Jyllands-Posten Søndag

Hvem skal jeg tage fat i,når jeg skal have styr på økonomien?

Du kan få økonomisk rådgivning i banken, hos pensionsse­lskabet, ved en revisor eller hos en privatøkon­omisk rådgiver. Laes om fordele og ulemper her.

- JØRGEN MUNKSGAARD RASMUSSEN, VIDENCENTR­ET BOLIUS

Er du i tvivl, om I kan blive boende i huset, når I bliver pensionist­er, eller savner du et overblik over, hvordan du kan få din økonomi til at haenge sammen, når du bliver pensionist, kan det vaere en god idé med privatøkon­omisk rådgivning frem for at bede din bank om hjaelp – også selv om du i første omgang skal betale den private rådgivning.

Ofte vil din bank tilbyde dig økonomisk rådgivning som led i deres kundeservi­ce, men hvis banken ikke ser nogen indtjening­smulighede­r på rådgivning­en, vil de formentlig ikke give en daekkende rådgivning. De privatøkon­omiske rådgivere arbejder for fast honorar eller på timebetali­ng, men de har kun dig i fokus.

Behovet for rådgivning kan også omfatte områder, som banken ikke beskaeftig­er sig med, eksempelvi­s samspillet mellem offentlige ydelser, skat og pension. I den situation vil en privatøkon­omisk rådgiver også vaere en oplagt mulighed.

Rådgivning i banken

De fleste vaelger rådgivning i banken, hvilket ofte opfattes som en gratis løsning. Ingen banker kan imidlertid leve af at tilbyde gratis rådgivning gennem laengere tid. Vaer derfor opmaerksom på, at bankrådgiv­erne opfatter rådgivning­en som en mulighed for at saelge nogle af bankens produkter.

Selv om rådgivning­en i banken følger reglerne for god skik, er der altså tale om en salgssitua­tion, hvor banken måske vil forsøge at saelge dig en ekstra pensionsor­dning eller tilbyde nye investerin­gsog lånemuligh­eder, selv om det ikke umiddelbar­t er i din interesse.

Din betaling for bankens rådgivning finder derfor sted på samme måde, som den rådgivning, du modtager i byggemarke­det eller hos køkkenfirm­aet, hvor din “betaling” for rådgivning­en finder sted gennem køb af en udestue eller et nyt køkken. Men selv om rådgivning­en ikke er uvildig, kan den sagtens fungere til begge parters fulde tilfredshe­d.

Privatøkon­omiske rådgivere

Hvis dit behov for økonomisk rådgivning er mere komplekst, end banken kan klare, kan du henvende dig til en privatøkon­omisk rådgiver.

Udvalget er stort, og du finder en komplet liste over godkendte rådgivere på Finanstils­ynets hjemmeside her. Gå ned under ”øvrige” og klik på ”finansiel rådgiver”.

Vaer opmaerksom på, at en rådgiver sagtens kan hjaelpe dig med din privatøkon­omi uden at vaere godkendt af Finanstils­ynet. Hvis rådgiveren ikke rådgiver om konkrete, finansiell­e produkter som aktier, obligation­er eller realkredit­lån, behøver han ikke nogen godkendels­e fra Finanstils­ynet. I en mere enkel familieøko­nomi er en godkendt rådgiver derfor ikke nogen nødvendigh­ed.

Selv om rådgivning­en i banken følger reglerne for god skik, er der altså tale om en salgssitua­tion.

Få hjaelp med gaelden af en gaeldsrådg­iver

Har du en meget stor og uoverkomme­lig gaeld, og er du allerede registrere­t i RKI som dårlig betaler eller på vej til at blive registrere­t som sådan, kan du få gaeldsrådg­ivning af en gaeldsrådg­iver.

Rådgivning­en omfatter bl.a. aftaler med de enkelte kreditorer om nedsaettel­se af gaelden og muligheder­ne for en gaeldssane­ring. En gaeldsrådg­iver bliver typisk honoreret efter en individuel aftale.

Du kan også få gratis gaeldsrådg­ivning i f.eks. Gaeldsrådg­ivningen.

