Dom­mer af­vi­ser Trump-plan for mi­grantbørn

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Den ame­ri­kan­ske præ­si­dent Do­nald Trumps ad­mi­ni­stra­tion har få­et af­slag på en an­mod­ning om at til­ba­ge­hol­de il­le­ga­le mi­grantbørn i læn­ge­re tid. Det har en dom­mer ved den fø­de­ra­le dom­stol i Ca­li­for­ni­en af­gjort, skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters. An­mod­nin­gen var en af­gø­ren­de del af Trumps de­kret om at stop­pe en ud­skældt prak­sis med at ad­skil­le mi­grantbørn fra de­res for­æl­dre ved græn­sen mel­lem USA og Me­xi­co. Det ame­ri­kan­ske ju­stits­mi­ni­ste­ri­um hav­de an­mo­det om at få sus­pen­de­ret et krav om, at mi­grantbørn mak­si­malt må til­ba­ge­hol­des i 20 da­ge. Der­med skul­le bør­ne­ne iføl­ge Trump-ad­mi­ni­stra­tio­nen let­te­re kun­ne til­ba­ge­hol­des sam­men med de­res for­æl­dre.

USA:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.