Hi­sto­risk af­ta­le mel­lem Eri­trea og Etio­pi­en

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Le­der­ne af de to ri­va­li­se­ren­de lan­de Etio­pi­en og Eri­trea har ind­gå­et en om­fat­ten­de for­mel af­ta­le om at gen­op­ta­ge flyv­nin­ger, åb­ne am­bas­sa­der og an­læg­ge fæl­les hav­ne. Etio­pi­ens pre­mi­er­mi­ni­ster, den 42-åri­ge Abiy Ah­med, og Eri­treas præ­si­dent, den 72-åri­ge Isai­as Afwer­ki, un­der­skrev af­ta­ler­ne i Eri­treas ho­ved­stad, As­ma­ra. Og­så te­le­fon­for­bin­del­ser mel­lem de to lan­de er op­ret­tet for før­ste gang i to år­ti­er. Ind­byg­ge­re for­tal­te be­gej­stret om, at de for før­ste gang i 20 år hav­de talt med fa­mi­lie­med­lem­mer.

Afri­ka:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.