Hvad tilbyder en pensionsrå­dgiver?

Rådgivning hos dit pensionsse­lskab er en del af selskabets service over for dig og kraever derfor sjaeldent nogen egenbetali­ng. Rådgivning­en er ikke uvildig, da pensionsse­lskabet har en økonomisk interesse i at saelge dig bestemte økonomiske løsninger, som ikke nødvendigv­is er i din interesse.

Det kan eksempelvi­s vaere rådgivning om udskiftnin­g af en pensionsor­dning med et garanteret afkast til fordel for en ordning med et markedsbas­eret afkast. Eller det kan vaere køb af en forsikring, der garanterer et mindre afkast over en periode.

Er du i tvivl om en større beslutning på pensionsom­rådet, kan det derfor vaere en god idé at kontakte en privatøkon­omisk rådgiver, inden du skriver under.

Hvilken type rådgivning har du brug for?

Behovet for rådgivning kan vaere meget forskel

Behovet for rådgivning er komplekst og omfatter boligfinan­siering, investerin­g og pension. Borgeren saetter pris på en uvildig rådgivning og ønsker løbende at optimere sin økonomi. Denne type af rådgivning vil normalt kraeve en rådgiver, der er godkendt af Finanstils­ynet.

Formueplej­e: Til velhavende borgere med en kompleks økonomi og herunder aktiver i ind- og udland. Borgerens skattemaes­sige forhold er komplekse og kraever ofte rådgivning fra en revisor eller en jurist. I den situation vil rådgiveren typisk vaere godkendt af Finanstils­ynet.

Hvordan finder du en god rådgiver?

Ved at undersøge priser og ydelser på den enkelte rådgivers hjemmeside kan du få en fornemmels­e af, hvem rådgiveren henvender sig til.

Nogle rådgivere kan du finde på Trustpilot.dk, hvor du kan laese anmeldelse­r af den pågaeldend­e rådgiver. Måske kan du også finde informatio­n om rådgiveren på sociale medier som Facebook og LinkedIn. Alternativ­t kan du google rådgiveren­s navn og finde frem til, hvad Google måtte have registrere­t om rådgiveren.

En anden metode er at høre venner og bekendte, om de kan anbefale dig en bestemt rådgiver.

Hvad koster økonomisk rådgivning?

Prisen varierer alt efter dit behov og opgavens karakter. I den lave ende findes timepriser på omkring 1.000 kr., mens timepriser på op mod 2.000 kr. ligger i den øvre ende af prisskalae­n.

Mange rådgivere opererer med pakkeløsni­nger, hvor du eksempelvi­s får en komplet gennemgang af din økonomi - et økonomitje­k - med forslag til forbedring­er for 5.000-7.000 kr. Ofte tilbyder rådgiverne også en abonnement­sordning, hvor du for et månedligt eller et halvårligt gebyr kan henvende dig med specifikke spørgsmål.

Ofte tilbyder rådgiverne også en abonnement­sordning, hvor du for et månedligt eller et halvårligt gebyr kan henvende dig med specifikke spørgsmål.

Hvad betyder uvildig rådgivning?

En uvildig rådgivning betyder, at rådgiveren ikke får provision for at saelge dig bestemte, finansiell­e produkter. I princippet har rådgiveren derfor kun interesse i at skaffe dig den bedst mulige løsning, men vaer opmaerksom på, at den uvildige rådgiver i sagens natur har en interesse i at beholde dig som kunde.

En rådgiver med udpraeget forretning­ssans vil eksempelvi­s have en interesse i at tilbyde en økonomisk løsning, hvor han kan argumenter­e for en løbende overvågnin­g af din økonomi med dertil hørende honorar.

Artiklen er producent i samarbejde med Videncentr­et Bolius

HER BOR:

Pernille Teglgård, 47 år, ejer indretning­sfirmaet Pernille Teglgård sammen med sin mand.

Bor sammen med sin mand og deres to hjemmeboen­de børn i et hus på 180 kvadratmet­er fra 1907 i Søvind.

Følg hende på @pernillete­glgaard.

 ?? ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark