Dår­ligt in­de­kli­ma på job­bet

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Hvert tred­je med­lem af fag­for­bun­det FOA sy­nes, at de­res in­de­kli­ma er dår­ligt el­ler me­get dår­ligt. Af dem op­le­ver 8 af 10, at det har fy­si­ske kon­se­kven­ser. Det vi­ser en un­der­sø­gel­se blandt med­lem­mer­ne af FOA, som bl.a. or­ga­ni­se-

Ar­bejds­mil­jø:

rer so­ci­al- og sund­heds­hjæl­pe­re, køk­ken­per­so­na­le, po­r­tø­rer og pæ­da­go­gi­ske as­si­sten­ter. Iføl­ge Geo Clau­sen, pro­fes­sor i in­de­kli­ma ved DTU Byg, er ho­ved­pi­ne, kon­cen­tra­tions­be­svær og tør­re slim­hin­der ty­pi­ske tegn på et dår­ligt in­de­kli­ma.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.