Ar­vefjen­der hol­der freds­mø­de

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Med lat­ter og om­fav­nel­se mød­tes le­der­ne af de to ri­va­li­se­ren­de lan­de Etio­pi­en og Eri­trea søn­dag for før­ste gang i næ­sten to år­ti­er, ef­ter at de har ta­get et stort skridt i ret­ning mod fred. Etio­pi­ens re­for­m­ori­en­te­re­de pre­mi­er­mi­ni­ster, den 42-åri­ge Abiy Ah­med, an­kom til Eri­treas ho­ved­stad, As­ma­ra, og stats­ligt tv send­te di­rek­te fra hans lan­ding,

Etio­pi­en og Eri­trea:

hvor han blev mødt af lan­dets præ­si­dent, Isai­as Afwer­ki. Abiy og Afwer­ki kør­te med es­kor­te gen­nem ho­ved­sta­den og blev til­jublet af folk. Man­ge bar T-shir­ts med på­tryk­te fo­tos af de to le­de­re. Det hi­sto­ri­ske be­søg fin­der sted, en må­ned ef­ter at Abiy over­ra­sken­de ac­cep­te­re­de en freds­af­ta­le, som bilæg­ger en to år lang græn­se­krig mel­lem de to lan­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.