Dra­bet på Kim Wall bli­ver til tv-se­rie

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Sa­gen om dra­bet på sven­ske Kim Wall er ble­vet om­talt mas­sivt, og nu bli­ver sa­gen til en tv-se­rie.

Det skri­ver me­di­et Hol­lywood Repor­ter og det sven­ske nyheds­bu­reau TT. Den dan­ske fil­min­struk­tør To­bi­as Lind­holm skal skri­ve og in­stru­e­re mi­ni­se­ri­en om dra­bet på den sven­ske jour­na­list. Lind­holm vil ska­be se­ri­en i tæt sam­ar­bej­de med ef­ter­for­sker Jens Møl­ler fra Kø­ben­havns Po­li­ti og Kim Walls for­æl­dre, In­grid og Jo­a­chim Wall.

Iføl­ge det sven­ske nyheds­bu­reau TT op­ly­ser To­bi­as Lind­holm i en pres­se­med­del­el­se, at ubå­ds­byg­ge­ren Pe­ter Mad­sen, der er dømt for dra­bet på Kim Wall, ik­ke kom­mer til at væ­re en del af se­ri­en.

Film:

»Sa­m­ar­bej­det med Jens Møl­ler og In­grid og Jo­a­chim Wall er helt af­gø­ren­de for pro­duk­tio­nen. Jeg vil ik­ke la­ve en kri­mi­se­rie, som er po­si­tiv over for ger­nings­man­den el­ler for­bry­del­sen.«

To­bi­as Lind­holm, der bl.a. har in­stru­e­ret de an­mel­der­ro­ste film ”Kaprin­gen” (2012) og skre­vet ma­nuskrip­ter til ”Jag­ten” og tv-se­ri­en ”Bor­gen”, ud­dy­ber:

»Der­i­mod er jeg in­ter­es­se­ret i men­ne­ske­ne og ar­bej­det, som opkla­re­de for­bry­del­sen, så­vel som men­ne­ske­ne, som må fort­sæt­te med at le­ve de­res liv – trods for­bry­del­sen. Der­for kom­mer ger­nings­man­den ik­ke til at væ­re syn­lig på no­get tids­punkt, ly­der det i med­del­el­sen.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.