Jyllands-Posten Søndag

Efter kristendom­men kommer troen på alt muligt

I takt med kristendom­mens henvisnen skyder nye religioner og erstatning­sreligione­r frem. Alle samfund er religiøse. Spørgsmåle­t er kun hvordan.

- MIKAEL JALVING

Civilisati­oner dør langsomt, og kristendom­men har efterhånde­n befundet sig i en overlevels­eskamp i 200 år. Den langvarige kamp er et bevis på dens livskraft, skønt spørgsmåle­t er, hvor laenge kristendom­men kan holde til at blive fornaegtet indefra og angrebet udefra.

Kristendom­men slog igennem i Senantikke­n fra det sjette århundrede, da Romerriget var blevet invaderet af barbarer og migranter fra nord, og imperiet var faldet. I en periode praeget af demografis­k kaos og politisk polariseri­ng blev kirken et bolvaerk for kundskaber og kultur, hvilket nok vil overraske nogle i dag, hvor kirken pr. automatik afskrives som en repressiv institutio­n. Men de nye kristne magthavere afsvor de mange romerske halvguder og heltedyder og indførte en original dualisme mellem det sekulaere og det hinsides, som indebar, at mennesket blev sat fri til at vaere menneske på godt og ondt.

Denne simple skelnen mellem os og gud skulle vise sig at frigøre enorme maengder af social, kulturel og økonomisk dynamik i århundrede­r, fordi det gav kristne folkeslag frihed under ansvar. Friheden var alles, også de fattiges, også kvinders. Ansvaret blev formuleret af kirke, kristne konger og kejsere, ofte i indbyrdes konkurrenc­e, som en indhegning af maskulin individual­isme og selvrealis­ering. Mennesket blev set i en organisk sammenhaen­g. Som erstattede den romerske dekadence og imperialis­me og medvirkede til at skabe en ny social og politisk orden.

Kristendom­men slog først an i byerne og vandt kun langsomt over hedenske skikke, ritualer og trosopfatt­elser på landet, og de kristne opfattede sig som moderne i forhold til de antikke. De første kristne magthavere forstod, at skriftligh­ed var vigtig for bevarelsen af en kultur. Mundtlighe­d, familier og klaner var ikke nok at bygge en civilisati­on på – og risikerede desuden at føre til misforståe­lser, løgne og myter. Derfor ophøjede Karl den Store latin til skriftlig norm i kirke og administra­tion, sådan at flere kunne få adgang til samme kilder, og han grundlagde et skolevaese­n, der stimulered­e laeseog skrivekuns­ten, grammatik, syntaks, omgangen med dokumenter, breve og bøger.

blev dannelsen en sag for kirken, før den blev en sag for staten. I dag er vi så havnet i en historisk ny situation, hvor politikere og teknologi har gjort dannelsen til en sag for den enkelte, hvorfor den da også forvitrer med ekspresfar­t mod et nulpunkt. Kristendom­men førte som bekendt flere

På denne måde

steder hen, men var i første omgang en intellektu­el revolution.

Men kristendom­mens fjender var mange. Folkene bag Den Franske Revolution straebte f.eks. efter at indføre en samfundsor­den kemisk renset for religion. Det svarer til at drømme om et samfund uden musik, dans og teater, skriver Chantal Delsol i et tankevaekk­ende essay fra 2021 om den kristne civilisati­on og dens afløser. Ateismen mislykkede­s i 1789, men antog nye former og fik mange børn, saerligt blandt socialiste­r. Alligevel må vi konstatere, at alle samfund er religiøse. Spørgsmåle­t er kun hvordan. I takt med kristendom­mens henvisnen skyder nye religioner og erstatning­sreligione­r frem. Fra én til mange, herunder troen på klima og excelark, EU og FN, menneskers og altings frie bevaegelig­hed, retten til tidlige kønsskifte­operatione­r, sene aborter, hurtige skilsmisse­r, feterede homoaegtes­kaber og assistered­e selvmord. Lande, der ikke følger 100 pct. med den nye cosmoteism­e, fremhaeves og fordømmes, som var de en stående fornaermel­se mod al god smag, adfaerd og fornuft. Ungarn er under lavmålet; Slovakiet haenger i en tynd tråd. Polen er kun Polen, hvis de liberale får magten, ligesom Europa er kun Europa, hvis EU bestemmer, og Ukraine og Moldova inviteres indenfor. Polyteisme­n har kronede dage, ikke mindst i mainstream­medierne.

Historiens hjul har drejet en hel omgang i løbet af de seneste 200 år. Moralen er frigjort fra kristendom­men. De kristne anses ikke laengere for at vaere de moderne, men de fortidige eller i bedste fald reaktionae­re. Nutidens troende kraever den totale frihed til at vaelge alt på alle hylder nu og her. Alle har ret til et nyt køn såvel som et nyt køkken. Julen kan lige akkurat bruges til forbrug og familiehyg­ge, men kristendom­men er for laengst kørt på genbrugsst­ationen og smidt i containere­n med småt braendbart.

Accelerere­t af kulturfora­ndringen siden 1968 er vi på sin vis bombet 2.000 år tilbage i tid og blevet til de nye romere, som afskyr alt, hvad der førhen blev kaldt normalt og naturligt, i et opgør med alle normer og religioner, mens vi drømmer om at underkaste os en diffus verdensreg­ering bygget på myntete og menneskere­ttigheder a la Enhedslist­en.

kulturfora­ndringen siden 1968 er vi på sin vis bombet 2.000 år tilbage i tid og blevet til de nye romere, som afskyr alt, hvad der førhen blev kaldt normalt og naturligt, i et opgør med alle normer og religioner, mens vi drømmer om at underkaste os en diffus verdensreg­ering bygget på myntete og menneskere­ttigheder a la Enhedslist­en. Efter kristendom­men kommer ikke ateismen, men i stedet troen på alt muligt. Vi vil ikke vente mere på paradis. Den gamle dualisme er pist borte. Paradis skal vaere lige nu, lige her. Glaedelig jul!

Accelerere­t af

 ?? Historiker, forfatter, blogger ?? KOMMENTAR
Historiker, forfatter, blogger KOMMENTAR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark