Spa­re­pen­ge med samvit­tig­hed

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Når vi hæ­ver ge­vin­sten fra en ak­tie­in­ve­ste­ring, går fle­re og fle­re dan­ske­re op i, at det ik­ke skal væ­re på be­kost­ning af an­dres liv el­ler klo­dens frem­tid, skri­ver Po­li­ti­ken man­dag. Li­ge­som pen­sions­bran­chen er i gang med at skrue ned for olie­in­ve­ste­rin­ger og op for ak­tier i grøn ener­gi, slår den sam­me ten-

In­ve­ste­ring:

dens nu igen­nem i vo­res pri­va­te op­spa­rin­ger. På få år har dan­ske in­ve­ste­rings­for­e­nin­ger mær­ket en øget til­strøm­ning af spa­re­pen­ge til de pul­jer, der har en bæ­re­dyg­tig el­ler etisk pro­fil. Det be­kræf­ter Dansk Ak­tio­nær­for­e­ning og bran­che­for­e­nin­gen Fi­nans Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.