Aarhus Kom­mu­ne ar­bej­der vi­de­re med Ba­ne­gra­ven

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Aarhus By­råd bak­ker op om vi­de­re ar­bej­de med pla­ner­ne om over­dæk­ning af Ba­ne­gra­ven. Det be­slut­te­de po­li­ti­ker­ne på ons­da­gens by­rå­ds­mø­de, og der­med kan for­valt­nin­gen ar­bej­de vi­de­re med pro­jek­tet. Se­ne­re på året vil by­rå­det få fo­re­lagt et bud på en sam­ar­bejds­af­ta­le med DSB, MT Høj­gaard og an­dre in­ter­es­sen­ter om ud­vik­ling, etab­le­ring af over­byg­ning og fæl­les salg af byg­ge­ret­ter over Ba­ne­gra­ven.

Pro­jek­tet ud­sprin­ger af den kom­men­de elek­tri­fi­ce­ring af Aarhus H, og med pla­ner­ne føl­ger bl.a. mu­lig­hed for fors­køn­nel­se af Kri­e­ger­s­vej, mu­lig­hed for at flyt­te taxa­hol­de­plad­ser væk fra Ba­ne­gårds­plad­sen, et kom­men­de cy­kel­ho­tel og for­bed­ring af by­mil­jø­er­ne om­kring Jæ­ger­gårds­ga­de og Ba­ne­gårds­ga­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.