Dan­mark og an­dre er skuf­fe­de over bi­lers CO2-re­duk­tions­mål

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Ef­ter at FN’s Kli­ma­pa­nel man­dag ud­send­te end­nu et dystert ka­pi­tel til hi­sto­ri­en om klo­dens kli­ma, ene­des EU-lan­de­ne om en blød mel­lemva­re, da de tirs­dag skul­le for­sø­ge at be­græn­se CO2-ud­led­nin­gen fra bi­ler. Det me­ner i hvert fald en ræk­ke af de lan­de, som delt­og i de lang­truk­ne for­hand­lin­ger, der slut­te­de om­kring mid­nat. Ir­land før­te an i en ud­bredt skuf­fel­se over, at med­lem­mer­ne end­te med en CO2-re­duk­tion på 35 pct. i 2030 må­lt i for­hold til ni­veau­et i 2020. Skuf­fel­sen blev delt af lan­de som Sve­ri­ge, Luxem­bourg og Dan­mark.

EU:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.