Øko­no­misk suc­ces for Syd­koreas vær­ter

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Det blev en over­skud­s­for­ret­ning at af­hol­de vin­ter-OL i Py­eong­chang i Syd­korea i fe­bru­ar i år. Den In­ter­na­tio­na­le Olym­pi­ske Ko­mité (IOC) for­tæl­ler, at Lee Hee-beom, præ­si­dent for or­ga­ni­sa­tions­ko­mitéen ved vin­ter-OL, kan be­ret­te om et over­skud i stør­rel­ses­or­de­nen 55 mio. dol­lar sva­ren­de til ca. 325 mio. kr. I er­ken­del­se af vær­ter­nes sto­re ar­bej­de bi­dra­ger IOC med sin del af over­skud­det til for­del for sport i Syd­korea. Sæd­van­lig­vis bli­ver et over­skud fra OL delt mel­lem IOC, or­ga­ni­sa­tions­ko­mitéen bag OL samt vært­slan­dets olym­pi­ske ko­mité.

OL:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.