Fi­fa: Fær­re smuk­ke kvin­der på tv-bil­le­der­ne

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Til de to re­ste­ren­de fod­bold­kam­pe ved VM i Rusland skal al­ver­dens tv-se­e­re kon­cen­tre­re sig me­re om bol­den og indstil­le sig på at se fær­re smuk­ke kvin­der på tv. Fi­fa vil nem­lig ha­ve, at der vi­ses fær­re flot­te kvin­der på tv-bil­le­der i for­bin­del­se med kam­pe­ne. Det skrev en ræk­ke nyheds­bu­reau­er tors­dag. Fi­fas chef for mang­fol­dig­hed, Fe­de­ri­co Ad­di­e­chi, ud­ta­ler, at for­bun­det vil ta­ge en snak med de na­tio­na­le tv-sta­tio­ner samt Fi­fas egen tv-pro­duk­tion om em­net. Ons­dag tog Fi­fas an­ti­diskri­mi­na­tions­pro­gram em­net op. Her blev det slå­et fast, at der un­der VM har væ­ret langt stør­re pro­ble­mer med se­xi­sti­ske hæn­del­ser end med ra­cis­me.

Fo­kus på bol­den:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.