Det go­de vejr skru­er op for højt­ta­ler­ne

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

En som­mer, hvor der er skru­et ge­val­digt op for var­men, har og­så be­ty­det, at der er skru­et op for fester­ne og mu­si­kan­læg­ge­ne i lan­dets par­ker og an­læg. Si­den 1. maj og til nu har de to po­li­tik­red­se Sydsjæl­lands og Lol­land Falsters Po­li­ti og Midt- og Vestsjæl­lands Po­li­ti få­et me­re end 400 an­mel­del­ser om det, man på po­li­ti­s­prog kal­der ”mu­sik til ulem­pe”. Mens Sydsjæl­lands og Lol­land Falsters Po­li­ti har mod­ta­get 236 an­mel­del­ser si­den 1. maj i år, har Midt­og Vestsjæl­lands Po­li­ti mod­ta­get 177 an­mel­del­ser in­den for den ka­te­go­ri. Det sva­rer til en stig­ning på hen­holds­vis 58 og 113 pct., hvis man sam­men­lig­ner an­tal­let af an­mel­del­ser si­den 2015 i sam­me pe­ri­o­de, hvor po­li­ti­et modt­og 149 og 83 ind­be­ret­nin­ger. Der­u­d­over har Sydsjæl­lands og Lol­land Falsters Po­li­ti i år mod­ta­get yder­li­ge­re 44 an­mel­del­ser om ”Uro og uor­den i øv­rigt”, hvor mu­sik ind­går i an­mel­del­sen. Det skri­ver DR Sjæl­land.

Var­me:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.