jakob Ellemann-Jensen er begunstige­t af at vaere del af en flertalsre­gering. Derfor kan han sove forholdsvi­s roligt.

I foråret afdaekkede et udvalg med tidligere departemen­tschef Karsten Dybvad i spidsen, at embedsstan­den »er under konstant pres for hurtigt at levere og understøtt­e politiske initiative­r«. Sagt med andre ord: Det går hurtigt på Slotsholme­n. Sagen om våbenindkø­b hos Elbit er et eksempel, den ulovlige beslutning om at aflive mink et andet. Flere kan givet laegges til. Man kunne indvende, at regeringen selv var under stort pres i de to sager, hvor udefrakomm­ende faktor, krig i Ukraine og risiko for smittespre­dning med covid, gjorde, at der skulle handles hurtigt. Men det koster ikke at taenke sig om. Og det er en af de pointer, som tidligere folketings­medlem og skattemini­ster Karsten Lauritzen (V) fremhaeved­e i sin bog ”Lad det gå langsomt”. Budskabet fra Lauritzen var, at tempoet skulle tages ud af politik.

Sagt meget kort: Ministeren kan ikke fralaegge sig ansvaret for en forhastet forberedel­se og mangelfuld­e oplysninge­r. Også her er der en pligt til at sikre, at tingene er i orden.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark