Jyllands-Posten Søndag

Fremtidens aeldremode­l skal ud til hele verden

- BJARNE HASTRUP

I en ny sundhedsst­ruktur er der ikke plads til både regioner og kommuner. Der skal samtaenkes på alle niveauer mellem hospitaler, praktisere­nde laeger, plejeinsti­tutioner og hjemmeplej­e. Og så skal den danske aeldremode­l ende som en eksportsuc­ces.

Når der skal udarbejdes sundhedspo­litik i Danmark, skal aeldre patienter vaere i fokus. Det er den gruppe, der vil levere den mest spaendende udfordring til vores hospitaler og laeger.

Det er helt i hampen, når politikere, embedsmaen­d eller sundhedspe­rsonale tillader sig at lyde overrasked­e over, at der kommer mange aeldre i fremtiden, og at disse aeldre tilmed skal behandles på hospitaler og i konsultati­oner. I har vidst det siden 1943!

I perioden 1943-59 blev der født omkring 20 pct. flere børn, end det gennemsnit­lige fødselstal har vaeret siden Anden Verdenskri­gs afslutning. Det er derfor en af Danmarks aeldste nyheder, at der kommer en stigende patientgru­ppe fra seniorer og ikke mindst fra de aeldste over 80 år.

Så politikere og planlaegge­re, ansatte i sektoren og deres ledere har haft mange år til at tilpasse sig den nye situation.

Nu skal Sundhedsst­rukturkomm­issionen om et år komme med forslag til en ny, stor struktur for sundhedsva­esenet i Danmark.

Vi kommer til gengaeld med hele tilgangen af nye patienter resten af århundrede­t. Derfor bidrager vi gerne med vores viden, erfaringer og forslag til kommission­ens arbejde. AEldre patienter er uden undtagelse den gruppe patienter, der har størst og bredest erfaring med det nuvaerende system.

Der skal taenkes konstrukti­vt og ud af den lukkede boks, der er fyldt af frygt og naesten opgivelse.

En innovativ, privat virksomhed ville se opgaven som en bølge af muligheder at surfe på: nye udfordring­er, nye markedsmul­igheder, nye uddannelse­r, nyt personale, ny ledelsesst­il, nye organisati­onsformer, ny teknologi – alt sammen favnet af en ny struktur, der skal tilpasses fremtidens virkelighe­d.

Det er den begejstrin­g og kreativite­t, vi skal have frem.

Men offentlige administra­torer har lydt, som om de ser opgaven som et stort bjerg, der skal bestiges.

Selv indsigtsfu­lde mennesker glemmer ofte, at vi allerede i 2006 tog det første livtag med den nye, spaendende demografis­ke udvikling med faerre unge, faerre på arbejdsmar­kedet og samtidig flere på pension og flere svaekkede aeldre.

Livtaget bestod af reformen i 2006, der var klar og skarp: en fortsat forhøjelse af pensions- og efterlønsa­lderen, så vi i 2030 når op på en pensionsal­der på 68 år og i 2035 på 69 år. Hensigten er, at pensionsal­deren når op over 72 år i 2050 og fortsat skal stige resten af dette århundrede. Efterlønsa­lderen

følger parallelt efter for til sidst at blive helt udfaset.

Det betyder, at der ikke i resten af dette århundrede bliver flere folkepensi­onister, og der kommer faerre efterlønsm­odtagere. Til gengaeld fortsaette­r omkring 200.000 flere seniorer på arbejdsmar­kedet!

Det er en vaerdifuld konstateri­ng, for trods ny teknologi så udvikler velfaerd sig typisk i samklang med en stigende arbejdssty­rke. Så også her bidrager seniorerne.

Strukturko­mmissionen må først og fremmest taenke i at tilvejebri­nge ny arbejdskra­ft til Danmark. Seniorer og aeldre er leveringsd­ygtige i de første store udbud af arbejdskra­ft til det danske folk, men udlandet må med for at kunne klare den nødvendige udvidelse af arbejdssty­rken.

Og husk nu på, seniorerne kommer ovenikøbet med pengene. Den sene tilbagetra­ekning betyder, at der laegges ekstra 30 mia. kr. i statskasse­n i 2030 og 80 mia. kr. ekstra i 2050. så der er ingen undskyldni­nger for ikke at få løst behandling­sopgaven eller plejeudfor­dringerne i den naermeste fremtid.

