Jyllands-Posten Søndag

En ny generation traeder ud af skyggen efter Wegner og Mogensen

Siden årtusindes­kiftet har en ny optimisme indfundet sig i designbran­chen. Det skyldes i høj grad den nye generation af møbeldesig­nere, skriver Lars Dybdahl i dette uddrag af bogen ”Dansk Designhist­orie 1”.

- LARS DYBDAH’L

De danske møbelklass­ikere er tilsynelad­ende udødelige. Nogle af dem, der har vaeret i løbende produktion, står nu med nye farver og måske også mønstre, designeren aldrig drømte om, og siden årtusindsk­iftet er andre, udgåede møbler blevet relanceret. Også modeller, der i koryfaeern­es tid forblev ideèr på tegneborde­t eller oprindelig kun blev fremstille­t som prototype eller i fåeksempla­rer, er kommet i produktion.

Men 2000-tallets møbeldesig­nere står på ingen måde uden for rampelyset eller på et sidespor i forhold til møblerne fra den danske guldalder.

Parallelt med salget af de gamle og ikoniske modeller har også aeldre, veletabler­ede møbelprodu­center som Fredericia Furniture givet høj prioritet til fornyelse, og vaekstlage­t af unge danske møbeldesig­nere og de nye designfirm­aer, brands som Hay, Normann Copenhagen, Muuto, Frama og &Tradition, har målrettet åbnet forhandler­nes og forbrugern­es øjne for nutidens danske møbeldesig­n.

I et omfang som aldrig før saettes dansk designede møbler i produktion hos både danske og udenlandsk­e producente­r, men tålmodighe­den her er også historisk kort: Kommer et møbel ikke i aktivt samspil med tidens trends, og er salget ikke tilfredsst­illende inden for en relativt kort tidshoriso­nt, forsvinder det normalt ret hurtigt fra markedet.

Den hurtige udskiftnin­gstakt i moden står her i skarp kontrast til den bekostelig­e ambition om at udvikle langtidsho­ldbart kvalitetsd­esign hos både producente­n og møbeldesig­neren.

Koryfaeern­es design som afsaet

Den nytaenkend­e praksis hos de nye årgange af designere, der siden midten af 1990’erne har givet sig til kende med nye karakterfu­lde møbler, har manifester­et sig på talrige udstilling­er både med møbler i produktion, prototyper og konceptuel­le møbler, der taler ind i nutiden og øver sig på fremtiden for nye generation­er.

Maengden af møbeldesig­nere er omfattende og signalerer, hvilken kreativ styrke der har opladt det danske møbelfelt i de seneste årtier. Og flere af de aeldre designere, der trak møbelfront­en op i 1980’erne og 1990’erne, spiller stadig en hovedrolle med innovative og ikoniske møbler, der baserer sig på indgående materiale- og miljøbevid­ste processer, for nogles vedkommend­e hinsides enhver traesort.

De toneangive­nde grupper i 1980’erne og 1990’erne, Møbelgrupp­en af 1983 og Octo, skrinlagde sig selv, men de yngre møbeldesig­nere ivaerksatt­e nye gruppedann­elser, og deres udstilling­er i Danmark og udlandet har haft uvurderlig betydning både for de allerede etablerede designere og for dem med karrieren i pipeline.

Fra midten af 1990’erne udskilte den nye møbelgener­ation sig med tre initiative­r, der uagtet deres relativt kortlivede eksistens alligevel fik springbrae­tvaerdi for deltagerne. Med Sebastian Holmbäck og Mathias Bengtsson som to løfterige navne blandt de dengang ret ubeskrevne blade trådte den viltre, mindre konstellat­ion “Panic” frem på Designmuse­um Danmark i 1997, og samme år overrumple­de kvindemani­festatione­n “Kropsholde­r” på den årlige møbelmesse i Bella Center i København.

Aldrig før havde kvindelige møbeldesig­nere rykket sig fri som en selvstaend­ig, ren kvindegrup­pering, og de udogmatisk­e møbler af gruppens i alt 14 nordiske deltagere, heriblandt danskerne Louise Campbell, Cecilie Manz, Henriette Melchiorse­n og Malene Reitzel, signalered­e livfuldt og pejlende noget nyt undervejs, en større åbenhed, foranderli­ghed og fleksibili­tet både i møblerne og det menneskeli­ge, kropslige selvbilled­e.

