Tang-en­tu­si­a­ster mø­des i Gre­naa

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Vink­ler­ne på an­ven­del­se af tang er bå­de man­ge og for­skel­lig­ar­te­de, når Nor­dic Seawe­ed Con­fe­ren­ce af­hol­des ons­dag og tors­dag i Gre­naa. Med del­ta­ge­re fra ti for­skel­li­ge lan­de og fra bå­de forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner, myn­dig­he­der og sto­re og små virk­som­he­der, er kon­fe­ren­cen det ide­el­le sted at bli­ve klo­ge­re på, hvad der sker in­den for dyrk­ning og an­ven­del­se af tang. Det er ot­ten­de år i træk Al­geCen­ter Dan­mark sam­ler tan­gen­tu­si­a­ster fra he­le ver­den, og i år er det med fle­re del­ta­ge­re end no­gen­sin­de, og der er sam­ti­dig og­så re­kord­man­ge er­hvervs­folk og en stør­re an­del af in­ter­na­tio­na­le del­ta­ge­re.

»Vi er rig­tig gla­de for at kun­ne kon­sta­te­re, at fo­kus på tang er stærkt sti­gen­de – bå­de helt lo­kalt i Østjyl­land og i re­sten af ver­den. Og ek­stra po­si­tivt er det selv­føl­ge­lig, at så man­ge har få­et øj­ne­ne op for, at net­op vo­res år­li­ge tang­kon­fe­ren­ce er et godt sted at bli­ve klo­ge­re på den ny­e­ste forsk­ning og ik­ke mindst på de po­ten­ti­a­ler, der lig­ger i at an­ven­de tang,« for­tæl­ler forsk­nings­le­der i Kat­te­gat­cen­tret, Lo­ne Thy­bo Mourit­sen i en pres­se­med­del­el­se.

Nord­djurs:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.