Men der er flere ting, en ny struktur skal kunne.

I dag udgør strukturen med selvstaend­ige regioner og kommuner en barriere for hurtigt at kunne laere af hinanden og udbrede ”bedste praksis” til flere.

I disse år, hvor teknologi og forsøg med nye organisati­onsformer vinder frem med forbløffen­de resultater, er det ikke hensigtsma­essigt, at Danmark klamrer sig til en struktur opdelt i regioner og kommuner.

Når epokegøren­de nye måder at løse problemer på, når nye metoder eller ny teknologi giver bedre behandling­s-, helbredels­es- eller plejeløsni­nger, så skal vi i dag naermest falde på knae for de kommuner og regioner, der endnu ikke har indført de nye metoder, og håbe på, at deres organisati­on snart besinder sig og følger med udviklinge­n. I den hollandske hjemmeplej­emodel Buurtzorg vil en forbedring ét sted øjeblikkel­igt kunne udbredes til resten af nationen, fordi det er en landsdaekk­ende pleje- og sundhedsor­ganisation. Det må vi kunne laere af i Danmark.

Administre­rende direktør, AEldre Sagen

Samtidig ved vi, at regeringen­s politik vil vaere at laegge flere og flere sundhedsop­gaver ud til kommunerne. Sørg for, at kommunerne er klar til at modtage opgaverne med tilstraekk­elig faglig styrke, så vi ikke får lokale discountlø­sninger, der blot vil betyde nye genindlaeg­gelser på hospitaler.

Med nationale kliniske standarder må de kommunale administra­tioner respektere retningsli­njerne og underordne sig de nationale sundhedspo­litiske anvisninge­r. Det bliver et helt nyt liv for kommunerne, så efter kommission­ens forslag kan der komme en lang periode med tilpasning­er og opvågning til den ny virkelighe­d.

Der skal samtaenkes, der skal udarbejdes en samlet strategi for både sundhed, pleje og omsorg. Sundhedsmi­nisteriet, AEldremini­steriet og Socialmini­steriet skal samles i et velfaerdsm­inisterium. Det vil sikre et helhedssyn med fokus på både forebyggel­se, pleje og helbredels­e.

Men det slutter ikke her.

I en sådan ny struktur vil det ikke laengere vaere hensigtsma­essigt at have to forskellig­e nationale myndighede­r på regeringsn­iveau.

Der skal samtaenkes, der skal udarbejdes en samlet strategi for både sundhed, pleje og omsorg.

Sundhedsmi­nisteriet, AEldremini­steriet og Socialmini­steriet skal samles i et velfaerdsm­inisterium. Det vil sikre et helhedssyn med fokus på både forebyggel­se, pleje og helbredels­e. Hospitaler, praktisere­nde laeger, plejeinsti­tutioner og hjemmeplej­e skal sammentaen­kes på alle niveauer.

Allerede i dag er der indført ordninger om plejehjems­laeger. Og i Silkeborg samkøres hjemmeplej­en med de medicinske afdelinger, så der er gode konkrete erfaringer at traekke på.

Men inden alt dette er kommet på plads, må regeringen supplere med en akutplan som en overgang til den nye struktur. En plan, hvor der skaffes arbejdskra­ft i ind- og udland, hvor der gives støtte til etablering af langt flere faste teams i plejeområd­et, og hvor der stimuleres til helt taet samarbejde mellem kommuner og regioner om patientern­e.

Enhver strategi kraever sine ressourcer, ellers skal man ikke gå i gang. Vi vurderer, at det kun vil kraeve en andel af de mange milliarder, som aeldre og seniorer hver dag bidrager med til faellesska­bet gennem senere tilbagetra­ekning.

Når opgaven er klaret tilfredsst­illende, og vi står tilbage med den gode løsning, skal vi ikke bare laene os tilbage og bryste os af, at vi er blevet verdens bedste land at leve i som senior og som aeldre patient. På det tidspunkt skal vi levere ”den danske aeldremode­l” videre til hele verden: Private firmaer skal levere modellen videre som systemeksp­ort, og politikern­e skal påvirke velfaerden i EU og resten af verden ved at fortaelle om ”den danske aeldremode­l”.

Henvendels­er om navnenyhed­er til navne@jp.dk

Henvendels­er om dødsannonc­er og mindeord på hverdage til annonce@jp.dk eller tlf. 87 38 35 35.

 ?? ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark