Ar­bej­de­de på bog frem til sin død: Nu kom­mer Kim Lar­sens erin­drin­ger

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

I lø­bet af Kim Lar­sens lan­ge kar­ri­e­re blev han hyp­pigt kon­tak­tet af folk, der ger­ne vil­le ha­ve ham til at med­vir­ke i bø­ger. Stan­dards­va­ret var »nej«.

Men det æn­dre­de sig, da for­fat­te­ren Jens An­der­sen kom ind i bil­le­det. I tre­kvart år frem til na­tio­nalskjal­dens død en søn­dag mor­gen i sep­tem­ber mød­tes de to så­le­des fle­re gange i Kim Lar­sens køk­ken i Oden­se til lan­ge sam­ta­ler. De sam­ta­ler bli­ver nu om­sat til en erin­drings­bog – med fa­mi­li­ens ful­de op­bak­ning. Det op­ly­ser Po­li­ti­kens For­lag ons­dag på sin hjem­mesi­de.

Før Kim Lar­sen dø­de ef­ter læn­ge­re tids syg­dom i en al­der af 72 år, nå­e­de han og Jens An­der­sen så­le­des at gen­nem­fø­re en ræk­ke in­ter­views om san­ge­rens slægt, barn­dom og ung­dom frem til 1970’er­ne, hvor han fik sit sto­re mu­si­kal­ske gen­nem­brud med Ga­so­lin.

»Jeg tror, at Kim Lar­sen selv var over­ra­sket over,

Lit­te­ra­tur:

hvor de­tal­je­ret hans livs­for­tæl­ling blev, som den skred frem. Det rul­le­de ba­re der­u­dad, og det vir­ke­de og­så, som om han blev me­re og me­re in­spi­re­ret og un­der­vejs flyt­te­de erin­drin­ger over i sit mu­si­kal­ske uni­vers. Hver ene­ste gang slut­te­de han vo­res lan­ge sam­ta­ler med en lil­le dra­ma­tisk clif­f­han­ger, så jeg kun­ne glæ­de mig til næ­ste gang. Jo, jo, en rig­tig spil­le­mand – og en djæv­le­blændt god mundt­lig for­tæl­ler,« si­ger Jens An­der­sen iføl­ge for­la­get om bo­gen.

Jens An­der­sen står bag an­er­kend­te bi­o­gra­fi­er om bl.a. Tom Kri­sten­sen, Astrid Lind­gre­en og Frank Ar­ne­sen. Et for­fat­ter­skab, som Kim Lar­sen næ­re­de respekt for, for­tæl­ler Jørn Jep­pe­sen.

Han hå­ber, at for­fat­te­ren og fa­mi­li­en fremad­ret­tet vil sam­ar­bej­de om at fær­dig­gø­re for­tæl­lin­gen om re­sten af den fol­kekæ­re mu­si­kers liv og kar­ri­e­re.

Erin­drings­bo­gen ud­kom­mer den 4. de­cem­ber 2018.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.