Ma­ske­ret mand gemt i busk greb fat i 10-årig pi­ge

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Østjyl­lands Po­li­ti modt­og ons­dag kl. 12.18 en an­mel­del­se fra Ly­strup Sko­le uden for Aarhus om, at en ukendt mand hav­de he­vet fat i en 10-årig pi­ge, der le­ge­de fan­ge­leg på le­ge­plad­sen i et frik­var­ter.

I for­bin­del­se med le­gen løb pi­gen ind i et bu­skads for at gem­me sig, da man­den plud­se­lig sprang ud og tog fat i ar­men på hen­de og råb­te ”nu har jeg dig”. Pi­gen fik re­vet sig fri og løb væk, hvor­ef­ter man­den løb væk der­fra i ret­ning mod Su­per Brugs­en.

Der blev hur­tigt sendt fle­re pa­trul­jer til ste­det – her­i­blandt en hund­e­pa­trul­je, der af­søg­te om­rå­det.

Po­li­ti­et har i lø­bet af ons­da­gen, og igen tors­dag mor­gen og for­mid­dag, væ­ret til ste­de i Ly­strup for at ind­sam­le vi­deo­over­våg­ning og for at fo­re­ta­ge for­hø­rin­ger i lo­ka­l­om­rå­det. Østjyl­lands Po­li­ti hø­rer me­get ger­ne fra vid­ner, der kan ha­ve set man­den i om-

Krim:

MMMMMMM­rå­det ved Ly­strup Sko­le og Su­per Brugs­en ons­dag ved mid­dags­tid. Man­den be­skri­ves som: 25-50 år 170-180 cm høj Spin­kel af kro­ps­byg­ning Gik med usik­ker gang Tal­te dansk Var iført en ele­fant­hue og en sort ka­sket med et hvidt bånd med ki­ne­si­ske tegn. Bar en sort, lan­gær­met blu­se, sor­te je­ans med sor­te knap­per langs buk­se­be­net og sor­te sko med hvidt Ni­ke-logo.

Østjyl­lands Po­li­ti op­ly­ser, at man fort­sat er i gang med at ef­ter­for­ske sa­gen, og op­for­drer bor­ge­re har op­lys­nin­ger om den, om at hen­ven­de sig på te­le­fon 114.

Po­li­ti­et vil sær­ligt ger­ne i kon­takt med en mand, der luf­te­de sin schæ­fer­hund i om­rå­det på tids­punk­tet for hæn­del­sen, da han kan væ­re et vig­tigt vid­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.