Po­li­ti­et vil re­gi­stre­re tv-over­våg­ning

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Po­li­ti­et be­der nu bor­ge­re og virk­som­he­der i he­le lan­det om at re­gi­stre­re de over­våg­nings­ka­me­ra­er, de måt­te ha­ve hæn­gen­de på fa­ca­den, hos or­dens­mag­ten. Hå­bet er, at ef­ter­for­sker­ne på den må­de nem­me­re og hur­ti­ge­re kan få et over­blik over, hvad der er af ka­me­ra­er i et om­rå­de, når ek­sem­pel­vis et over­fald el­ler et ind­brud skal opkla­res. Et pi­lot­pro­jekt har de se­ne­ste to års tid kørt i Kø­ben­havn, og det har iføl­ge Ni­els Kri­stof­fer­sen, po­li­ti­kom­mis­sær ved Rigs­po­li­tiets na­tio­na­le ef­ter­forsk­nings­cen­ter, væ­ret en suc­ces. »Eva­lu­e­rin­gen har vist, at det er et enormt brug­bart red­skab, som kan hjæl­pe po­li­ti­et med at lø­se rig­tig man­ge for­skel­li­ge po­li­tiop­ga­ver. Det kan væ­re alt fra per­son­far­lig kri­mi­na­li­tet til ind­brud, voldtægt el­ler af­vik­lin­gen af stør­re be­gi­ven­he­der,« si­ger Ni­els Kri­stof­fer­sen i en pres­se­med­del­el­se.

Ka­me­ra­er:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.