Gu­de­naa­cen­tra­len fyl­der rundt

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Den 12. juli 1918 blev der holdt stif­ten­de ge­ne­ral­for­sam­ling i det an­dels­sel­skab, som på sta­tens veg­ne hav­de på­ta­get sig op­ga­ven med at op­fø­re og dri­ve et vand­kraft­værk ved Gu­denå­en, nær­me­re be­stemt i Tan­ge.

Det var Aar­hus Kom­mu­ne, der var driv­kraf­ten bag det nystif­te­de an­dels­sel­skab. Det var og­så Aar­hus Kom­mu­ne, der hav­de teg­net sig for ejer­skab af den stør­ste po­r­tion an­dels­be­vi­ser. He­le 402 an­de­le ud af 1.000 mu­li­ge. Der­for var det kun na­tur­ligt, at det og­så var Aar­hus, der kom til at fø­re takt­stok­ken i be­sty­rel­sen, der fik by­ens borg­me­ster Ernst Dre­ch­sel som sin før­ste for­mand.

Besty­rel­ses­ar­bej­det i de kom­men­de cir­ka to og et halvt år kom til at dre­je sig om en ene­ste vig­tig ting: At få op­ført Tan­ge­vær­ket og det i en su­sen­de fart.

I dag pro­du­ce­rer Tan­ge­vær­ket ca. 14.000.000 kWh år­ligt sva­ren­de til for­bru­get i ca. 3.500 par­cel­hu­se.

100 års da­gen mar­ke­res med re­cep­tion fre­dag den 17. au­gust.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.