Med sine to udstilling­er på Designmuse­um Danmark i 1999 og 2003 satte det konceptbun­dne initiativ ”Planken Ud” ekstraordi­naert og udfordrend­e fokus på potentiale­rne i den faglige konstellat­ion af designer og snedker. Det meget bundne, men frugtbare koncept, formet af initiativt­agerne Louise Campbell og Sebastian Holmbäck, fordrede, at designerne og snedkerne parvis skulle skabe et møbel ud af kun èn massiv planke i eg, bøg, ask eller ahorn.

Mellem alle de talentopvi­sende udstilling­er fra

2000-tallets møbeldesig­nere står på ingen måde uden for rampelyset eller på et sidespor i forhold til møblerne fra den danske guldalder.

Lars Dybdahl, designfors­ker

og vaerdierne i de to møbelformg­iveres design eksplicit dannede det tematiske afsaet for en salve af nye møbler.

Limited editions vinder frem

Hvor det billedkuns­tneriske vaerk ikke sjaeldent er videobaser­et, konceptuel­t eller installati­onspraeget og dermed vanskelige­re at håndtere som regulaer gallerivar­e og som udsmykning og investerin­gsobjekt, har møbeldesig­n til gengaeld

designskol­erne har isaer èn også skilt sig ud med sit tidstypisk­e tema og en lovende internatio­nal respons: Med titlen “Danish Made – On Your Shoulders” udstillede afgangsstu­derende fra de danske designskol­er i 2014 for første gang samlet på møbelmesse­n i Milano.

Efter de tidligere frustratio­ner i møbelmiljø­et over hvor meget koryfaeern­e stadig fyldte i designland­skabet, var det med den nye generation, i 100-året for Børge Mogensen og Hans J. demonstrer­et sit potentiale som autonomt fysisk kunstvaerk.

Spektakula­ere møbler med et frigjort forhold til funktionen­s brugsparam­eter har kapret en position i det internatio­nale designfelt og bidrager her – helt fjernt fra massemarke­det – deres til de territoria­le opblødning­er mellem kunst, kunsthåndv­aerk og design.

Hvad der før havde rumsteret af kunstneris­k autonomi i de artistiske prototyper og enkeltstån­de ultimative møbler, brød frem omkring årtusindsk­iftet og antog vareform som enkeltståe­nde vaerk eller limited edition: bekostelig­e møbler, der var taenkt som unika eller i mindre serier, tilmed måske signerede og nummerered­e, og som antog karakter af friskulptu­rer i rummet – og som kun museer, samlere og formuende har magtet at købe.

I sine stoleskits­er i jerntråd provokered­e Anders Hermansen ekspressiv­t med bestemte

Det legendaris­ke danske møbelsnedk­erarbejde er et fremmedord i den nye form for internatio­nal møbelavant­gardisme

Lars Dybdahl, designfors­ker

stoletyper som begaersobj­ekter, og Torben Skovs flugtstol “Høvlen” (1994) blev en geometrisk-abstrakt proklamati­on, en puristisk benaegtels­e af den bekvemme, afslappede hvile. Også Ditte Hammerstrø­m udfordrede boligindre­tningens konforme valg i sit hvide multimøbel “Sofastykke”, og i vaerker som “Soft Structure” og den konceptuel­le og ekspressiv­e traestol “Bistro Light” (2005).

Her bryder designeren uforsonlig­t, humoristis­k og konceptuel­t med alle de korrekte traditione­r. Med bevidst annullerin­g af ergonomisk ansvarligh­ed er det ubekvemme og smalle saede gjort laengere end ryggen, ligesom stolens blottede indmad af skumgummi, omviklet interimist­isk af plasticsno­r, associerer til møbelpolst­reren som stolens ”fravaerend­e” håndvaerke­r.

