Fron­tex: Nyt ho­ved­mål for mi­gran­ter

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Le­de­ren af EU's græn­se- og kystvag­ta­gen­tur, Fron­tex, si­ger, at ru­ten fra Ma­rok­ko til Spanien kan væ­re på vej til at blive ho­ved­ru­ten for mi­gran­ter, som for­sø­ger at kom­me til Eu­ro­pa. Iføl­ge tal fra Den In­ter­na­tio­na­le Or­ga­ni­sa­tion for Mi­gra­tion (IOM), kom der 6.513 mi­gran­ter og flygt­nin­ge til Spanien i lø­bet af de før­te seks må­ne­der af 2017. Til sam­men­lig­ning er der kom­met 6.000 til Spanien ale­ne i

Spanien:

ju­ni i år. Iføl­ge IOM-da­ta er an­tal­let af an­kom­ster på den span­ske kyst­linje tredoblet fra 2016 til om­kring 22.000 i 2017. Indtil nu har Græken­land og Ita­li­en haft den stør­ste til­strøm­ning af mi­gran­ter og flygt­nin­ge, som har ta­get vej­en over Mid­del­ha­vet for at nå frem til et EU-land. I maj frem­lag­de EU-Kom­mis­sio­nen et for­slag om at øge an­tal­let af Fron­tex-græn­se­vag­ter til 10.000 in­den 2027 mod 1.300 nu.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.