Had­sten­cen­tret nær­mer sig et sund­heds­hus

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Sto­re tom­me for­ret­nin­ger og et for­ladt cen­ter var re­sul­ta­tet, da en stor dag­lig­va­re­for­ret­ning op­sag­de sit le­je­mål i Had­sten Cen­tret til­ba­ge i 2016. Si­den da har de lo­ka­le kæm­pet for at få liv i cen­tret, og nu ser det ud til, at et nyt sund­heds­hus er ved at kom­me på be­ne­ne. I for­å­ret op­køb­te Lars Per­s­son, Had­sten Apo­tek, kiro­p­rak­to­re­ne Pia og An­ders Trom­holt, samt fy­si­o­te­ra­pe­ut Kar­sten Høgh sto­re de­le af Had­sten Cen­tret af ud­lej­nings­fir­ma­et KS Øster­ga­de A/S for at etab­le­re Sund­heds­hu­set Had­sten. 1. ok­to­ber ryk­ke­de nye le­je­re så­le­des ind i det nye Sund­heds­hus, de to psy­ko­mo­to­ri­ske te­ra­pe­u­ter Met­te Mad­sen med fir­ma­et

Favrskov:

BoostYour­self og Ka­rin Mad­sen med fir­ma­et Livs­gni­stenKa­rin. De hol­der til på før­stesa­len, og de­res ind­t­og i cen­tret pu­ster liv i by­ens drøm om me­re liv i cen­tret. Ejer­ne af Sund­heds­hu­set Had­sten er sta­dig igang med at le­de ef­ter fle­re sund­heds­ak­tø­rer, og de øn­sker bå­de at til­fø­je et læ­ge­hus, en tand­læ­ge og mas­sø­rer.

»Vi har en vi­sion om at etab­le­re et sund­heds­hus, hvor vi kan ud­nyt­te hin­an­dens kom­pe­ten­cer, få tvær­fag­lig­hed og ar­bej­de sam­men, ik­ke kon­kur­re­re,« har Kar­sten Høgh tid­li­ge­re ud­talt.

De nye eje­re hå­ber med sund­heds­hu­set at kun­ne til­træk­ke fle­re hand­len­de til cen­tret på sigt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.