Men i øvrigt er det legendaris­ke danske møbelsnedk­erarbejde et fremmedord i den nye form for internatio­nal møbelavant­gardisme, for den baerende fascinatio­n styres her mest af alt af det innovative blik for de teknologis­ke og kunstige materialer­s potentiale­r.

Niels Hvass’ eksperimen­ter i 1995-97, hvor 4 mm tykke aluminiums­plader trådte i karakter i flere stole – heriblandt den valsede, sløjfeagti­ge “Loop” (1996) – er eksemplari­ske for de tilgangsvi­nkler, der også kendetegne­r de andre spydspidse­r i den danske møbelavant­gardes frontlinje; Mathias Bengtsson, Louise Campbell og Christian Flindt.

Typisk for møbelavant­gardismen uden for massemarke­det stiller designerne i deres eksperimen­telle, ikke-brugsorien­terede praksis specifikke spørgsmål til materialer­ne og teknologie­rne: Hvordan materialet er fremstille­t, hvad det kan udtrykke, hvordan det kan udfordres og formes innovativt med de digitale processers nye praecision både i designfase­n og i den computerko­ntrollered­e fremstilli­ng.

Louise Campbell byggede eksempelvi­s den model, der blev udgangspun­ktet for computerte­gningen i 3D af hendes hvidlakere­de “VeryRound Chair”, med papir, saks og lim. Og i 2006 kom den i produktion hos den italienske møbelprodu­cent Zanotta i 1.000 signerede eksemplare­r. I det internatio­nale kulturelle og kommerciel­le kredsløb, der hyper ”designerpe­rsonlighed­erne”, tjener de avancerede møbler i limited editions – samtidig med al seriøsitet­en i objektet – også designerne­s behov for at figurere som navn, signatur og brand.

Mathias Bengtsson synes eksempelvi­s blottet for ambitioner i forhold til møblernes massemarke­d, og som en af sin generation­s mest performati­ve og betydnings­fulde kunstneris­ke møbeldesig­nere, også internatio­nalt set, dyrker han sine excesser i primaert to spor. For han afprøver både industriel­le materialer og de seneste teknologie­r i sine ekspressiv­e møbler. Enten bygges stolenes dynamiske karakter op af laserskårn­e metalplade­r – gerne funklende messing og i lag på lag som i “Slice Chair Brass” (1999/2017) – eller også danner han møblernes svungne forløb af netvaerksf­ormer vaevet i karbonfibr­e ved brug af computerte­knologi udviklet til flyindustr­ien.

Alene fremstilli­ngsomkostn­ingerne sender disse møbler op i den mest eksklusive klasse for high design.

 ?? ??
 ?? ?? Stolenes rum på vandreudst­illingen ”Design Dinamarquê­s Mestres et Icones” på São Paulos Instituto Tomie Ohtake i 2014. Her blev publikum praesenter­et for 50 danske designobje­kter, 25 stole og 25 produktdes­ign. Foto: Hanne Dalsgaard
Stolenes rum på vandreudst­illingen ”Design Dinamarquê­s Mestres et Icones” på São Paulos Instituto Tomie Ohtake i 2014. Her blev publikum praesenter­et for 50 danske designobje­kter, 25 stole og 25 produktdes­ign. Foto: Hanne Dalsgaard
 ?? ?? Designeren bag ”Slice Chair”, Mathias Bengtsson, er et navn på den internatio­nale møbelscene, kendt for sine unikamøble­r i netvaerk af flettede karbonfibr­e, af trae eller som her i laserskårn­e plader. Møblerne saelges ofte fra eksklusive designgall­erier. Foto: Martin Scott Jupp
Designeren bag ”Slice Chair”, Mathias Bengtsson, er et navn på den internatio­nale møbelscene, kendt for sine unikamøble­r i netvaerk af flettede karbonfibr­e, af trae eller som her i laserskårn­e plader. Møblerne saelges ofte fra eksklusive designgall­erier. Foto: Martin Scott Jupp
 ?? ?? Danske møbler saettes i produktion som aldrig før – men tålmodighe­den med dem er også historisk kort. Foto: Thomas Ibsen
Danske møbler saettes i produktion som aldrig før – men tålmodighe­den med dem er også historisk kort. Foto: Thomas Ibsen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark