IMF: Fle­re pen­ge i stats­sel­ska­ber

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Den In­ter­na­tio­na­le Va­luta­fond, IMF, rå­der re­ge­rin­ger i pen­ge­nød til at in­ve­ste­re i eg­ne ak­ti­ver. Der er man­ge pen­ge at hen­te, hvis ak­ti­ver­ne be­sty­res pro­fes­sio­nelt, me­ner fon­den. Det skri­ver Fi­nan­ci­al Ti­mes. De mu­li­ge ind­tæg­ter, der ly­der på 3 pct. af de na­tio­na­le ind­tæg­ter i 31 lan­de, vil­le væ­re en re­a­li­tet, hvis stat­se­je­de sel­ska­ber gav af­kast, der var ba­re

Stat­se­je:

halvt så go­de som de pri­va­te­je­de og sam­ti­dig for­bed­re­de for­valt­nin­gen af de­res fi­nan­si­el­le ak­ti­ver. Op­for­drin­gen fra IMF ly­der, at det of­fent­li­ge bør fø­res me­re som et pri­va­te­jet sel­skab med fo­kus på ak­ti­ver og pas­si­ver frem­for kun at fo­ku­se­re på ud­lån og gæld. IMF's un­der­sø­gel­se re­præ­sen­te­rer 61 pct. af ver­den­s­ø­ko­no­mi­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.