18.500 stats­ligt an­sat­te fy­ret

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Fle­re end 18.500 statsan­sat­te po­li­ti­be­tjen­te, sol­da­ter og aka­de­mi­ke­re er ble­vet fy­ret på grund af for­mode­de for­bin­del­ser til ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­ner og til grup­per, der hand­ler til fa­re for na­tio­nens sik­ker­hed. Det frem­går af et de­kret, der er ble­vet of­fent­lig­gjort søn­dag. Tyr­ki­et har væ­ret i und­ta­gel­ses­til­stand si­den juli 2016, da lan­dets præ­si­dent, Re­cep Tayyip Er­do­gan, blev for­søgt af­sat un­der et mi­li­tær­kup. Si­den kup­pet er tu­sind­vis af of­fent­ligt an­sat­te ble­vet fy­ret, sus­pen­de­ret el­ler rets­for­fulgt. Tyr­ki­et be­skyl­der præ­di­kan­ten Fet­hul­lah Gü­len for at ha­ve or­ke­stre­ret det fejl­slag­ne mi­li­tær­kup. Den­ne gang mi­ster 8.998 po­li­ti­be­tjen­te de­res ar­bej­de sam­men med 3.077 sol­da­ter i hæ­ren, 1.949 an­sat­te fra fly­ve­våb­net og 1.126 per­so­ner fra søvær­net.

Tyr­ki­et:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.