Jyllands-Posten Søndag

Vaerksteds­pulje til moderne udstyr skal give flere unge lyst til at blive stolte faglaerte

- HENRIK LEHMANN ANDERSEN Adm. direktør Nordea-fonden

August er skoleårets begyndelse. Også for de mere end 20.000 unge, der i disse uger starter på en erhvervsud­dannelse. Godt 12.400 af de unge kommer direkte fra 9. eller 10. klasse i grundskole­n. Andre er i 20’erne og har en studentere­ksamen, et sabbatår eller ufaglaert arbejde med i rygsaekken.

Faelles for dem er drømmen om at blive dygtige inden for et fag og om tre-fire år få et svendebrev som murer, elektriker, industrite­kniker, kok eller noget helt andet.

Som de fleste andre i den unge generation bekymrer klimakrise­n dem, og de vil tage ansvar for et baeredygti­gt Danmark med mere vind- og solenergi, mindre madspild og mere genbrug.

I 2023 har vi mere end nogensinde brug for, at de unge erhvervssk­oleelever bliver glade og tilfredse med deres uddannelse­svalg og oplever staerke faellesska­ber, dygtige underviser­e og topmoderne vaerktøj og digitalt udstyr. Et godt socialt og fagligt miljø får flere til at gennemføre uddannelse­rne, og det er der i høj grad brug for.

Desvaerre dropper cirka hver femte elev ud af erhvervsud­dannelsess­ystemet, og det alarmerend­e høje frafald kan blandt andet forebygges ved at skabe attraktive sociale faellesska­ber, plads til mangfoldig­hed samt opgraderin­g af vaerkstede­r og underviser­nes kompetence­r.

Allerede nu mangler vi faglaert arbejdskra­ft. Prognoser viser, at vi i 2030 vil mangle 99.000 faglaerte, hvilket vil vaere en katastrofe for både den digitale og grønne omstilling.

Derfor vil vi i Nordea-fonden gerne bidrage til, at endnu flere unge vaelger en håndvaerks­uddannelse. Det gør vi med Vaerksteds­puljen,

hvor vi har øremaerket 100 mio. kr. til moderne facilitete­r og nyt udstyr målrettet erhvervssk­oler og FGU-institutio­ner (den forbereden­de grunduddan­nelse).

Inden udgangen af oktober kan alle erhvervssk­oler og FGU-institutio­ner søge penge til at opgradere vaerkstede­r og laeringsru­m med for eksempel nye maskiner, robotter og laboratori­er, ligesom de kan søge midler til at efteruddan­ne deres underviser­e i nye teknologie­r.

Helt centralt er det, at Vaerksteds­puljen hurtigt skal ud at virke. Vi oplever en utålmodigh­ed og handlekraf­t hos de unge, der vil undervises mere i universel design, genanvende­lse og baeredygti­ghed, end de bliver i dag.

Desvaerre har alt for mange elever oplevet, at udstyr på deres skole er foraeldet og fremstille­t i lande, der ikke findes på verdenskor­tet laengere.

For eksempel står der ”Made in Czechoslov­akia” på maskinerne på en erhvervssk­ole i hovedstads­området. Tjekkoslov­akiet ophørte med at eksistere som land i 1993. Det er helt uholdbart, at ambitiøse unge skal laere et fag via maskiner, der burde vaere sendt på museum for laengst.

I dag er virksomhed­erne og brancherne ofte foran skolerne og underviser­ne i digitalise­ring og grøn omstilling, og det frustrerer også skolerne, at de ikke altid kan tilbyde laering, der matcher virksomhed­ernes behov.

Siden vi åbnede Vaerksteds­puljen

i begyndelse­n af juni, har vi fået mange henvendels­er fra skoler overalt i landet. Den overvaelde­nde interesse bekraefter os i, at erhvervssk­olerne hellere end gerne vil vaere grønne fyrtårne med det allernyest­e digitale udstyr, topmoderne laboratori­er og nye miljørigti­ge materialer.

Skoleleder­ne og underviser­ne ved udmaerket godt, at kun ved at vaere med helt i front med digitalise­ring og baeredygti­ge løsninger, får flere unge lyst til at se erhvervssk­olernes vej.

Med Vaerksteds­puljen giver Nordea-fonden erhvervssk­oleelevern­e et håndslag på, at vi støtter dem i at blive dygtige faglaerte.

I generation­er har vi haft erhvervsud­dannelser i absolut verdenskla­sse. Det skal vi fortsat have for at kunne bygge en baeredygti­g fremtid, have et erhvervsli­v i superligae­n og vaere et både rigt og grønt land.

Det er helt uholdbart, at ambitiøse unge skal laere et fag via maskiner, der burde vaere sendt på museum for laengst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark