20-årig ka­ste­de bøt­te ud af bi­len – fa­de­ren blev an­holdt

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

En 20-årig mand for­try­der må­ske, at han man­dag ef­ter­mid­dag ka­ste­de en bøt­te med hash ud af bil­r­u­den, mens han kør­te på Ny­dams­vej i det nord­li­ge Aar­hus.

Kort for­in­den hav­de en pa­trul­je, der kom kø­ren­de i mod­sat­te ret­ning, lagt mær­ke til bi­len og fø­re­ren og vend­te der­for om og kør­te ef­ter ham. Fø­re­ren sat­te far­ten op ka­ste­de så en bøt­te ud af vin­du­et, op­ly­ser Østjyl­lands Po­li­ti.

Pa­trulj­en valg­te at stand­se for at sam­le bøt­ten op, og kun­ne kon­sta­te­re, at den var fyldt med hash pak­ket i små salgs­po­ser. En bor­ger gu­i­de­de ef­ter­føl­gen­de pa­trulj­en frem til en adres­se, hvor den 20-åri­ge fø­rer af bi­len, blev an­holdt og sig­tet for for­søg på salg af stof­fer. Han blev og­så sig­tet for kør­sel i fra­ken­del­ses­ti­den. Be­tjen­te­ne hav­de dog mi­stan­ke om, at der var me­re at kom­me ef­ter på adres­sen, så de til­kald-

Narko:

te as­si­stan­ce fra en narko­hund­pa­trul­je med hen­blik på at ransa­ge hjem­me hos den 20-åri­ge, der i øje­blik­ket bor hos sin mor på Vejl­by Væn­ge i Ris­skov.

Un­der ransag­nin­gen kom man­dens 48-åri­ge far hjem og op­før­te sig me­get ag­gres­sivt over­for po­li­ti­et, der fle­re gan­ge måt­te ta­le ham til ro. Men det hjalp ik­ke, og han blev an­holdt og sig­tet for for­nær­me­lig til­ta­le mod po­li­titje­ne­ste­mænd og for at læg­ge hin­dring i vej­en for po­li­tiets ar­bej­de. Fa­de­ren vil­le nem­lig ik­ke ha­ve, at po­li­ti­et åb­ne­de det pen­ge­skab, som narko­hund­e­ne ty­de­ligt hav­de in­ter­es­se­ret sig for.

Da ska­bet blev åb­net fandt man blandt an­det et stør­re bundt pen­ge­sed­ler og en salgs­po­se, der vi­ste sig at in­de­hol­de ko­kain.

Den 48-åri­ge far blev der­for og­så sig­tet for salg af narko­ti­ka.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.