71-årig kvin­de ud­sat for tri­ck­ty­ve­ri ved hæ­veau­to­mat

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

En 71-årig kvin­de skul­le man­dag ved 13-ti­den hæ­ve pen­ge i en hæ­veau­to­mat på Skan­der­borg­vej i Vi­by. Da hun hav­de hæ­vet pen­ge­ne, stod der en mand bag­ved hen­de, der min­de­de hen­de om, at hun skul­le hu­ske at ta­ge sit dan­kort med fra au­to­ma­ten. Der­ef­ter blev der tabt nog­le mønt­er, og man­den var hur­tig til at hjæl­pe med at sam­le mønt­er­ne op, hvil­ket den 71-åri­ge kvin­de ef­ter­føl­gen­de har få­et mi­stan­ke om blot var en af­led­nings­ma­nøv­re. For da hun kom hjem fandt hun ud af, at hen­des dan­kort var væk, og at der var ble­vet hæ­vet nog­le tu­sin­de kro­ner på kor­tet, in­den hun fik det spær­ret. Østjyl­lands Po­li­ti op­for­drer til, at man al­tid er ek­stra op­mærk­som, når man har sit dan­kort frem­me og sær­ligt, hvis man bli­ver kon­tak­tet af ukend­te per­so­ner, umid­del­bart ef­ter man har hæ­vet pen­ge el­ler be­talt med sit dan­kort.

Svin­del:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.