Mil­li­ondo­na­tion skal sik­re ta­len­t­ud­vik­ling

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Dansk Ten­nis For­bund (DTF) får med en mil­li­ondo­na­tion bed­re vil­kår til at ud­vik­le ta­len­ter i hå­bet om, at de kan slå igen­nem in­ter­na­tio­nalt. Det er mid­ler fra sam­ar­bej­det mel­lem Dan­marks Idræts­for­bund (DIF), Team Dan­mark, Dansk Ten­nis For­bund og en ræk­ke dan­ske virk­som­he­der, der nu gør ta­len­t­ar­bej­det mu­ligt. Do­na­tio­nen skal hjæl­pe un­ge ta­len­ter som Cla­ra Tau­son, Hol­ger Ru­ne, El­mer Møl­ler, Han­nah Vil­ler Møl­ler og Se­ba­sti­an Grundtvig, som al­le­re­de er etab­le­re­de spil­le­re på ju­ni­o­r­ver­dens­rang­li­sten De ar­bej­der al­le på at slå igen­nem in­ter­na­tio­nalt. Der­u­d­over skal DTF’s ta­lent­mil­jø­er, der al­le­re­de er un­der op­byg­ning, styr­kes. »Ta­len­t­ar­bej­det i Dansk Ten­nis For­bund er in­de i en rig­tig god ud­vik­ling med op­byg­nin­gen af ta­lent­mil­jø­er i he­le lan­det,« si­ger næst­for­mand i Dansk Ten­nis For­bund, Tho­mas Kø­nigs­feldt.

Ten­nis:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.