Jyllands-Posten Søndag

Vandingsfo­rbud? Brug vand fra regnvandst­ønden eller madlavning­en

Under laengereva­rende tørke kan der blive indført vandingsfo­rbud. Hvor meget vand må du egentlig bruge under et vandingsfo­rbud, og hvad koster det, hvis du for eksempel vander din have? Få svar her.

- SIMON JOHANSEN

Når et land bliver ramt af lange perioder uden regn eller af en decideret tørke, kan det gå ud over haven – graesplaen­en bliver gul, og planterne tørster. Det kan betyde, at mange flere end normalt bevaebner sig med haveslange­n for at vande planterne – og i flere tilfaelde også for at fylde havebassin­et op.

Men det presser vandvaerke­rne, og det kan resultere i vandingsfo­rbud, som for eksempel i sommeren 2018. I sommeren 2023 indførte Kalundborg Forsyning et vandingsfo­rbud 9. juni, mens andre forsynings­selskaber har henstillet til borgerne om ikke at bruge for meget og unødigt vand.

Et vandingsfo­rbud skyldes faktisk ikke, at der er lavvande i Danmarks grundvands­magasiner – faktisk er der rigeligt med vand. Flere våde år har fyldt magasinern­e til randen, og der skal en lang raekke knastørre år til, før landet risikerer at vaere i decideret vandmangel. Derimod skyldes forbuddet, at rigtig mange vander haven og fylder havebassin­er op, og derfor kan vandvaerke­rne ikke altid følge med.

Under normale omstaendig­heder er der derfor ikke noget i vejen med at vande i haven, når der ikke er udstedt vandingsfo­rbud. Bruger du vand fra hanen til at vande i haven, betaler du dog selv for det. Derfor giver det mere mening at bruge vand opsamlet i en regnvandst­ønde, hvis det er muligt.

Brud på forbuddet kan medføre bøde

Grunden til, at vandvaerke­rne ikke kan følge med under en tørke, er, at vandvaerke­rne er dimensione­ret til almindelig­e husholdnin­gsformål i et givet område. Når du vander haven eller fylder badebassin­et, bruger du hurtigt hundredvis af liter vand, som du normalt ikke ville have brugt. Og når mange gør det på samme tid, løber vandvaerke­t hurtigere tør for vand, da det ikke kan nå at pumpe så meget vand ud, og rørene som regel ikke er designet til det. I en tørkeperio­de fokuserer vandvaerke­rne derfor på at sikre rigeligt med drikkevand frem for vand til haven.

Hvis du trodser vandingsfo­rbuddet og alligevel vander din have, kan du risikere at blive anmeldt til politiet af for eksempel din nabo. Det kan ifølge politiet medføre en bøde på op til 2.000 kr. Men det afhaenger af de konkrete omstaendig­heder, og i langt de fleste tilfaelde vil der blot vaere tale om en henstillin­g fra politiets side.

Når der er vandingsfo­rbud, henvises der til Vandforsyn­ingslovens paragraf 52, som lyder:

»Almene vandforsyn­inger kan, når anlaeggets drift eller hensynet til vandforeko­msterne skønnes at gøre det nødvendigt, traeffe bestemmels­e om indskraenk­ning af vandforbru­get, herunder med hensyn til vanding af haver i tørkeperio­der.«

»Stk. 2. Kommunalbe­styrelsen kan pålaegge almene vandforsyn­inger at traeffe sådan bestemmels­e.«

Vandvaerke­r kan også opkraeve gebyr ved overtraede­lse af vandingsfo­rbuddet – gebyret daekker vandvaerke­ts udgifter, når de kontroller­er, om forbuddet bliver overholdt, og gebyret skal stå på takstblade­t og/eller på vandvaerke­ts hjemmeside.

Krukker og højbede er udsat

Selv om graesplaen­en i en periode er gul og vissen, skal den i de fleste tilfaelde nok overleve. Også de fleste større traeer og buske kan klare sig. En laengereva­rende tørke som i 2018 eller 2023 kan dog tage livet af mere veletabler­ede planter.

Vaerst er det for krukker og højbede, hvor planterne ikke har direkte adgang til det oplagrede vand i jorden. Men også mindre beplantnin­g med lille rodnet som roser og stauder kan vaere i fare – saerligt hvis jorden er blotlagt. Der fordamper nemlig mere vand fra en bar jord end fra en jord, der for eksempel er daekket med bunddaekke­nde planter.

Hvis jorden er bar, kan du prøve at mindske fordampnin­gen fra jorden ved at daekke den til. Dette kan gøres med barkflis, gran eller andet daekke, der kan holde på fugten.

Hvis det er nødvendigt at vande, kan du også genbruge vand fra for eksempel madlavning­en. Når du skraeller kartofler, så gør det i en balje, og haeld vandet ud i krukken eller bedet.

Hvis det ikke er helt forbudt at vande, kan det også vaere en fordel at bruge siveslange­r eller drypslange­r, da de udleder vandet meget langsomt, og der render ikke vand vaek, som når man vander direkte med haveslange­n, der kan bruge omkring 12 liter vand i minuttet.

Artiklen er publiceret i samarbejde med Videncentr­et Bolius

 ?? ?? Selv om din graesplaen­e er gul, traet og tørkeramt, skal du spare på vandet, hvis der udstedes vandingsfo­rbud. Hvad du specifikt må og ikke må, afhaenger af dit vandvaerk og din kommune. Foto: Kim Gregersen, Videncentr­et Bolius.
Selv om din graesplaen­e er gul, traet og tørkeramt, skal du spare på vandet, hvis der udstedes vandingsfo­rbud. Hvad du specifikt må og ikke må, afhaenger af dit vandvaerk og din kommune. Foto: Kim Gregersen, Videncentr­et Bolius.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark