EU ori­en­te­ret om for­læn­get græn­se­kon­trol

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

EU-Kom­mis­sio­nen be­kræf­te­de tors­dag, at Østrigs re­ge­ring har ori­en­te­ret om, at det for­læn­ger kon­trol­len ved lan­dets græn­ser mod Un­garn og Slove­ni­en med yder­li­ge­re et halvt år. Den dan­ske re­ge­ring ar­bej­der i dis­se da­ge på at af­kla­re sam­me spørgs­mål, be­kræf­te­de Ud­læn­din­ge- og In­te­gra­tions­mi­ni­ste­ri­et tors­dag. Be­slut­nin­gen om græn­se­kon­trol lig­ger hos med­lem­slan­det. Men der skal ske en ori­en­te­ring til kom­mis­sio­nen, som vur­de­rer den frem­lag­te be­grun­del­se for kon­trol trods Schen­gen-reg­ler­ne om åb­ne græn­ser.

Østrig:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.